ܐܬܪ ܐ
أثــــ ــــرا


مجلة
ثقافية فكرية أدبية

تصدرها مجموعة من المثقفين الآشوريين
في ســـوريا

العدد السادس عشر 6756 - 2006

الآراء الواردة في المجلة
لا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة
بل تعبر عن رأي كاتبها


المحتــويـات:

ـ ܦــܘܬܚــܐ
ـ الافتتاحية
ـ
الارث الحضاري لبلاد ما بين النهرين واستمرارية تأثيره في الحضارات العالمية
ـ هكذا خلقنا علم التنجيم
ـ الحضارات العظيمة لا تعيش إلا على الأنهار العظيمة /حضارة وادي الخابور/
ـ صفحات من التاريخ
ـ الجـذور... والقومية
ـ حصان طروادة بين الأمس واليوم
ـ الحــرية
ـ الإعلام الجنسي عند الأطفال
ـ بطاقة بريدية
ـ مراجعة الذات
ـ الأرقام السريانية
ـ ܚܘܒܐ ܚܛܝܦܐ

ـ ܣܘܓܝܬܐ ܕܥܐܕܥܐܕܐ ܩܕܡܝܐ ܕܦܠܟܠܘܪ


ܦــܘܬܚــܐ

ܫܘܘܪܳܒܳܐ ܐܽܘܡܬܳܢܳܝܳܐ ܘܡܬܼ ܒܰܥܳܝܳܢ̈ܝܳܬܼܐ ܕܡܰܫܩܠܐ

ܒܰܕܠܐ ܦܽܘܫܟܼ ܫܘܘܪܒܐ ܗܘܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܰܝܠܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܥܒܶܕ ܒܰܟܠܶܝ̈ܬܳܐ ܚܕܳܢܳܝ̈ܳܬܐ ܘܰܟܢܺܝܫܝ̈ܳ.ܐ ܕܥܡܡ̈ܐ؛ ܘܐܪܓܰܢܰܐܗ̱ܘ ܕܐܰܪܺܝܟܼ ܕܪܳܥܳܐ ܒܰܚܩܳܠ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܥܡ ܕܰܘܪܶܗ ܪܺܝܫܳܝܳܐ ܒܝܽܘܒܠ ܡܰܕܥܳܐ. ܘܒܶܗ ܒܗܢܳܐ ܣܽܘܟܳܠܐ؛ ܡܰܨܝܳܐ ܠܡܺܐܡܪ܇ ܕܰܘܪܳܐ ܕܒܶܗ ܩܐܡ ܫܘܘܪܒܐ (ܫܽܘܕܳܥܳܐ) ܒܙܰܒܢ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܠܝܬܘܗܝ ܒܨܝܪ ܡܢ ܕܘܪܐ ܕܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܙܰܝܢ̈ܶܐ ܒܰܟܡܶܐ ܡܶܢ ܨܶܒܳܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܐܬܡܰܟܢܰܬܼ ܠܶܗ ܕܰܢܩܰܕܶܐ ܫܶܕܬܳܐ ܥܶܠܰܝܬܳܐ، ܘܚܰܝܠܳܐ ܠܳܐ ܡܬܰܚܡܳܐ ܠܥ̈ܠܬܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܳܬܳܐ، ܘܰܒܪܺܝܫܰܝܗܶܝܢ ܢܶܣܬܰܕܰܪ، ܫܽܘܚܠܳܦ ܥܘܠܡܳܐ ܠܰܩܪܝܬܐ ܬܺܒܶܝܠܳܝܬܳܐ ܙܥܘܪܬܐ̤ ܒܕܳܪܳܐ ܕܥܳܠܶܒ ܥܠܰܘܗܝ ܚܳܫܘܒܬܐ (ܟܡܦܼܝܘܬܪ) ܘܓܘܦܳܐ ܬܺܒܶܝܠܳܝܬܳܐ (ܐܝܺܢܬܪܢܶܬ). ܥܰܠܗܳܕܳܐ ܡܰܥܒܳܕܢܘܬܐ ܕܐܳܪ̈ܓܰܢܰܝ ܦܪܳܣܳܐ ܥܳܒܕܰܬܼ ܟܠܗܘܢ ܬܚܘܡ̈ܶܐ. ܢܘܩܙܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܟܼܡܳܐ ـ ܕܡܣܬܰܒܪܳܐܠܰܢ ـ ܐܝܬܝܗܿ ܟܘܢܳܫܳܐ ܠܩܰܕܡܰܝܬܐ، ܒܗܿܝ ܕܐܪ̈ܓܰܢܰܝ ܦܪܳܣܳܐ. ܘܕܺܝܠܢܳܐܝܬ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢ̈ܶܐ ܡܢܗܶܝܢ، ܗܘܘ ܡܰܒܥܳܐ ܪܝܫܳܝܳܐ ܠܡܶܣܰܒ ܝܺܕܰܥܬܳܐ̤ ܘܰܠܐ̱ܢܳܫܝ̈ܢ ܡܰܒܥܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܗܪܟܳܐ ܡܶܬܼܬܰܝܬܝܐ ܝܺܨܺܝܦܘܬܳܐ ܕܩܳܢܶܐ ܠܗܿ ܫܽܘܘܪܒܳܐ، ܗܰܘ ܕܰܒܗܰܘܢܳܐ ܡܰܥܒܶܕ، ܘܪ̈ܢܝܶܐ ܘܰܟܠܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܓܶܕܫܶܐ ܪܳܫܶܡ̤ ܘܬܘܒ ܡܶܬܦܰܥܠܳܢܽܘܬܼܐ ܥܠܰܝܗܘܢ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܫܐܠܘܬܼܐ ܪܰܒܬܼܐ ܛܳܥܶܢ.

ܫܘܘܪܳܒܰܢ ܐܘܡܬܼܢܳܝܳܐ، ܡܰܠܘܢ ܕܶܝܢ ܒܡܫܩܠܳܐ ܗܢܐ ܕܰܦܬܺܝܚ ܥܰܠ ܡܽܘܪ̈ܝܶܐ ܦܘܠܺܝܛܺܩܳܝ̈ܶܐ ܘܕܺܝܡܓܼܪ̈ܦܳܝܶܐ، ܥܬܺܝܕ ܕܰܢܚܰܠܦܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܝܘܬܼܰܢ ܐܘܡܬܼܳܢܰܝܬܳܐ، ܬܚܶܝܬܼ ܡܛܰܠܬܼܐ ܕܨܶܦܬܼܳܐ ܐܶܡܘ̈ܳܬܼܳܢܰܝܬܳܐ ܪܘܺܝܚܬܳܐ ܒܙܶܕܩ̈ܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܐ، ܘܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܕܡܰܦܬܔܚܦܘܡܳܐ؛ ܡܳܕܶܝܢ ܫܘܐܠܐ ܐܝܬܼܘܗܝ، ܐܰܪܰܐ ܫܽܘܘܪܳܒܰܢ ܐܽܘܡܬܼܳܢܳܝܳܐ ܩܳܐܡ ܒܕܰܘܪܶܗ؟. ܐܰܪܰܐ ܐܳܪ̈ܓܰܢܰܝ ܦܪܳܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܳܠܟܺܝܢ ܫܰܘܝܽܘܬܼܐ ܪܓܫܐ ܐܘܡܬܳܢܳܝܳܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝܳܐ، ܘܕܪܓܼܳܐ ܡܢ ܡܢܰܦܩܽܘܬܼܐ، ܘܡܟܳܢ̈ܘܳܬܼܐ ܡܡܽܘܢܳܝ̈ܳܬܼܐ̤ ܘܗܰܘܢܳܢܳܝ̈ܳܬܼܐ، ܘܬܩܢܳܝ̈ܳܬܳܐ،ܕܡܰܦܣܳܢ ܠܰܛܥܳܢ ܡܫܰܐܠܘܬܼܐ ܗܳܕܶܐ؟ ܒܰܚܝܰܪܬܐ ܠܰܡ ܪܗܺܝܒܬܐ ܠܐܰܝܟܰܢܳܝܘܬܼܳܐ ܕܫܽܘܘܪܳܒܰܢ ܐܘܡܬܼܳܢܳܝܳܐ، ܡܶܬܼܚܰܙܝܳܐ ܨܘܪܬܐ ܕܠܐ ܡܰܬܼܢܚܳܐ.

ܥܰܡܰܢ ܒܫܘܪܳܝ ܕܳܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܬܐܣ ܓܝܪ ܡܰܪ̈ܝܶܐ ܐܳܐܰܪ̈ܳܝܶܐ ܘܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ، ܘܦܪܣ ܩܳܠ̈ܐ ܕܽܘܟܬܼܶܢܶܝ̈ܶܐ ܘܰ ܐܩܠܺܝܡܳܝ̈ܶܐ، ܘܡܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܒ ܝܰܬܝܪ ܡܶܢ ܣܦܪ̈ܝܰܘܡܶܐ، ܘܕܰܦ̈ܶܐ ܐܠܩܬܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܘܰܟܒܺܝܥܳܬܼܳܐ ܡܫܰܚܠ̈ܳܬܼܐ، ܐܫܬܰܥ̈ܝ ܓܝܪ ܕܘܪܐ ܡܣܺܝܡܳܢܳܐ ܒܪܰܡ ܠܰܘ ܒܕܰܪܓܼܳܐ ܕܰܣܒܺܝܪ ܘܫܳܘܶܐ ܡܢܗܶܝܢ. ܫܰܪܝܪܗ̱ܘ ܕܗܳܠܝܢ ܐܳܪ̈ܓܰܢܶܐ ܦܪܰܣܘ̱ ܪܓܼܫܐ ܐܘܡܬܳܢܳܝܳܐ، ܘܐܶܣܪܘ ܒܢ̈ܝ ܥܰܡܰܢ (ܒܓܠܘܬܼܐ ܕܝܠܢܐܝܬ) ܠܨܒܘ̈ܬܼܳܐ ܕܐܰܬܼܪܐ، ܘܓܳܠܘܬܼܳܐ. ܘܒܰܩܛܺܝܪܘ ܡܢ ܢܘܗܪ̈ܶܐ، ܐܰܗܦܶܟܼܘ ܩܰܠܝܠ ܡܢ ܣܰܒܪܳܐ ܠܒܢ̈ܝ ܥܰܡܢ ܕܒܐܬܼܪܐ ܥܳܡܪܺܝܢ̤ ܐܰܝܠܝܢ ܕܐܶܬܼܬܣܺܝܡ ܣܶܬܳܪܐ ܥܰܡܘܛܳܐ ܥܠܝܗܘܢ̤ ܘܐܣܬܰܟܼܪ ܦܘܡܗܘܢ ܠܡܫܩ̈ܠܐ ܐܰܪ̈ܝܟܼܶܐ.

ܫܽܘܪܳܒܰܢ ܐܘܡܬܼܢܳܝܳܐ ܒܢܣܝܘܢܶܗ ܚܕܰܬܳܐ ܘܟܰܪܝܳܐ، ܐܶܬܼܡܰܨܰܬܼ ܠܶܗ ܕܰܢܫܰܪܪ ܢܦܫܶܗ ܘܰܢܚܰܘܺܝ ܕܺܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܦܪܺܝܫܳܬܼܳܐ ܕܥܰܡܰܢ ܒܝܰܕ ܬܽܘܟܼܠܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ، ܘܒܰܡܟܳܢ̈ܳܘܳܬܼܳܐ ܡܚܺܝܠ̈ܳܬܼܳܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܓܳܠܽܘܬܼܐ ܓܪܶܡܚܰܨܳܐ ܗ̱ܘܘ ܕܫܽܘܪܒܳܐ ܗܳܢܳܐ، ܕܠܫܬܥܺܝ ܕܰܘܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܡܰܚܝܳܢܘܬ ܠܫܳܢܳܐ ܣܘܪܝܳܝܳܐ. ܚܶܝܠܳܠ ܬܚܪ̈ܙܳܬܼܳܐ ܦܘܠܝܛܝܩܳܝ̈ܳܬܳܐ .ܡܪ̈ܕܘܬܼܳܢܳܝܳܬܼܳܐ ܡܦܰܬܟܼ̈ܳܬܳܐ ܘܩܰܪܶܒ ܐܢܝܢ ܒܠܫܳܢܰܢ ܡܒܪܟܼܳܐ، ܘܒܗܿ ܒܗܕܶܐ ܚܰܘܺܝ ܕܠܶܫܳܢܰܢ ܚܰܝܰܐܗ̱ܘ، ܘܐܰܗܦܶܟܼ ܬܟܼܺܝܠܘܬܰܢ ܒܶܗ̤ ܟܰܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܳܪܳܢܳܝܳܐ ܡܨܝܳܐ ܠܗ ܠܡܶܥܪܶܐ ܟܠܗܘܢ ܚܰܫܚ̈ܳܬܼܳܐ ܕܕܳܪܳܐ.

