Malfono Touma Gawriye Nahroyo

 
Touma Nahroyo

Touma Nahroyo

‘Utodo

Sohdč
Émo Égartho
Sayfo So‘urutho L-Tur Abdin
D‘ar Nahroyo Nishra & Mani Ta Brata
MHitho ‘Elaimo W ‘Elaimtho
Flighutho  

Click Here to Listen to All Poems

 
Back to the Homepage