ܒܪܰܡ ܨܘܪܬܳܐ ܠܝܬܝܗܿ ܫܦܝܪܬܐ ܠܗܢܳܐ ܕܰܪܓܼܳܐ، ܒܗܿܝ ܕܐܝܬܼ ܢܘܗܳܪ̈ܶܐ ܘܰܣܬܽܘܪܝܳܐ ܥܰܠ ܫܘܘܪܳܒܰܢ ܐܘܡܬܼܢܳܝܳܐ، ܐܶܢ ܚܰܙܝܳܐ ܐܰܘ ܩܰܪܝܳܐ ܐܰܘ ܫܡܺܝܥܳܐ. ܟܪ ܕܠܐ ܐܶܬܼܩܰܕܰܡ ܠܕܰܪܓܼܳܐ ܕܣܽܘܟܳܝ̈ܶܐ، ܘܬܘܒ ܡܶܨܛܒܰܥ ܒܨܶܒܥܳܐ ܓܰܒܳܢܳܝܳܐ. ܕܣܳܐܡ ܩܰܝܕ̈ܶܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ، ܘܗܳܠܝܢ ܩܰܝܕ̈ܶܐ ܒܰܕܠܳܐ ܦܪܘܣ ܡܒܰܨܪܺܝܢ ܚܺܐܪܺܘܬܼܐ ܕܠܗܿ ܡܶܣܬܢܶܩ ܫܘܘܪܳܒܳܐ. ܘܫܒܩܝܢ ܠܗ ܐܰܣܝܪܳܐ ܒܓܰܒܳܐ ܕܠܗ ܢܩܦܳܐ، ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܡܢ ܓܶܢ̱ܒ ܫܘܪܳܪܳܐ ܥܠ ܚܕܳܝܽܘܬܼܳܐ ܐܘܡܬܼܳܢܰܝܬܐ ܕܥܰܡܰܢ ܒܟܠܗܘܢ ܫܡܳܗ̈ܘܝ، ܘܠܘܒܳܒ ܥܡܳܐ ܒܐܬܪܐ ܟܺܝܬܼ ܘܰ ܒܓܠܘܬܐ ܐܰܝܟܰܢ ܕܢܶܥܠܘܢ ܠܥܰܡܠܳܐ ܦܘܠܝܛܩܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܓܰܒܳܐ ܐ̱ܚܪܢܳܐ ܣܽܘܓܼܳܐܐ ܕܐܳܪ̈ܓܢܰܝ ܦܪܳܣܳܐ ܕܝܠܢ ܐܫܬܐܬܣܘ̱ ܒܓܠܘܬܼܐ ܒܶܠܥܳܕܟܡܐ، ܘܒܰܩܛܺܝܪܘ ܡܢ ܪܕܘܦܝܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܪܶܢܝܳܐ، ܒܢ̈ܝ ܐܬܪܐ ܫܪܝܘ ܡܢ ܩܕܺܝܡ ܒܓܶܠܝܳܢܳܪܘܬܼܳܐ ܟܬܼܝܒܬܳܐ.

ܒܙܰܒܢ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ.. ܘܚܶܠܠ ܢܰܩܺܦܽܘܬܼܳܐ ܩܛܝܢܬܳܐ ܕܰܠܫܘܘܪܳܒܰܢ ܐܽܘܡܬܼܳܢܳܝܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܠܡܶܪܓܼܰܫ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܰܫܪ̈ܝܶܐ ܘܰܣܦܰܪ ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܐܳܬܼܘܪ̈ܳܝܶܐ ܥܳܠܶܒ ܥܠܝܗܘܢ ܛܰܒܥܳܐ ܪܘܡܢܛܺܝܩܳܝܳܐ ܕܪܰܚܺܝܩ ܡܢ ܫܪܳܪܳܐ، ܘܕܺܝܠܢܳܐܝܬܼ ܗܠܝܢ ܕܰܒܓܠܘܬܼܐ ܡܶܬܼ ܦܰܪܣܺܝܢ. ܘܗܳܢܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܒܽܘܥܕܳܐ ܕܐܝܬ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ، ܘܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܡܩܕܡܝܢ ܣܛܪ ܡܢ ܬܳܐܘܪܝܰܐ ܦܘܠܝܛܺܝܩܰܝܬܐ ܒܬܰܚܪ̈ܙܳܬܼܳܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܐܝܬ ܓܝܪ ܕܢܳܩܦܝܢ ܠܥܺܕ̈ܬܼܳܐ ܒܕܘܡܝܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬܼܢܳܝܳܐ ܥܺܝܩܳܐ ܘܡܬܰܚܡܳܐ. ܘܠܐ ܢܶܛܥܶܐ ܠܰܡ ܕܐܝܬܼ ܕܰܦ̈ܶܐ ܐܰܠܝܩܬܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܠܳܐ ܡܘܰܠܕܺܝܢ ܣܛܰܪ ܡܢ ܣܰܘܦܳܢܽܘܬܐ، ܘܣܰܘܦܳܢܘܬܼܐ ܕܠܘܩܒܠ. ܘܒܗܿ ܒܗܳܕܶܐ ܪܚܩܝܢ ܡܶܢ ܫܰܪ̈ܛܶܐ ܕܝܳܐܶܐ ܠܫܽܘܪܳܒܳܐ ܛܳܒܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬܼ ܫܪܪܐ ܘܫܪܝܪܘܬܼܐ.

ܒܚܽܘܬܼܳܡܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܨܝܳܐ ܠܡܺܐܡܪ܇ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܡܶܬܼܒܥܶܐ ܡܢ ܫܘܪܳܒܰܢ ܐܘܡܬܢܳܝܳܐ ܒܦܶܚܡܐ ܠܢܽܘܩܳܦ̈ܶܐ ܩܰܛܺܝܢ̈ܶܐ ܕܰܒܗܘܢ ܥܳܒܰܪ ܥܰܡܢ، ܐܺܝܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝ. ܘܥܰܠ ܩܳܝܽܘܡ̈ܶܐ ܕܗܳܠܝܢ ܫܘ̈ܬܳܐܣܶܐ ܕܢܶܬܼܦܰܥܠܘܢ ܝܬܝܪ ܙܳܕܶܩ. ܐܰܝܟܰܢ ܕܬܬܼܛܰܘܪ ܡܟܢܽܘܬܼܐ ܘܰܡܢܰܦܩܘܬܼܳܐ، ܠܳܐ ܬܶܫܬܰܪܪ ܟܕ ܠܐ ܢܶܬܼܩܰܪܒܘܢ ܡܶܢ ܨܒܘ̈ܳܬܼܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܘܚܳܝܝܶܢ ܥܡܗܘܢ، ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܢܶܪܚܩܘܢ ܡܢ ܢܰܡܛܳܐ ܕܟܳܪܽܘܙܘܬܳܐ ܦܘܠܝܛܝܩܰܝܬܐ. ܗܳܟܼܰܢ ܡܰܨܝܳܐ ܠܫܘܘܪܳܒܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܰܚܙܺܝܬܼܐ ܫܪܝܪܬܐ ܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ ܨܘܪܬܳܐ ܠܐ ܙܺܐܦܳܢܰܝܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܝܟܰܢܳܝܘܬܼܰܢ ܒܰܡܣܺܝܡܳܢܝ̈ܳܬܼܳܐ ܘܰܡܪ̈ܝܡܳܢܝܳܬܼܳܐ ܕܒܿ ܚܒܺܝܫܺܝܢ ܘܰܚܡܺܝܠܺܝܢ. ܘܬܘܒ ܡܰܨܝܳܐ ܠܗ ܠܡܶܒܪܶܐ ܫܒܺܝ̈ܠ ܥܒܳܕܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܡܶܬܼܦܰܥܠܺܝܢ ܥܰܡ ܗܳܠܝܢ ܕܐܶܡܪܰܢ. ܘܗܳܟܼܰܢ ܡܰܨܝܳܐ ܠܳܗ ܠܡܶܫܩܰܠ ܡܫܰܐܠܘܬܼܐ ܐܽܘܡܬܼܢܰܝܬܳܐ ܡܪܕܘܬܼܢܰܝܬܳܐ ܬܰܪܒܺܝܬܼܢܰܝܬܳܐ، ܐܰܝܟܰܢ ܕܬܶܫܬܰܪܪ ܡܺܐܡܰܪܬܳܐ ܕܐܳܡܪܳܐ܇ ܓܶܠܝܽܘܢܳܪ̈ܐ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܶܬܐ ܐܶܢܘܢ ܕܒܰܪܐ̱ܢܳܫܳܐ.

ܐܬܼܪܐ

Top


الافتتاحية


إعلامُـنا القوميُّ و مُـتطــلّباتُ المرحَـلة

مما لاشك فيه أن الإعلام باتَ يشكل اليوم قوةً شديدةَ التأثير في بلورة "المواقف" الفردية والجماعية لمعظم شعوب الأرض،  وأداةً طولى في صياغة الرأي العام،  إلى جانب وظيفته الرئيسية المتمثلة في نقل المعلومة إلى المتلقي. وبهذا المعنى يمكننا القول إن الدورَ الذي يقوم به الإعلام في أحيانٍ كثيرة باتَ يوازي دورَ القوات المسلحة في حسم بعض القضايا و"المواقف". وقد استطاع الإعلام أن يتبوأ هذه المكانة الرفيعة و يكتسب هذه القوة الهائلة من خلال عدة عوامل، لعل أبرزها تحول العالم إلى قريةٍ كونية صغيرة في عصرٍ يغزو مفاصلَ حياته الكمبيوتر والانترنت، وبالتالي فأن تأثير و فعالية وسائل الإعلام تجاوزت كل الحدود. والعامل الآخر – باعتقادنا – هو نتيجةٌ للأول،  فلقد أصبحت وسائل الإعلام، وخصوصاً المرئية منها،  المصدر الأساسي الذي نتلقّى عبره معلوماتنا، وللبعض فهي أضْحت المصدرَ الوحيد، وهنا تكمن خطورةُ الوسيلة الإعلامية بحيث تؤثر المادةُ المقدمة بشكل مباشر على ذهنية المتلقي، وترسمُ أفكاره ورؤاه و مواقفه من الحدث (أي حدث) وردودَ فعله عليه، وبالتالي فهي قادرةٌ بقوة على صناعة الرأي العام كما سبق الإشارة، وفي هذا السياقِ فقط يمكن لنا أن نعي المسؤولية الكبرى التي يتحملها إعلامنا القومي، وخاصةً في هذه المرحلة المفتوحة على عدة استحقاقات سياسية وديمغرافية ذات تأثير ملحوظ في إعادة تشكيل وصياغة واقعنا القومي، وتحت مظلـّة الاهتمام الدولي الواسع بحقوق الإنسان للتعبير عن رأيهِ، لذلك فإن السؤالَ الملحّ الذي يقفز إلى أذهاننا مباشرة هو: هل يؤدي إعلامُـنا القومي الدورَ المطلوب منه؟ وهل تمتلك وسائلنا الإعلامية هذا المستوى من الوعي القومي و السياسي، وهذه الدرجة من الخبرة والإمكانيات المادية والفكرية والتقنية ما يجعلها أهلاً لهكذا مسؤولية؟ إن نظرةً سريعة إلى واقع إعلامنا القومي تضعنا في صورة أوضاعه غير المُرضية. فلقد تمكّن شعبـُنا في مطلع هذا القرن من تأسيس عدةِ محطات فضائية و أرضية و إذاعات محلية و إقليمية، وعددٍ كبير من الصحف والمواقع الالكترونية وعدد لا بأسَ به من المطبوعات و الدوريات، أدّتْ إلى حدّ ما دورها لكن ليس بالحجم الذي كان منتظراً منها أن تفعل. فقد استطاعت هذه المحطاتُ و الصحفُ و المواقع، رغم أدائها المتواضع، أن تنشر الوعيَ القومي، وأن تُـبقي عقولَ وقلوب أبناء شعبنا، في الانتشار خصوصاً، مشدودةً إلى قضايا الوطن. وتمكنت من أن تكون جسراً للتواصل بين أبناء الوطن من جهة، وجالياتنا الكبيرة في المهجر من جهةٍ أخرى. كما استطاعت رغم كل الملاحظات أن تعيدَ الأملَ والبسمة إلى قلوب وشفاه أبناء شعبنا الذين لا زالوا في الوطن ليتنفسوا الصعداءَ إعلامياً، بعد انتهاء حلقاتِ مسلسل التعتيم الإعلامي العربي عليهم، و بعد حقباتِ كمّ الأفواه الطويلة التي عايشوها. وقد استطاعَ إعلامُـنا القومي رغمَ حداثة تجربته أن يسجّل بصمته ذات الخصوصية في عالم الإعلام والصحافة، بتمويلٍ ذاتي وإمكانات مادية متواضعة، شكلت مؤسساتُـنا وجالياتنا في المهجر عمودها الفقري. والنقطة الايجابية الأبرز التي تُسجَّـلُ في صالح إعلامنا القومي هي إحياؤه للغتنا السريانية، من خلال تقديم برامجَ سياسية وثقافية و منوعة بهذه اللغة، ليؤكّدَ بذلك حيويتها ومرونتها وليعيد الثقة للناطقينَ بها بأنها لغةٌ معاصرةٌ مطواعةٌ استطاعت أن تستوعبَ معظم الاصطلاحات والمفردات الإعلامية.

لكن الصورة ليست جميلةً إلى هذا الحدّ، فهناك الكثير من الملاحظات و النقد يمكن أن نوجهه إلى إعلامنا القومي الذي لا زال قسمٌ كبير منه يحبو في مسيرةِ عالم الإعلام المتقدم والمتطور. فمعظمُ إعلامنا، المرئي منه والمقروء والمسموع، لم يرتقِ فيما يقدمُه إلى مستوى الطموحات، وهو يتوشّحُ بالرداء الحزبي، حيث لكل موقع إعلامي مرجعية حزبية وسياسية معينة، وان تفاوتت درجةُ سيطرةِ الرؤى الحزبية هذه، على المادة المقدمة بين موقعٍ وآخر. وهذه الظاهرة ليست حكراً على أبناء شعبنا، فالعديدُ من وسائل الإعلام العربية و العالمية تشاطرها هذه الصفة، لكن تبقى مسألة التبعية الحزبية للوسيلة الإعلامية رهناً برؤى وسياسات وممارسات الحزب الذي يقف خلفها، خصوصا لجهة حرف خطابها باتجاه التأكيد الصادق على الوحدة القومية لشعبنا بكافة مسمياته، وباتجاه حث جماهير شعبنا في الوطن والمهجر على الانخراط في العمل السياسي القومي من خلال التوعية وبث الروح القومية فيهم.

هذا من جهة أما من جهة أخرى فانّ معظم الإعلام المرئي لشعبنا قد تأسّسَ في المهجر باستثناءاتٍ قليلة، في حين كان لأبناء الوطن (سواء في العراق أو في سوريا) رغم ظروف القمع الفكري والبوليسي، كان لهم قصبُ السبقِ في مجال إصدار الصحافة المكتوبة.

وكثيراً ما نشعرُ من خلال المتابعة الدقيقة لإعلامنا القومي إن خطابَ معظم المحطات والصحف والمواقع الآشورية هو خطابٌ رومانسي بعيدٌ عن الواقعية، حتى لـَتشعُـرَ أن بعض وسائل إعلامنا، و خاصة تلك التي تَبُثّ من المهاجر، في وادٍ، وشعبنا والعالم في وادٍ آخر. ويغلُبُ طابعُ التنظير السياسي على معظم البرامج والمواضيع المقدمة، ويتخذُ بعضُها قالبَ التقوقع الطائفي والانحياز المذهبي والتملّقِ الكنسيّ لهذه الجهة أو تلك، حتى أن بعض المواقع الالكترونية غير المسئولة أضحت بؤرةً لتفريخ التطرّف و التطرفِ المضادّ، لذلك فان هذه الوسائل وفقَ هذا المنحى لا تحققُ أبسطَ شروط الإعلام الجيد وهي المصداقية والواقعية.

ختاماً فان المطلوب من إعلامنا القومي كثيرٌ جداً، لأن أداء هذا الإعلام قياساً بما نمرّ به من ظروف دقيقة ومراحل مصيرية هو ببساطة غيرُ مقبول، وعلى القائمينَ على هذه المؤسسات تفعيلُ دورها أكثر، وتطويرُ قدراتها وخبراتها بشكل أكبر، بالاقتراب من هموم الشارع الآشوري وملامستها ومعايشتها أكثر، والإقلاع عن ممارسة التنظير الكلامي والكفِّ عن الوعظ السياسي، ليكون إعلامنا مرآةً حقيقيةً تعكسُ صورةً غير مزيّـفة عن واقعنا بسيئاته و إيجابياته، وليساهم هذا الإعلامُ في إيجادِ آلياتٍ واقعية عملانية لبعض سلبياتنا ومشاكلنا و قضايانا، و يتحمل مسؤولياته كمؤسسةٍ قومية تربوية توجيهية تثقيفية، كي تتحققَ مقولة "الإعلاميون هم المعلمون الجدد" التي يُصِرُّ العالمُ على ترديدِها هذه الأيام.

أثــرا

Top


الإرث الحضاري لبلاد ما بين النهرين
واستمرارية تأثيره في الحضارات العالمية


الدكتور عبد المسيح سعدي
جامعة نوتردام: انديانا


مقدمة
:

خمسة آلاف سنة من العطاء الحضاري لبلاد ما بين النهرين يصعب التكلم عنها في مدة محددة ب خمسين دقيقة ما لم نحدد كلامنا عن منظور محدد فقط. هذا المنظور سيكون العناصر الثقافية الباقية من هذه الحضارة العريقة، مهد الحضارات البشرية. بدأ تدوين حضارة النهرين منذ لحظة اختراع الكتابة الأولية في الألف الرابع قبل الميلاد ـ وما اختراع الكتابة إلا إحدى عطاءات هذه الحضارة.

منذ ذلك الحين، عرفنا عن هذه الحضارةـ حضارتناـ الكثير الكثير إلى بلوغها قمة العطاء الإنساني في القرن السادس قبل الميلاد. أما بعد القرن السادس، فقد قضي على الوجود السياسي المتمثل بالإمبراطورية الآشورية، ثم الإمبراطورية البابلية الجديدة (أو الكلدانية) حيث انتقل الحكم إلى شعوبٍ متعددة مختلفة عن شعب النهرين اثنياً ولغوياً وحضارياً وثقافياُ: الفرس (6 ق م)، اليونان (4 ق م)، الرومانِ/ البيزنط (1 م/ ب م)، الساسانيين (3 ب م)، وكان آخرهم المغول وبني عثمان الذين حكموا البلاد إلى مطلع القرن العشرين. خلال هذه الحقبة الطويلة من الزمن، تغيرت معالم المنطقة سياسياً وديمغرافياً ودينياً وثقافياً، وبرغم هذا التغيّر الكبير فان عناصر وافرة من حضارة ما بين النهرين بقيت فعَّالة وبقوة في الحياة اليومية ليس فقط لشعوب المنطقة بل أيضاً لشعوب العالم الحضاري بأكمله.

ومع بدء الكلام، أوضح بأن تعبير "حضارة بلاد النهرين" تفيد حضارة الحقب السومريةـ الأكادية، الأكادية، البابلية، الآشورية، الكلدانية والآرامية (وكل هذه التسميات انتهت إلى التسمية السريانية فيما بعد) كل هؤلاء ساهموا في إبداع حضارة متكاملة راقية، سنلقي بعض الأضواء على بعض الجوانب الثقافية الخالدة والتي ما زالت تفعل فعلها في الحضارات العالمية كافة.

ـ سقوط الكيان السياسي واستمرارية ثقافة ما بين النهرين:

بعد سقوط بابل على أيدي الفرس في منتصف القرن السادس ق م، زال الكيان السياسي لشعب ما بين النهرين كلياً. ومعه تلاشت طموحات ملك آشور، تغلث فلصر (1100 ق م) وطرحه لنفسه بأنه "ملك العالم، ملك آشور، ملك أربع أصقاع المعمورة." وما حدث إثر سقوط نينوى (612 ق م) كان حرق مدن هامة في البلاد وسلبها ونهبها بصورة ليست غريبة وبعيدة عمَّا شاهدناه على شاشة التلفيزيون قبل عام ونصف يوم سقوط بغداد على أيدي الجيش الأمريكي. ولكن إمبراطورية النهرين كانت واسعة شاسعة، هائلة ومأهولة؛ فبعد انقشاع غبار المعركة، عاد أهلها إلى دورة حياتهم الثقافية والحضارية بشكل طبيعي مع بعض التحوّل التدريجي للتكيّف مع كل غازٍ جديد في حلّه وترحاله.

ـ استمرارية حضارة وثقافة الرافدين وتأثيرها على حضارة وثقافة الفرس:

بعد سقوط نينوى ثم بابل، قُسّمت آشور إلى مقاطعتين يفصل بينهما نهر دجلة: مقاطعة غربي دجلة سميت آثورا، ومقاطعة شرقي دجلة سميت مادا.[1] لقد فُرِضَ على الآشوريين (التجمعات الآشورية) في كلا المقاطعتين دفع جزية سنوية وتأمين عمّال للفرس، الحكّام الجدد، بالمقابل يضمن الفرس للآشوريين آمان مدنهم وأعيانهم ومؤسساتهم وحرياتهم الدينية. ومرّت أجيال طويلة على حكم الفرس، لكن الثقافة الآشورية (ثقافة النهرين) بقيت الثقافة السائدة في حياة السكان وفي تعاملهم اليومي مع بعضهم ومع الحكام الجدد. وبواقع ذلك العصر، لم يرى مواطنو الإمبراطورية العاديين في تغيّر حكامهم الآشوريين بالفرس أكثر من تغيير في العائلة المالكة؛ بينما استمر الصرح الثقافي والديني والتشريعي الآشوري الأصيل بفاعليته كما كان في الأجيال السابقة. وهنا لا نخفي حقيقة تأثير ثقافة الحكام الفرس في شؤون الإمبراطورية الخاضعة لهم، ولكن بالمقارنة مع قوة تجذّر الثقافة الآشورية في المنطقة جعل تأثير ثقافة فارس على بلاد ما بين النهرين طفيفاً لا يذكر. فمثلاً، بعد أن دانت بلاد ما بين النهرين كلها إلى حكم الفرس، استمرت اللغة الآرامية لغة سائدة في كافة مرافق الحياة في البلاد، بل أصبحت اللغة الآرامية اللغة الرسمية للإمبراطورية الفارسية. إضافة إلى اللغة، استمر شعب النهرين بممارسة عقائدهِ الدينية وعبادة آلهته الخاصة، مع بعض التطور في مفاهيمه اللاهوتية؛ ليس هذا فحسب، بل إن مفاهيم آلهة الفرس تأثرت كثيراً بلاهوت آلهة بلاد النهرين. فالإله الأعظم عند الفرس، على سبيل المثال، إله أهرا مزدا، أصبح يتمثل بالقرص المجنح للإله آشور. كذلك الآلهه (الأم) الفارسية، اناهيدا، تبنت لاهوت وأشكال آلهة ما بين النهرين، عشتار. وهذا ما حدث أيضاً لإله مثرا، الذي تبنى لاهوت إله نابو ونينورتا، المتمثل ب "ابن الاله الأعظم والإله المخلص" عند الآشوريين.

إن ثبات وحيوية ثقافة بلاد النهرين وتأثيرها الدائم في الثقافات الأخرى، جعل المؤرخ والجغرافي اليوناني سترابو (قرن 1 ق م) يكتب عن دور الثقافة الآشورية عندما تطرق إلى وصف ما بين النهرين. ورغم أن البلاد في القرن الأول كانت تحت الحكم البارثي (الفارسي)، أَكّدَ سترابو انه "ما زالت عادات سكان الإمبراطورية (البارثية) مثل عادات الآشوريين القدامى."[2] أقدم من سترابو كان المؤرخ اليوناني هيرودوت (قرن 5 ق م) الذي زار بلاد النهرين بعد سقوط بابل بقرن من الزمن، ودوّن ما لاحظه عن مهارة العمّال الآشوريين في بناء الصروح وعن خبرتهم العسكرية وخدماتهم للحكام الفرس.[3]

إن استمرار ثقافة ما بين النهرين في أرجاء الإمبراطورية السابقة واستمرارية حيويتها وتأثيرها في ظل حكم الفرس يرجع إلى حقيقة إن الفرس والميديين كانوا لأجيال طويلة كيانات خاضعة وتابعة للامبرطورية الآشورية، وبالتالي كانوا خاضعين لقوانينها ومتأثرين وعاملين بأنظمتها منذ عهود خلت.[4] وبالتالي كان العمل بالأنظمة الآشورية خيارهَم الوحيد. كان انتشار وسيادة ثقافة ما بين النهرين كنتيجة لسياسة مدروسة ومنظمة نفذتها الإمبراطورية الآشورية بهدف توحيد وتماسك أجزاء إمبرطوريتهم المترامية الأطراف. وكما كان للآكاديين قصب السبق في إحداث كيان سياسي متوحد ومتين لبلاد ما بين النهرين (على يد سركون الآكادي)، هكذا فعل الآشوريون بخلق وحدة ثقافية مترابطة في البلاد. ففي مطلع القرن الثاني عشر قبل الميلاد، امتدت سلطة الإمبراطورية السياسية إلى ما وراء منطقة الفرات لتشمل مناطق البحر المتوسط. وقتئذٍ، كان الملك الآشوري تغلث فلصر (1100 ق م) الذي لقب نفسه "بملك العالم" يدون طموحاته وانجازاته ويذكر بان حملاته قادته إلى اجتياز نهر الفرات ثمان وثلاثين مرة. ومن أجل تعزيز عناصر الوحدة ومتانة الإمبراطورية من الداخل، شجعت السلطات المركزية عملية التنقل وإعادة الاستيطان من وإلى المدن الرئيسة في البلاد. مثل هذه السياسة، سياسة التنقل وإعادة الاستيطان، فرضت بشكل قسري على "الممالك المتمردة." وهكذا، آلاف من السكان رُحِّلوا، وفي عملية إعادة استيطانهم، أعيد تنظيم مواقعهم الجديدة بحسب النظام المركزي الموحد.[5] وكان من عناصر توحيد الثقافة: نظام موحد للضرائب، والخدمة العسكرية الإلزامية، ونظام موحد للمقاييس والأوزان، ومن ثم جعل اللغة الآرامية وكتابتها لغة البلاد الرسمية[6].

ثقافة ما بين النهرين تستمر بحيويتها في فترة فرض الثقافة اليونانية

بعد قرنين من زوال إمبراطورية بلاد ما بين النهرين، احتل اليونانيون المقدونيون (312 ق م) معظم بلاد الشرق الأوسط حتى الهند، وجعلوا عاصمتهم الأولى في سلوقية عند نهر دجلة.[7] (ودعيت بآشور الجديدة) ورغم أن اليونان فرضوا سياسة صارمة لِيَونَنة البلاد، إلا أنهم لم يتمكنوا من تجنب التأثر ب والتفاعل مع حضارة وثقافة البلاد. أكثر من ذلك، في معظم المصادر اليونانية التاريخية، دعي حكام اليونان ب "حكام سوريا،" الاسم المشتق من آشوريا. وجدير بالملاحظة أن تعبير اسوريا وسوريا ظهر أولاً في الكتابات الآشورية مع نهاية الألف الثاني قبل الميلاد، كتطور لفظي لاشوريا.[8] وأوضح من ذلك، أن اسم حكام اليونان (السلوقيين) ذكروا في مخطوطات البحر الميت والتلمود المكتوبة باللغة الآرامية، باسم "حكام آشور،"[9] وباسم مملكة الآسوريين (الآشوريين: assurios ) في كتابات المؤرخ يوسيفوس في القرن الأول الميلادي.[10]

في آواخر القرن الثاني ق م، هَزم الفرثيون (الفرس) الدولة السلوقية واحتلوا القسم الشرقي منها، أي شرقي الفرات، وبينما ضم القسم الغربي أي غربي الفرات إلى روما، وبقيت تسمية سوريا على القسم الغربي فقط.[11] أما في القسم الشرقي، فقد ظهرت فيه ممالك آشورية\ آرامية شبه مستقلة، تحت نفوذ الدولة الفرثية الفتيّة؛ هذه الممالك هي اسروعينا (ܥܣܪܐ ܥܝܢ̈ܐ) أي الرها، ومملكة حدياب، ومملكة حترا، ومملكة آشور. استمر الاستقلال النسبي لبعض هذه الممالك حتى القرن الثالث الميلادي، خلالها، انتعشت ثقافة الرافدين مجدداً، ونشطت العبادات الدينية والتراثية وآدابها اللاهوتية والفلسفية.[12] في هذه الفترة أُعيدَ بناء هيكل الإله آشور وعدد من المسلات. كان أحد نتائج هذا الانتعاش الثقافي قبولهم وتفاعلهم السريع مع التعاليم المسيحية الباكرة.

ـ استمرارية الثقافة خلال قرون قبل وبعد الميلاد:

يمكن تعقب استمرارية ثقافة بلاد الرافدين وغلبتها على ثقافة الحكام الفرس وثم اليونانيين وبعدهم الفرثيين من زوايا متعددة أوضحها الإنتاج الأدبي الديني وأسماء الأعلام لشعبها من القرن الخامس قبل الميلاد إلى ما بعد القرن الخامس بعد الميلاد. في كثير من الوثائق المكتشفة خلال الفترة اليونانية وثم الساسانية (الفارسية) تم تحديد مئات أسماء الأعلام الآشورية (أو غير يونانية أو ساسانية) بسبب حملهم أسماء مركبة من آلهة بلاد النهرين مثل آشور، شيروا، عشتار، نانايا، بيل، نابو، نركال.. الخ. إلى هنا قد يكون الأمر متوقعاً، ولكن دراسة اسماء أعلام السريان المسيحيين، سكان بلاد النهرين، تدهشنا لكثرتها ولكثرة أخذهم أسماء آلهتهم قبل المسيحية. هذه الدراسة اعتمدت المصادر المسيحية السريانية مثل قصص القديسين الأوائل والكتب التراثية والتواريخ الموجودة إلى القرن السادس الميلادي.[13] (يشار إلى مقالة الأسماء ويقرأ منها بعضها) [أمثلة: الرسول آداي (ܐܕܝ)، يفيد معناه "أداد الهي"، والإله اداد هو اله الرعود عند الآكاديين؛ برنابا (ܒܪܢܐܒܐ) يفيد ابن الإله نابو، وهو إله الأدب والكتابة وابن الإله مردوخ؛ برآبا (ܒܪܐܒܐ) يفيد ابن الإله آبا، الإله الأب؛ شمشي (ܫܡܫܝ) يفيد الإله شمش هو إلهي؛ مارا (ܡܪܐ) يفيد الإله الرب؛ مارون (ܡܪܘܢ) الإله الرب الصغير؛ بابا (ܒܒܐ) يفيد الإله الباب؛ سراح - سراحي (ܣܪܐܚܝ) ويفيد الإله سر (آشور) هو أخي أو حبيبي؛ شررا أو شررو (ܫܪܪܐ) ويفيد إله القمر، وهذا الاسم ما زال رائجاً في العائلات السريانية؛ ملكي (ܡܠܟܝ) يفيد الملك (الإله) هو ملكي أو الملك هو إلهي؛ سعدو (ܣܥܕܐ) يفيد إله الحظ عند الآكاديين؛ وسعدي (ܣܥܕܝ) يفيد إله الحظ هو إلهي. ..الخ]

ـ الاستمرارية في الحقبة المسيحية

استمرارية ثقافة الرافدين عبر أسماء الأعلام المسيحية تنقلنا إلى نقطة تأثير هذه الثقافة في الأدب المسيحي عامة وفي الأدب السرياني خاصة. كان قبول الدين المسيحي من قبل شعب بلاد النهرين سهلا سلسا بسبب قرب معظم معتقداته من معتقداتهم القديمة.[14] من جملة المعتقدات الدينية، على سبيل المثال، عبادة الآلهة الأم، عبادة البتول المقدسة، عبادة الإله الأب، والأم المقدسة، والابن المقدس "المخلص" لاسيما الآلهة ماران ومارتَن وبرمارين (ܡܪܢ܆ ܡܪܬܢ܆ ܒܪ ܡܪܝܢ)، ثم ممارسة حياة التزهد،[15] واحتفالات فصول السنة، والمهرجانات الاحتفالية الدينية وخصوصاً أعياد الميلاد والقيامة، ويوم القيامة في اللغات الأجنبية أُخذت من اسم إيشتار أو عشتار بسبب دورها في أسطورة القيامة للإله تموز ((Easter، Estrus، Eshtar.[16]

ثقافة بلاد ما بين النهرين أَثَّرت بفاعلية في صياغة كثير من المفاهيم الدينية والقواعد والشعائر في علوم المسيحية عامة والمسيحية السريانية خاصة. فالاعتقاد بالإله الواحد الأحد، الذي يعتبر أساس معتقدات الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية، كان قد أُعلن عنه وكرز به في بلاد النهرين قبل هذه الديانات الثلاثة بمئات من السنين. ظهر هذا المعتقد جلياُ في كتابات الأنبياء الآشوريين المتأخرين، حيث يصفون الأله آشور ب "الإله الواحد الوحيد،" "وإله العالم."[17] وجدير بالملاحظة ان التحليل الايتمولوجي (التحليل اللغوي) لاسم آشور هو انه يتركب من اسمين آكاديين: "آش" ويعني الواحد أو الوحيد، و"شور" ويعني انبثاقات، فيكون معناه "الاله الواحد بانبثاقاته المتعددة."[18] نتجت فكرة الإله الواحد أو "التوحيد" عن المعتقد السالف (henotheism) أي "التوحيد المَشُوب" (أي عبادة إله واحد ولكن من غير إنكار لوجود آلهة أُخرى). وكان "التوحيد المَشُوب" (henotheism) ظاهراً وواضحاً فيما يسمى ب "المجلس الإلهي"، أو "مجلس الآلهة"، والذي يشمل مُجمَل الآلهة الرسمية برئاسة الإله الأكبر أو من ينوب عنه.

باستثناء المختصين بعلم الآكاديات والآشوريات، فان معظم المختصين في الأديان أنكروا اعتماد فكرة التوحيد للإله آشور. مع ذلك، فمعظم هؤلاء المختصين أجمعوا على نَسب فكرة "التوحيد المَشُوب" (henotheism) المتَمثَل في مفهوم "مجلس الآلهة" للآشوريين. ولكن مفهوم "مجلس الآلهة" بالذات أخذ طريقه إلى أدبيات كتاب العهد القديم، والأدب الروائي في العهد الجديد، وفي كثير من أدبيات المسيحية السريانية الأولى. وبالواقع فان كثير من القصص الدينية والفلكلورية ما زالت دائرة بين السريان والمندائيين/ الصابئين واليزيد ..الخ تشير إلى دور "مجلس الآلهة." ومثال على "مجلس الآلهة" في العهد القديم، اقرأوا النبي ميخا في المللوك الأول (22: 19-23) يقول: "اسمع كلام الرب (يهوي). رأيت الربَّ (يهوي) جالساً على عرشه وجميع جمهرة السماء وقوفٌُ لديه، على يمينه وشماله. فسألهم الربُ (يهوي) مَن يغوي أخاب بالصعود للحرب فيموت في راموث جلعاد؟ فأجاب هذا بشيْ، وذاك بشيء آخر. وأخيراً خرج روحٌ ووقف أمام الربِّ (يهوي) وقال: أنا أغويه. فسأله الربُّ (يهوي): بماذا؟ فأجاب: أجعل جميع أنبيائه ينطقون الكذب. فقال له الربُّ (يهوي): أنت تقدر أن تُغويه، فافعل هكذا."[19] من الواضح أن المعنى اللاهوتي هو أن "مجلس الآلهة" في هذا السفر يشير إلى شمولية الله في كافة المظاهر الإلهية؛ وان تحليل كلمة الله بالعبرية هي" אלהים " (الوهيم) أي مجموع الآلهة. في تحليل لاهوتي مماثل يمكننا استنتاج فكرة الوحدانية في لاهوت ما بين النهرين. وفي واقع حياة المسيحيين المشرقيين بشكل عام، فان فكرة "مجلس الآلهة" ما زالت مستمرة في كثير من القصص الدينية والفلكلورية، حيث يشمل هذا المجلس جمهرة من القديسين والملائكة، كلاً بدوره يتشفّع عن أبناء كنيسته، أو جماعته أو مدينته.

إن تأثير أدب بلاد الرافدين في الأدب الكتابي (الكتاب المقدس) كبير جداً --- طبعاً ليس الوحي هو المقصود بالتأثير الأدبي.. فيكفي ما أجمع عليه معظم علماء الكتاب، لاسيما العهد القديم، قولهم: "لولا أدب بلاد ما بين النهرين، لكان البناء الأدبي لكتاب العهد القديم مختلفاً جداً عما صار عليه." فعلى سبيل المثال وليس الحصر، قصة ولادة موسى ما هي إلا إعادة صياغة لقصة ولادة سركون الآكادي ( الألف الثالث ق م) (يمكنكم الاطلاع على القصة الاصلية لسركون الاكادي باللغة الأصلية مع الترجمة).[20] وكذلك قصة استلام حمورابي الشريعة من الإله شمش، تماثل استلام موسى الشريعة من الله، (يهوي)، الذي ظهر له بمظهرالنار(الشمس) المحترقة. وبالمثل قصص أدبية كثيرة كالبناء الأدبي لقصة الخليقة، والطوفان وعبور البحر وتقديس يوم السبت.. الخ.

استمرارية التأثير الحضاري في الحضارات العالمية المعاصرة

أن مناقشة التأثير في أدب الكتاب المقدس والأدب الديني له أيضاً محوره العالمي. فالملايين من الناس في الشرق والغرب ما زالوا متأثرين ومتفاعلين مع هذا الأدب. ومن المعتقدات الدينية المنتشرة على نطاق العالم هي فكرة الثالوث والواحد، أو التثليث والتوحيد. ولأن الثقافة السريانية قبل المسيحية كانت مشبعة بالأفكار الخصبة عن هذا اللاهوت، فقد نجح السريان في تفسير التثليث والتوحيد المسيحي. فالثالوث الإلهي في بلاد النهرين كان لاهوتاً ممارساً في حقبات طويلة، وفي الاحقاب المتقدمة ظهر أيضاً التوحيد مع التثليث في مفهوم الاله آشور (الأب)، وعشتار (الأم)، ونابو الابن، عُرفوا بأسماء ماران ومرتان وبرمارين (ܡܰܪܢ܆ ܡܰܪܬܢ܆ ܒܪܡܪܝܢ)؛ وكان نابو يظهر ويفعل من خلال شخصية الملك العادل المنتصر. هناك أدب غزير كتب حول دقائق هذا الموضوع، والمراجع متوفرة.

والتاريخ الكنسي يُخبِرُنا بان البابا ديونسيوس الروماني (القرن الثالث ب م) دُهش من تعاليم بعض لاهوتيي معاصريه الذين صاغوا فكرة التثليث والتوحيد، واتهم اوريجانس الاسكندري بإبداع فكرة التوحيد في ثلاثة أقانيم.[21] لقد كتب أوريجانس باسهاب عن تعليم التثليث والتوحيد، وأشار بمصدرها إلى اقليمس الاسكندري. واقليمس بدروه أشار إلى معلمه الملفان طيطيانس الاشوري (الاسوري).[22] أما طيطيان (ܛܘܛܝ: المصلي، التقي)، الذي يلقب نفسَه ب طيطيان الآشوري، (الآسوري)[23] وهو أحد علماء القرن الثاني الميلادي، وُلِد في أرض آشور (آثور بحسب اللفظ الآرامي)، وتثقف بثقافة بلاد النهرين. وفي معرض مجادلته اليونانيين في كتابه "خطاب ضد اليونان" امتدح عمق ثقافته وحضارته (بلاد النهرين) وانتقد بشدة الثقافة اليونانية واصفاً اياها ب "انها غير نافعة."[24]

وحتى قبل طيطيان الآشوري، في أوائل القرن الثاني الميلادي، يُثني العالم "القديس" هيباليتوس على مساهمة ثقافة ما بين النهرين في ثقافة عصره، ويشير إلى "أن الآشوريين هم الأوائل الذين قالوا بأن النفس تتألف من ثلاث كيانات، وهي في الوقت ذاته واحدة."[25] وثلةٌ هامة من علماء القرون الثلاثة الأولى – أي قبل مار آفرام (القرن الرابع) ساهموا بقوة بعلوم حضارتهم السريانية الوطنية في مجادلتهم الرومان واليونان. فالفيلسوف لوقيان السميساطي (125-192 ب م) قَدَّم نفسَه لليونان كـ "آشوري .. وما زال يتكلم البربري (الآرامي: غير اليوناني)، ويرتدي الثوب الآشوري."[26] وعالم معاصر آخر اسمه يمليخوس كتب سلسلة روايات في بابل؛ ولئن كتب باليونانية، إلا أنه أشار الى الآرامية لغته الأصلية. كما أن اسمه آرامي قح، يعني (ܝܗ ܡܠܟܝ) يه (الإله) هو ملكي؛ وقد وجد اسم العلم هذا في العهد الآشوري الإمبراطوري.[27]

وفي القرن السادس الميلادي، يجادل الملفان ساويري سابوخت اليونان، ويُظهر أصالة ثقافته السريانية وعلومها المتعددة، عارضاً استمراريتها وخطوات سيرها من الحقبة البابلية إلى عصره.

ومفهوم لاهوتي آخر تأصل في اللغة الآرامية وعرفه العالم باللغة الآرامية، هو مفهوم الصالح والطالح. فالصالح (ܛܒ ܛܒܐ)، بحسب لاهوت بلاد النهرين، يعني "الذي يصيب الهدف بدقّة،" وما زال المعنى الايتمولوجي للكلمة نفسه موجود في قاموس اللغة السريانية اليوم. وأما الطالح (ܚܛܐ ܚܛܝܐ܆ ܣܛܐ ܣܛܢܐ) فيعني من "أخطا وزاغ عن الهدف،" وما زال المعنى الايتمولوجي للكلمة نفسه في اللغة السريانية اليوم. وكنتيجة لاهوتية، نسبت صفة (ܛܒܐ) إلى الإله الصالح، ونسبت صفة (ܣܛܢܐ) إلى الإله الطالح، وهو الشيطان (Satan) كما يلفظ في معظم لغات العالم. فما تظهره اللوحات المكتشفة في بلاد النهرين، مثل الصورة المشهورة للملك في صيد الأسود أو الحيوانات الأخرى ما هي مجرد هواية رياضية للصيد، بل تعبير ديني ولاهوتي عن كون الملك "ملك تقي وعادل" و"ابن الإله: برمارين ܒܪܡܪܝܢ،" الذي لا يخطئ الهدف.

لاهوت "الصالح والطالح" (ܛܒܐ ܘ ܣܛܢܐ) تكرر كثيراً في الأدب السرياني المسيحي الباكر. ففي القرن الثالث، الفيلسوف الملفان برديصان الرهاوي السرياني كان متهماً في معتقده من قبل اليونان/ الرومان لانه ادخل في لاهوته مفاهيم الفلك البابلي-الآشوري- الكلداني. ولكن معاصره العالم سيكتوس يوليوس افريكانس زار برديصان في بلده الرها، واطَّلع على لاهوته وسجَّل عنه بأن تعاليم برديصان سليمة، وأنه صَيّاد ماهر وسهمه لا يخطئ الهدف.[28] بعد هذا التقديم، يصبح مفهوما ما عناه العالم سيكتوس عن برديصان؛ بعبارة أخرى قصد بان برديصان لاهوتيٌ تقي وبار.

فالادب السرياني منذ نشأته يزخر بدلائل استمرارية سيل ادب بلاد النهرين قبل الميلاد في الادب المسيحي. فأدبيات مار أفرام النصيبيني "القامشليّ" (303-373 ب م) تظهر باستمرارية الربط بين قصص الكتاب المقدس وقصص وأدبيات بلاد النهرين. مثال على ذلك، تفسير مار أفرام لقصة المجوس (متى 2)، حيث أشار إلى أن أصل المجوس آشوريون، وأنهم مختارون من قبل الله ليكونوا "عصاته" في تأديب ملوك يهودا الأشرار، وفي أنهم أول شعوب العالم من يعترف بملكية وقدسية وإلهية المسيح وهو في المهد.[29] [ لأهمية هذه النقطة، أُحيلكم إلى القصيدة 19 من قصائد الميلاد المرفقة]. وفي مكان آخر، مار أفرام يزكّي نعمان الآرامي الذي شفي من مرضه بعد إيمانه، ويطيل في مدح شعبه [وينسى مدح النبي إيليا الذي شفاه]، وهكذا يعبّر مار أفرام عن فَخره في بني شعبه وجنسه وتراثه.[30]

ومن خصائص أدب مار أفرام التي يتميز بها في الأدب العالميِ هي "أدب المناظرة" أو الحوار بين موضوعين، الذي هو بدوره من الأدب الشعبي السومري والآكادي[31] والآرامي.[32] وأهمية هذا النوع من الأدب يكمِن في أنه كان ملهماُ ومسبباً في نشوء أدب المسرح الغربي بدءاً من اسبانيا في العصور الوسطى، وعن طريق الترجمات العربية. [33] إن مساهمة حضارة الرافدين في الحضارات العالمية لم تقتصر على الأدب والدين، بل تعدَّتها لتشمل أهم مراحل التكنولوجيا، والكتابة، ثم كتابة الألف باء، والحسابات الرياضية والفلكية، وإحداث وتصميم المدن، وتنظيم إدارة المدينة والبلد والإمبراطورية وعلاقاتها ببعضها ضمن قوانين وأنظمة تشمل معظم مظاهر الحياة، وترتيب دورة السنة بفصولها الأربعة وشهورها الاثني عشر (أو الثلاثة عشر)، وأسابيعها وأيامها وفق نظام محكم، وتسمية هذه الأقسام بأسماء ما زالت مستخدمة في شرقنا إلى يومنا هذا، ثم اختراع واستخدام نظام المقاييس الوزنية والطولية.. الخ هذه بعض ما قدمته حضارة ما بين النهرين هدية لثقافات وحضارات العالم، والتي ما زالت هذه "الهدية" تشكِّل محوراً أساسياً في الحياة الحضارية واليومية لشعوب العالم إلى يومنا هذا.

ـ أمثلـــة:

اختراع الدولاب (3500 ق م) واستخداماته المتعددة في الحياة اليومية، هل يمكن لأي شعب الاستغناء عنه.

اختراع الكتابة (4 ق م) وتطّورها من الكتابة الصوَريّة والنقطية إلى المسمارية والمسمارية المتطورة، وبها سُجّلت مختلف الإخبار والعلوم والأدب. وكانت الكتابة الوسيلة الفعّالة في حفظ ما أنتجه وأنجزه الإنسان في تاريخه ومن ثم نقل هذا الإنجاز إلى الآخرين وإلى الأجيال المتعاقبة.

وحتى اليوم، هل يمكن لأي شعب حضاري الاستغناء عنه.

اختراع الألف باء، هل يمكن لأي شعب حضاري الاستغناء عنه.

اختراع الكتابة الموسيقية "النوط"، هل يمكن لأي شعب حضاري الاستغناء عنه.

5. وضع القانون، هل يمكن لأي شعب حضاري الاستغناء عنه.

6. علم الحساب واكتشاف رموز وأرقام له، هل يمكن لأي شعب حضاري الاستغناء عنه.

7. الطبوغرافيا والخرائط، هل يمكن لأي شعب حضاري الاستغناء عنه.

8. تصميم وبناء المدن، فمدينة أورك كمثال، قُدّر عدد سكانها في الألف الثالث قبل الميلاد ب 50,000 نسمة، واحتوائها أسواق تجارية ومراكز للكتابة. هل يمكن لأي شعب حضاري الاستغناء عنه.

- الخلاصـــة:

حقيقة الأمر هي انه كما أَثرت وتفاعلت حضارة شعب ما بين النهرين، شعبنا، (ونحن الموجودون هنا أحفادهم) بالحضارات الأخرى، هي بالتالي تأثرت أيضاً بالحضارات والثقافات المحيطة بها: الفارسية، اليونانية، الرومانية، البيزنطينية، الساسانية، العثمانية وطبعاً العربية. كلٌ من هذه الثقافات تركت بصمات على ثقافة شعب ما بين النهرين، لتخلص إلى ثقافة جديدة مختلفة عمَّا كانت عليه منذ خمس آلاف سنة. ولكن مثل هذا التغيّر والتطور (أو الانحسار في بعض الأحيان) حدث لكافة الثقافات القديمة؛ فالثقافة الفارسية/ الإيرانية اليوم، على سبيل المثال، ليست كالثقافة الفارسية في العصور القديمة. أما النقطة المحورية هنا هي أن شعب النهرين بكل تسمياته البابلية، الآشورية، الكلدانية والآرامية، والذي خَلُصَ إلى التسمية السريانية ( في اللغة السريانية على الأقل)، هذا الشعب ما زال محافظاً على هويته الاثنية والثقافية واللغوية رغم مرور آلاف السنوات، وما زال تراثه في موقع المُسَاهِم الفَعَّال في ثقافة العصر. والنقطة الثانية هي أن هذه الحضارة والثقافة أَثرت في الثقافة العربية وتأثرت بها لمدة تزيدُ عن ألف عام لتصبح جزءاً لا يتجزأ من النسيج الحضاري لهذا البلد (سوريا). وختاماً أقول أن التراث السرياني القابع على رفوف جامعات الغرب والمتناثر في المكتبات السريانية الخاصة ما زال بحاجة ماسة لإعادته للحياة وتفعيله مع ثقافة بلدنا وإغنائه؛ أمنية نرفعها إلى المسؤولين في الدولة، ولذوي الإمكانيات الأكاديمية والمالية الذين يهمهم هذا التراث. ففي جامعتي، مثلاً، ربع مليون وثيقة سريانية ما زالت غير مدروسة ولا مطبوعة تحوي عينة هامة من تراثنا الزاخر بمجمل الموضوعات الثقافية المتعددة والتي يعود تاريخها إلى حقبة تمتد من القرن الرابع الميلادي حتى الرابع عشر. وأقولُها: إن كان بإمكان الخليفة العباسي السابع، المأمون (813 م)، أن يتبنى ويرعى تفعيل الثقافة السريانية ونقلها إلى العربية، وعن طريقها إلى العالم أجمع، فأنه بإمكان المسؤولين عن الثقافة في بلدنا أن يتبنوا ويرعوا تفعيل وإحياء الثقافة السريانية، لإغناء الثقافة العربية اللتان تشكلان معاً ثقافتنا الوطنية في عصر الانفتاح هذا الذي ننعم به اليوم. هذه أمنية نأمل أن تتحقق قريبا، وللحديث صلة. وشكرا لاستماعكم وتودي (ܬܘܕܝ).

مرفقاً:
1. مار أفرام، القصيدة 19.
2. قصة ولادة سركون الآكادي
3. صور للامثلة الثمانية

ܢܗܪܝܐ

ـ شواهد من الداخل

بعد سقوط نينوى عاصمة آشور على أيدي "البابليين الجدد" أو الكلدانيين، كافة ملوك الكلدان قدموا أنفسهم بأنهم الورثة الشرعيين للثقافة والحضارة الآشورية. مثال على ذلك هو ما دونه الملك البابلي نابونيد عن نفسه (555- 539)، والذي حكم بعد سقوط آشور (نينوى) بستين سنة، قال عن نفسه بأنه "حفيد أجداده ملوك آشور، اسرحدون واشوربانيبال."[34]

ـ شواهد من الكتاب المقدس:

ما دونته بعض أسفار العهد القديم التي كُتِبَت بعد زوال الإمبراطورية الآشورية وسيطرة الفرس لم تخلو من أثر الثقافة الآشورية. هذه الأسفار لم تُمَيّز بين الحكام الآشوريين ومن تبِعوهم: الكلدانيين والفرس. فمثلا سفر يهوديث يشير إلى نبوخذنصر – ملك بابل بالملك الآشوري[35] وسفر نحميا يسمي ملك الفرس ارتحششتا (464-423 ق م) ب "ملك البابليين"[36]، كذلك سفر عزرا يدعو الملك الفارسي داريوس (521-485) ب "ملك آشور."[37]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] M. Dandamayev and V. Lukonin
, The Culture and Social Institutions of Ancient Iran (Cambridge: Cambridge University Press, 1989) 58. F. W. Muller, Der Burgbau zu Susa nacn dem Bauberichte des Konigs Dareios I (Mitteilungen der Vordeasiatisch-Aegyptischen Gesellschaft 35/1; Leipzig: 1930) 4-5; Xenophon, Anabasis III 4.7-10.
[2] Strabo XVI 1.16
[3] Herodotus VII 63.
[4] M. Dandamayev
, “Assyrian Traditions during Achaemenid Times,” Assyria 1995, ed. S. Parpola and R. M. Whiting (Helsinki, 1997) 41-48.
[5] B. Oded
, Mass Deportations and Deportees in the Neo-Assyrian Empire (Viesbaden, 1979), especially Chapters IV and V.
[6] H. Tadmor
, “The Aramaization of Assyria: Aspects of Western Impact,” Mesopotamien und seine Nachbarn, ed. H. –J. Nissen and J. Renger (Berliner Beitrage zum Vorderen Orient 1, Berlin 1982) 449-470.
[7] Seleucids reigned over the former Assyrian Empire after Alexander the Great from the fourth century B.C. with their Capital in Seleucia by the Tiger River; later
, the Seleucids were driven back to the West of Euphrates by the Parthians (Persians).
[8] F. Fales
, Aramaic Epigraphs on Clay Tablets of the Neo-Assyrian Period (Rome: 1986) 61-66. S. Parpola, “The Alleged Middle/Neo-Assyrian Irregular Verb *nass, and the Assyrian Sound Change sh > s,” Assur 1, 1-10.
[9] J. J. Collins
, The Scepter and the Star (New York, 1995) 154-167
[10] Jeosephus
, Antiquity 13.6.6.
[11] استمرت تسمية سوريا على الجزء الغربي حتى القرن السابع الميلادي لحين مجيء العرب حيث دعيت ببلاد الشام. وأعيد تعميم تسمية سوريا للحدود الجغرافية الحالية مع الانتداب الفرنسي لسوريا.
[12] W. Salihi
, “The Shrine of Nebo at Hatra,” Iraq 45 (1983) 140-145.
[13] انظر إلى مقالتي المرفقة
[14] Simo Parpola
, Assyrian Prophecies (State Archives of Assyria 9, Helsinki, 1997)
[15] S. Abuzayd
, Ihidayutha.
[16] Oxford Dictionary.
[17] S. Parpola
, Assyrian Prophecies (State Archives of Assyria IX; Helsinki: Helsinki University Press, 1997)
[18] S. Parpola
, “The Assyrian Tree of Life: Tracing the Origin of Jewish Monotheism and Greek Philosophy,” JNES (1993), Vol. 3, 207.
[19] 1 King 22: 19-23.
[20] Steps in the Assyrian (Handout to be distributed).
[21] J. N. Delly
, Early Christian Doctrines (London: 1977) 134.
[22] Clement of Alexandria
, Strom. III 12.81.
[23] M. Whittaker
, Tatian, Oratio ad Graecos and Fragments, (ed. and trans; Oxford Early Christian Texts; Oxford [23]: 1982) 43.10–11.
[24] Patrologia Graeca، Vol. VI
, Cols. 868 and 888.
[25] Hippolytus
, Refutatio V 7.9
[26] De dea Syria
, I, ; cf. Millar, The Roman Near East, 454-55.
[27] The Prosopography of the Neo-Assyrian Empire (ed. K. Radner; Helsinki: 1998) Vol. 1/1
, 91.
[28] [28] F. C. R. Thee
, Julius Africanus and the Early Christian View of Magi (Hermeneutische Untersuchungen zur Theologie 19. Tubingen, 1984) 147–48.
[29] Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de nativitate (Epiphania) (ed. E. Beck; CSCO
, Vol. 186, Scriptores Syri Vol. 82; Louvain: Secretariat du CorpusSCO, 1959) 99-102.
[30] In reference to II Kings 5:1ff. concerning Naaman the Aramean; Cf. Saint Ephrem’s Commentary on Tatian’s Diatessaron (ed. and tr. Carmel McCarthy; Oxford: Oxford University Press
, 1993) 186-187.
[31] W. G. Lambert، Babylonian Wisdom Literature (Oxford: 1960) esp. ch. 7.
[32] The Aramaic text of Ahiqar from Elephantine contains Dispute between Thorn-bush and Pomegranate. See S. Brock
, “Syrian Dialogue Poems: Marginalia to a Recent Edition,” L
e Museon 97 (1984) 32.
[33] S. Brock
, “Syrian Dialogue Poems: Marginalia to a Recent Edition,” Le Museon 97 (1984) 32
[34] see note 22
, Langdon.
[35] Judith 2:5-6.
[36] Nehemiah 13:6.
[37] Ezra 6:22.

Top


هكذا خلقنا علمَ التنجيم بالأبراج


((أمرني صاحب الجلالة بمراقبة حركات الكواكب، وقد بذلت أكبر عناية لأنقل إليه كل ما بدا لي مشجعاً و يحمل اليُمن، ويعد بالخير لجلالته. بدا القمر والشمس متميزين ما عدا الثالث عشر من هذا الشهر فلن يكون هناك كسوف، هذا هو حكمي الراسخ. في الرابع عشر من هذا الشهر سيحدث خسوف للقمر، وهو نذير سوء يصيب جيراننا في الجنوب الشرقي والشمال الغربي،  لكنه فأل خير لجلالة الملك.

ويمكن لجلالة الملك أن يطمئن، إذ إنني توقعت هذا الخسوف منذ الفترة التي ظهر فيها كوكب الزهرة.

طرح علي صاحب الجلالة سؤالاً يطلب فيه تعليلاً لسبب تراجع المريخ وخروجه من مجموعة نجوم برج العقرب ليعود إلى الدخول فيها لاحقاً. أجيب أن هذا النذير يعني: الانتباه! تحت طائلة وقوع مصيبة، ينبغي على جلالة الملك ألا يغادر أبداً المدينة من الباب الكبير. هذا التفسير غير مدون في كتاب التنجيم، لكنه وارد من العرف المنقول شفهياً عن المعلمين المنجمين . من جهة أخرى،  عندما يترك المريخ المتراجع كوكبة الأسد ليدخل في كوكبة السرطان أو كوكبة الجوزاء، فيجب أن نتوقع نهاية عهد أحد الملوك الغربيين. و هذا أيضاً غير مدون في كتاب التنجيم)).

هذه القطعة مأخوذة من رقيمات تضم مراسلات ملوك حضارة بلاد ما بين النهرين (680-627ق.م)، حيث عثر في مكتبة المعبد العامة لمدينة بابل على أكثر من 7000 طالع تنجيمي محفور في 70 رقيم تعود جميعها إلى القرن السابع قبل الميلاد.

ومما لا شك فيه أن علم التنجيم بالأبراج كان نتاج علوم حضارة بلاد ما بين النهرين،  فأقدم طالع في العالم عثر عليه في خرائب بابل، وهو يعود لـ (ابن شومايوزار إيدينا)، وهو لا يزال محفوظاً في مكتبة بودليان في أكسفورد .

ويعود سبب الاهتمام بعلم التنجيم بالأبراج إلى حب شعب هذه الحضارة لكشف المجهول ومعرفة المستقبل، وقد خدمهم العلم بإلهامهم الطرق المثلى لبقاء حضارتهم متألقة لآلاف السنين، فشق علم التنجيم بالأبراج طريق حضارتهم وغزاها، وأصبح ملتصقاً بالطبقة الحاكمة التي استشارت خبراء التنجيم في سياسة البلاد، حتى إن العاصمة (نينوى) بنيت بعد دراسة فلكية عميقة من قبل المنجمين.

ولكن كيف حدث أن خلقنا علمَ التنجيم بالأبراج؟ نعم حدث هناك... في ليلة هادئة ذات نسمات باردة، بعد رقاد الحقول المروية بعرق الجباه، وكانت الجبال قد سترت أكتافها بالأعشـاب البرية، واستسـلمت الحيوانات لظلام الليل، في تلك الليلة لم يخلد إنسـان بلاد ما بين النهرين للنوم، وما انفك ينظر بطريقة مختلفة إلى نجوم السـماء. كانت تلك لحظة خلق هذا العلم عندما بدأ يربط ملاحظاته للأحداث الأرضية بتغيرات صفحة السـماء. فالنهر قد فاض عندما ظهرت تلك النجمة مسـاءً، وتكرر الفيضان عند ظهورها مرة أخرى، ولقد كانت الجو دافئاً عندما كانت الشمس في منتصف السماء، بينما انخفضت الوطأة عندما اختبأت في الغرب...

فلكل حدث أرضي إشارة سماوية تسبقه، فكيف له أن يميز الإشارة السماوية للحدث الأرضي؟

وهنا كان التحدي الصعب، فالنجوم موزعة بشكل عشوائي على صفحة السماء، وما من دليل فلكي يمكـنه من فهم أو استيعاب هذا التوزيع العشوائي، فليس له حل سوى أن يبحث بصبر مع الكثير من التأمل.

وهكذا بدأ يبني ملاحظاته رابطاً الأحداث الأرضية بالأحداث الفلكية، باحثاً عن كل شيء يصلح أن يلعب دور الإشارة السماوية للحدث.

وبالمراقبة تبين له أن هناك نجوم ثابتة وهناك نجوم متنقلة: دعا النجوم الثابتة نجوماً، أما النجوم المتحركة دعاها كواكباً . وقد اعتبرت الشمس، وكذلك القمر من الكواكب. فبدت له الكواكب آلهة، أو رسل الآلهة للإنسان. لذا دعا الكواكب بأسماء آلهة:

فالشمس هي رسولة وممثلة الإله: شمش.
القمر رسول وممثل الإله: سين.
وعطارد رسول وممثل الإله: نابو.
والزهرة رسولة وممثلة الإلهة: عشتار.
و المريخ رسول وممثل الإله: حدد.
و المشتري رسول وممثل الإله: مردوخ.
و زحل رسول وممثل الإله: نيرجال.

ومع المراقبة وجد أن الكواكب تسير على مدارات مرسومة بعناية في السماء، بحيث تشغل حزاماً ذي عرض ثابت،  فدعا هذا الحزام (زنار عشتار)، وهو ما يعرف اليوم (بالزودياك أو حلقة الأبراج).

بعدئذ بدأ فلكيو حضارة ما بين النهرين بتسجيل حركة الكواكب اليومية في صفحة السماء، ولكنهم وجدوا صعوبة في تحديد وتسجيل موضع الكوكب بدقة.

ومع الإصرار وجدوا الحل:

كان علم الحساب متقدماً جداً في حضارة بلاد ما بين النهرين، وقد استعملوا في حساباتهم النظام الستيني، وليس النظام العشري الذي نستعمله، وقد اعتمدوا هذا النظام منذ المرحلة السومرية في الحكم أي تقريبـاً منذ بدء نشوء الحضارة، ولقد استطاعوا بقوتهم في هذا العلم، أن يجدوا حلولاً للمعادلات ذات الدرجة الثانيـة، كما أنهم عرفوا الدائرة وقسموها إلى 360 درجة. ولا يخفى على أحد أن شعب بلاد الرافدين هم أول من اكتشفوا الزمن،  وهم أول من وضعوا التقويم، وذلك بفضل سعة علمهم في الحساب وعلم الأبراج (في مقالة قادمة سأشرح بشكل تفصيلي حول وضع التقويم، وعن علم الحساب لديهم).

وبفضل علم الحساب اعتبروا خارطة السماء شكل دائرة، فقسموها إلى 360 درجة، بحيث تقطع الشمـس ما يقارب درجة واحدة كل يوم. وهي النسبة قريبة إلى حد فظيع مع القياسات الدقيقة الحالية التي تؤكــد أن الشمس تقطع في اليوم ما يقارب (0.9856) درجة باليوم، وقسموا الدرجات إلى دقائق حيث كل درجة تعادل 60 دقيقة، وكل دقيقة تعادل 60 ثانية.

ولكن العشوائية في خارطة السماء كانت قائمة حتى بعد إتباع الطريقة السابقة في التدوين. لـذا ابتكروا فكرة جديدة سـهلت لهم الدراسـة والتسـجيل، وهي فكـرة (المجموعات النجمية Constellations). حيث قاموا بتقسيم نجوم السماء إلى مجموعات نجمية، تسمى حسب الشكل الذي توحيه للمنجم المتأمل شرط اتفاق المنجمين جميعاً على اسم كل مجموعة أو ما سموه بالكوكبة.

وفي الحقيقة هذا التأمل والتقسيم كان قد بدأ في مرحلة حكم السومريين في الحضارة، ولكنهم لم يكتشفوا إلا ثلاث مجموعات: كوكبة الثور Taurus، وكوكبة العقربScorpio،  و كوكبة الأسد Leo . أما الكوكبات التسعة الأخرى فقد وضعها البابليون من بعدهم.

هذا التقسيم الممزوج بالتأمل كان نتيجة مراقبة تغير أطوار القمر، فقد لاحظوا أن كل يومان وثلث اليوم تقريباً يغير القمر شكله في صفحة السماء بالازدياد أو بالنقصان. وهذا التغير يوافق تحرك القمر 30 درجة في صفحة السماء، ومن هنا قسموا الـ( 360 ) درجة لخارطة السماء على 30 درجة فكان الجواب 12، ومن هنا تمكنوا من تقسيم النجوم إلى 12 مجموعة أو ما دعوه بالكوكبة تمييزاً عن الكوكب. فكانت ولادة أبراج السماء من مجموعة نجوم برج الحمل إلى مجموعة نجوم برج الثور إلى الجوزاء، والسرطان، والأسد، ثم العذراء، فالميزان، فالعقرب، والقوس، فالجدي، ثم الدلو، وأخيراً الحوت، لترجع الدائرة من نقطة البداية مع مجموعة نجوم برج الحمل وهكذا... أما تسميات الأبراج فقد جاءت حسب ما أوحته مجموعات النجوم للمتأملين القدامى، وإذا نظرنا في ليلة صيفية صافية غير مقمرة إلى صفحة السماء، وبحثنا عن المجموعات النجمية سنذهل ونحن نرى تلك الأشكال الجميلة للنجوم، وكيف قد انتظمت في مجموعات تشير أشكالها إلى الأسماء التي اقترنت بها. لكن هذا لا يعني أن هناك علاقة مباشرة تربط بين نجوم المجموعة الواحدة، فمن المعروف أن المسافات بين نجوم المجموعة الواحدة كبيرة. وهنا التساؤل:

ما الفائدة من هذا التقسيم إذن؟

إن فكرة تقسيم السماء إلى مجموعات نجمية، تسهل دراستها، فهي مثل وضع أسماء مدن، وأنحاء، وشوارع على خريطة بلد ما. وقد ساعدت على تدوين حركة الكواكب لاستخلاص التزامن بين الأحداث الفلكية، والأحداث الأرضية، وإن تسجيل حركة الكواكب لا يزال مستمراً حتى عصرنا هذا، وقد دعيت هذه العملية بأسماء مختلفة: ففي العربية تدعى (الزيج)، أما بالإنكليزية تدعى (Ephemeris).

ولكن ماذا بعد ؟

بعد التغلب على كل المشاكل التي اعترضت تسجيل الأحداث السماوية، بدأوا بتدوين انتقالات الكواكب في المجموعات النجمية، وتسجيل كل ما بدا في السماء كإشارة تسترعي الانتباه، مع تسجيلهم للأحداث الأرضية المتزامنة مع الحدث الفلكي، وقد أفضى هذا إلى نتائج كان لها أثر عظيم في نشوء علم التنجيم بالأبراج.

فقد تمكنوا بعد دراسة تسجيلاتهم للأحداث الأرضية والفلكية، من اكتشاف التزامن بينهما، وعرفوا ما تدل الكواكب عليه، وعرفوا منازل الكواكب، ومغزى انتقالات الكواكب فيها، كما عرفوا دورات الكواكب، وما تعنيه الزوايا بين الكواكب في خارطة السماء، كما عرفوا أنواع مختلفة من الخرائط الفلكية :كتنجيم الطقس، والتنجيم الطبي، والتنجيم الساعي، والتنجيم الفردي، والتنجيم الملكي، والتنجيم الدنيوي ....

ونستطيع القول أن 90 % من قواعد علم التنجيم بالأبراج في وقتنا الحالي تعود إلى زمن تلك الحضارة، لأن الحضارات التي تلتها لم تتمكن من أن تضيف إلى هذا العلم إلا القليل القليل.

وهكذا خلقنا علم التنجيم بالأبراج

ولا أحد يجرؤ على نكران فضل هذه الحضارة بالثقافة، والعلم على أبناء البشرية أجمعين، وفضلها العظيم في مجال علم التنجيم بالأبراج، حتى أن خيرة المنجمين وأعظمهم كما يذكرهم التاريخ كانوا الكلدانيين، حتى إن لفظة كلداني في القاموس تعني المنجم (أي من يتكهن).

وذاع صيت المنجم الكلداني في العالم، وصار كل مهتم في علم التنجيم بالأبراج يقطع مسافات شاسعة ليصل إلى بابل أو لأي معبد آشوري ليتعلم مبادئ علم التنجيم بالأبراج، ويشقى في دراسة هذا العلم طويلاً ليحصل على لقب (كلداني) والتي توازي شهادة دكتوراه في فلسفة العلوم في وقتنا الحالي. فإذا حاولنا تقسيم تاريخ حضارة بلاد ما بين النهرين -لأجل تسهيل الدراسة ليس إلا- إلى أربعة مراحل: (سومري أكادي – بابلي – آشوري – كلداني)، مع اعتبار أن هذه المراحل لا تمثل أقسام منفصلة بل هي مراحل حضارة شعب عريق عمره أكثر من 7000 سنة. نتوصل إلى النتيجة التالية:

- خلال حكم السومريين والأكاديين: تنبهوا أن الأحداث الفلكية تتزامن مع الأحداث الأرضية.

- خلال مرحلة حكم البابليين: كانت مرحلة مميزة لعلم التنجيم بالأبراج، ليس لأنهم اكتشفوا الأبراج الإثني عشر، ووضعوا رموز الكواكب التي مازالت تستعمل حتى الآن، ووضعوا التقويم و تقسيمات الزمن، ووصفوا الكواكب ودعوها بالترجمان (لأنها تترجم أوامر الآلهة للبشر)، بل لأنهم واضعو أسس علم التنجيم بالأبراج بالاستناد إلى الملاحظات التي تم تدوينها بسهولة بعد اكتمال تقسيم النجوم إلى مجموعات نجمية. وبرعوا في تنجيم الطقس و أحوال البلاد.

- أما في مرحلة الآشوريين: انتقل التنجيم إلى طبقة الكهنة والملوك . فهم خالقو التنجيم الملكي.

- أما في مرحلة الكلدانيين: خلقوا التنجيم الفردي وبرعوا به كما خلقوا كل أقسام علم التنجيم بالأبراج وتأكدوا من سلامة قواعدها من خلال المراقبة والتسجيل، فذاع صيتهم في العالم بأنهم أمهر المنجمين.

- وأخيراً.. نحن: أين وصلنا بعلم الأبراج (علم أجدادنا)؟

من خلال ممارستي لعلم الأبراج ألتقي بمن أخجل بهم أمام تاريخ أجدادي،  هناك من يصف علم الأبراج أنه تخلف وعودة إلى زمان القردة مع أنني شخصياً لا أجد له مبرراً واحداً على الأقل أنه مثقف، لنقرأ لاينشتاين ما يقول عن علم التنجيم بالأبراج: ((التنجيم علم بذاته ملهم، تعلمت بفضله الكثير، وأنا أدين له بالكثير، إن معطيات العلوم الجيوفيزيائية تبرز قدرة النجوم والكواكب السيارة على مصير الأرض، ولهذا السبب فهو نوع من إكسير الحياة للإنسانية)). وهناك من يفتخر بعدم إيمانه بعلم الأبراج ويشتم الأجداد بقوله أنهم كانوا أغبياء عبدوا الأصنام واعتقدوا بالنجوم، ولم أستطع حتى الآن أن أجد فائدة واحدة من افتخاره هذا، لم يجن سوى السخرية بأجداده. ويا لأسفي ففي يوم من الأيام جاءني كلداني يطلب مني أن أقرأ له طالعه... أين وصلنا بعلم الأبراج؟... والدول المتقدمة تبنت العلم وهو يدرس في جامعاتها، ليكن بعلم الجميع التنجيم الملكي يدرس في جامعة السوربون في فرنسا، وهناك معهد للعلوم التنجيمية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومعاهد لتعليم علم التنجيم بالأبراج منتشرة في روسيا وألمانيا وبريطانيا وكندا ووو... ونحن لا زلنا نسخر من علم التنجيم بالأبراج. وهل انتبهت في نص الرسالة إلى الملك؟. ذكر المنجم المراسل مرتين بأن (هذا غير مدون في كتاب التنجيم ولكنه معروف حسب التقاليد والعرف)، ألم يخطر لك أن تتساءل:

أين هو كتاب التنجيم (كتاب أجدادك) الذي تتحدث عنه الرسالة؟.

كم هو حجم المعلومات الفلكية التي لم يدونوها؟

وما حجم المعلومات التي انتقلت من ذلك الزمان لنا؟

وما حجم الذي نبحث عنه؟

الفلكي الكلداني الأخير

Top


الحضارات العظيمة لا تعيش إلا على الأنهار العظيمة
- حضارة وادي الخابور -


كتب التاريخ تؤكد أن منطقة الجزيرة السورية من أغنى المناطق الأثرية في العالم.

مشروع ري حوض الخابور:


في الشرق (وفي بلاد ما بين النهرين تحديدا) كان بدء الحضارات، ومنه بزغ نور المدنية ليغمر العالم القديم كله، وعلى أرضه وبين وديانه وسهوله المعطاءة تبلورت التعاليم الروحية والقوانين والنظم.

والشرق هو الذي أخذ بيد العالم في خطواته الأولى نحو التقدم والتحضر والمدنية. إن استقصاء أسراره واستجلاء غوامضه والتنقيب عن أثاره المتناثرة على ضفتي نهر الفرات والخابور التي تضم تحت أنقاضها وأتربتها كل الأسرار والمفاجآت التي تبدل المفاهيم والمعلومات عن تاريخ الشرق القديم يحتاج إلى الكثير من الاهتمام وبذل المزيد من الجهد والعمل المستمر والدؤوب، ومشروع ري حوض الخابور الكبير الذي تم إنجازه في الثمانينات من القرن العشرين كان يهدف بشكل رئيسي إلى تطوير المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا، وذلك بارواء ما يقارب / 150 / ألف هكتار، من الأراضي الخصبة الممتدة من بلدة ( رأس العين ) إلى ما بعد بلدة الصور في محافظة دير الزور، من خلال استثمار كامل جريان النهر، بإعادة توزيع الجريان السنوي حسب جدول الري، بوساطة الخزانات ذات الطاقة التخزينية الكافية، والمؤلفة من ثلاثة سدود وهي:

(سد الحسكة الشرقي – سد الحسكة الغربي – وسد الخابور). وقد جرى تقسيم المشروع إلى ثلاث مناطق رئيسية: المنطقة الأولى.. تمتد من ينابيع (رأس العين) حتى سد الحسكة الغربي، مساحتها / 42000 / هكتار، وتشمل المنطقة الثانية الأراضي المروية من سدي الحسكة الغربي والشرقي ومساحتها / 49450 / هكتارا، وتشمل المنطقة الثالثة الأراضي المروية من سد الخابور الذي يقع على بعد / 20 كم / جنوبي مدينة الحسكة، وتبلغ مساحتها / 46450 / هكتارا. هذه السدود الثلاثة ستشكل خلفها بحيرات بعددها تماما، ستشغل حيزا من الأرض، الله وحده الذي يعلم ماذا تحوي بين طياتها. بيد أن المؤكد أن هناك أجزاء منها تعتبر كنوزا ثمينة بحد ذاتها. فاثنان وثلاثون تلا أثريا قطعا ليست رقما عاديا، إذا ما أخذ بعين الاعتبار الحضارات التي من شأنها أن تظهر من تحتها، فيما لو شرع بالتنقيب فيها . منها سبعة عشر تلا على يمين النهر هي: (تل مقبرة الفليتي، تل الفليتي، تل المشنقة الغربي، تل المشنقة الشمالي، تل الدغيرات، تل دجاجة : دكاك، تل خنيدج، تل النهاب الجنوبي، تل النهاب، تل المصباح، تل بويض، تل الميلبية، تل ناجة : ناقة، تل زياد : زيدية تل غوين، تل جنيدي : جديدي، وتل قطار). وخمسة عشر تلا على يسار النهر هي: (تل التليلات، تل المشنقة، تل المطارية، تل الذهب، تل طابان، تل الصور، تل البديري، تل حسن، تل أم قصير، تل شيخ عثمان، تل تنينير، تل جابي، تل رجائي، تل كرما، تل رد شقرا).

حضارة وادي الخابور:

حضارة وادي الخابور الكبير، الذي يرجح أنه يقع ضمن مملكة (سوبارتو) الواسعة، التي كانت تمتد من (انزان) في (عيلام) حتى جبال طوروس، شاملة منطقتي الهلال الخصيب العليا والوسطى، والقوس الجبلي الواسع من (كرمنشاه) و(كروشتان) فسوريا وفلسطين.

والسوبارتيون هم الشعوب التي عاشت في الألف الثالث وما بعده، حين اتسعت هذه المملكة وازدهرت وسادها الرخاء حتى الألف الثاني، إذ بدأت أقوام (النيزيت) الهند – اوربية، تتدفق من الشمال الغربي عبر آسيا، حيث نجحت في فرض سيطرتها على قسم كبير من (سوبارتو) الغربية وأسست (الدولة الحثية) التي استطاع أهلها الوصول إلى منطقة الرافدين الجنوبية فدخلوا بابل سنة /1870 ق.م/، إلا أنهم اضطروا إلى الارتداد فاجتازوا بذلك منطقة الجزيرة.

وفي ظل (الميتانيين) تشكلت أول دولة كبيرة موحدة في سوبارتو، إلا أن هذه الدولة لم تستطيع الثبات أمام النزاع الآشوري – الحثي المصري فانهارت، وجاءت معركة (قادش) فأوقفت تقدم المصريين من جهة، وأضعفت الحثيين من جهة أخرى بشكل مهد لانهيارهم عندما ظهرت قوة (الآراميين) الذين أسسوا دولتهم في سهول الفرات، واتجهوا إلى الشمال، حيث استطاع (كابارا) أحد ملوكهم تأسيس دولة قوية على أنقاض دولة الميتانيين، واتخذ مدينة (غوزانا – تل حلف) عاصمة له. وما لبث حتى اشتبك هو وسلالته من بعده في صراع طويل مع الآشوريين انتهى بخضوع وادي الخابور نهائيا للدولة الآشورية . ثم دخلت المنطقة تحت سيطرة الإمبراطورية الفارسية، وجاء بعد ذلك الاسكندر فضمها إلى فتوحاته، إلى أن جاء الرومان واحتلوها، وصارت (رأس العين) تحتل مكانا مرموقا على الحدود البيزنطية، وجعلها الإمبراطور (تيودوز) في مصاف المدن، وحصنها تحصينا منيعا، ووضع فيها حامية قوية حملت اسم (تيودوز بوليس) نسبة له. وعلا شأنها، إذ أصبحت مركزا لتلاقي المدرستين اليعقوبية والنسطورية السوريتين، اللتين كان لكل منهما أسقف في رأس العين وفي القرن السابع الميلادي، خضعت الجزيرة للفتوحات الإسلامية دون مقاومة وأقام المسلمون فيها مدينة عربية بدلا من الرومانية حافظت على اسمها الآشوري القديم (رش عينا: رأس العين). وقد أطلق العرب على المنطقة اسم الجزيرة وهو ما يسمى ببلاد (ما بين النهرين) أو (ميزو بوتاميا) أو (وادي الرافدين)

تلال الخابور:

تفيد الكتب التاريخية، أن (ابن حوقل)، قد رسم نهر الخابور، ووضع عليه المدن التالية:

من الشمال إلى الجنوب: (رأس العين، عربان، سكر العباس، طلبان، الجحشية، تنينير، العبيدية..)، وإلى الشرق من النهر نجد بلدة (ماكسين) وبحيرة المنخرق (الخاتونية). غير أن أكثر المدن والقرى التي نراها اليوم على النهر، تحمل أسماء جديدة لا تمت معظمها إلى الأسماء القديمة بصلة، وحتى التلال الأثرية الموجودة حاليا، معظم أسمائها لا تدل على المدن التي داخلها . فمن بين مدن الخابور التي ذكرها (ابن حوقل) لم تبقى سوى مدينة واحدة حية تحتفظ باسمها الأول هي مدينة (رأس العين)، والشيء الملفت للنظر كثرة الخزف العربي على أسطح أغلب التلول. ولأن الأثاريون لا يملكون أية معلومات عن الاثنين والثلاثين تلا التي جاء ذكرها أنفا، من الناحية التاريخية والأثرية، ذلك أن التنقيب لم يأخذ طريقه إليها بعد، عمدوا فيما يلي، إلى تقديم لمحة عن بعض المناطق المنقب فيها والقريبة من التلال المذكورة، كشاهد على حضارة وادي الخابور العريقة، انطلاقا من القول الأثري الشهير: (الحضارات العظيمة لا تعيش إلا على الأنهار العظيمة).

تل حلف (غوزانا):

أقام الآراميون في القرن الثاني عشر قبل الميلاد مملكة (بيت بحياني) أو (بخياني) قرب منابع الخابور، وكانت عاصمة المملكة الصغيرة مدينة (غوزان – غوزانا) وتكتب أيضا (كوزانا – جوزانا) وقد بنيت على أنقاض قرية زراعية قديمة وهي عصر (تل حلف) التي نشأت قبل التاريخ في الألف الخامس قبل الميلاد أو بداية الألف الرابع قبل الميلاد.

وفي عام 808 ق.م/ زحف الملك الآشوري اداد نيراري الثالث /912 – 891 ق.م/ متجها لفتح الساحل الفينيقي، فاستولى على هذه المملكة وأصبحت تخضع لسلطانه وأقام فيها حصنا ووضع فيها حامية، وصارت بعد ذلك أحد المراكز الآشورية، وقد اعتمد عليه الملوك الآشوريون في تقدمهم نحو الغرب.

إن ضخامة العمارة التاريخية الحضارية التي وجدت في (غوزانا) في القرنين العاشر والتاسع قبل الميلاد، تدل على أصالة آرامية مع بعض التأثيرات المعمارية الآشورية. أما أندريه بارو فيذكر أن عمارتها ((فن محلي وإقليمي))، في حين يرى آخرون أن العمارة الآرامية في (غوزانا) تمثل ثلاثة اتجاهات:

التقليدية أي الكنعانية.. والآشورية والآرامية، وإن أبرز الآثار المكتشفة : تمثل بوابات المدينة واجزاء من سورها وبعض القصور، وأهم ما في الآثار المكتشفة لهذا العصر، الهيكل الملكي الذي بناه (كابار ابن قاديانو) أكبر ملوك الآراميين، كما تم العثور على جدار له خمس ركائز مربعة الشكل، وما يقارب مائة لوحة صخرية مصورة، تدل على أن إنسانها كان قد تقدم بأساليب حياته التي تقوم على الزراعة، وصناعة الأواني الفخارية ذات الألوان اللامعة.

كما عرف إنسان تل حلف صناعة الأدوات النحاسية المختلفة، ورسم على الفخار صورا للثور المقدس وتماثيل لسيدات ممتلئات، مما يدل على أول محاولة بشرية لربط عبادة الثور المقدس (بالأم الإله) وهي العبادة التي ظهرت وتطورت في الحضارة الكريتية، رغم أسبقية ظهورها في (تل حلف) بآلاف السنين على ظهورها في (كريت) إضافة إلى كونها تأكيدا على وجود حضارة متطورة في المنطقة تعتمد على الاستقرار الزراعي والارتباط بالبيئة المحلية. وظهرت من بين المكتشفات الأثرية أدوات صيد الوحوش وصور العربات التي يجرها حصانان ويركبها محاربان، وصور المعارك التي تدور بين المحاربين والحيوانات المفترسة . كما اشتهر سكان المنطقة بصناعة السكاكين بأحجامها المختلفة والفؤوس والصحون والقناديل الخزفية.

تبلغ مساحة غوزانا، التي نقب عنها الألماني (فون أوبتهايم ) في بداية القرن العشرين (600X 360 م ) وكان في وسطها قلعة مستطيلة الشكل تضم قصرين الأول سمي بالقصر الغربي الذي يعود تاريخه إلى أوائل القرن التاسع فترة الحكم الآرامي، والثاني الشمالي الغربي وهو مقر الحاكم الآشوري بعد عام / 808 ق . م / ووجد في هذين القصرين ألواح من الحجر منقوش عليها صور من الواقع وصور أسطورية مثل زوج الإنسان – العقرب وزوج أبي الهول . وورد في الرقم التي سجلت تاريخ الدولة الأورارتية، أنها فرضت سيطرتها على شمال سورية، وكان ملكهم (مينو بن اشبوني) الذي حكم بين / 810– 785 ق . م / قد قاد حملة عبر خلالها الروافد العليا لنهر الفرات، واستولى على مناطق ملاطيا وبلاد غوزانا. وفي عام / 745 ق . م / وصل إلى العرش الآشوري ملك قوي هو تكلات بلاصر الثالث (745 – 727 ق . م ) وتوجه لمواجهة الأورارتيين بعد أن عزز جناحه الشرقي، وكان ذلك في العام الثالث من حكمه، حيث واجه جيش ( ساردوري الثاني ) ومعه جيش مجموعة الممالك الآرامية بقيادة (متع ال) من بيت أجوشي واستطاع القضاء عليهم وإعادة غوزانا إلى أحضان الدولة الآشورية.

رأس العين:

سماها الآشوريون (رش عينا) والعرب (رأس العين) و (عين الوردة) بسبب وقوعها على أكبر عيون ومنابع نهر الخابور: (عين الآس، عين الطرر، عين الريحانية، عين الهاشمية). تنازل الفرس عنها للرومان، ثم غزوها ثانية ودمروها سنة / 602 / وفي سنة / 640 / فتحها القائد العربي (عمر بن سعد) وفي سنة / 1129 / غزاها الصليبيون بقيادة ( جوسلان ) وتعرضت كغيرها من المدن للغزو المغولي إبان حكم تيمور لنغ الذي دمرها تدميرا شديدا.

كانت (رأس العين) في العصر العباسي تابعة للموصل كما قال (المقدسي) الذي وصفها: (بنيانهم حجارة وجص ولهم بساتين ومزارع، ويقع فيها ثلاثمائة وستون عينا عذبة ) ووصفها ابن حوقل فقال: (مدينة ذات سور من حجارة كان يسكنها العرب وأصلهم من الموصل، وفيها من العيون ما ليس ببلد من بلدان الإسلام، وهي غير ثلاثماية عين جارية كلها صافية يبين ما تحت مياهها في قعورها..) وفي بداية القرن الثالث يصفها ياقوت بقوله: (وهي مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين، وكان يركبون الزواريق إلى بساتين، وإلى قرقيسياء إن شاءوا، أما الآن فليس هناك سفينة إلا ويعرفها أهل (رأس العين). زارها بعد الغزو المغولي الجغرافي الفارسي (المستوفي) فقاس محيط سورها. بــ (5000) خطوة تقريبا، وقال: (القطن والحبوب والعنب تنمو فيها بكثرة).

عرابان ( عجاجة ):

في العام / 1983 / اكتشف في تل عجاجة لوحتان آشوريتان تمثلان ثورين مجنحين، يرجعان إلى العصر الآشوري، ويعتقد أن التل المذكور هو المدينة الآشورية (داشكاني)، وفوقها توجد مدينة عربية إسلامية تسمى (عرابان) كما توجد لقى فخارية بيزنطية فوق التل. ويذكر المؤرخون أن (عرابان) كانت من أهم مد الخابور في العصر العباسي، ويقول (ابن حوقل): إنها (اشتهرت بزراعة القطن والمنسوجات التي تنقل إلى الشام، وسورها المنيع). ووصفها المقدسي بقوله: (تل رفيع حولها بساتين، والأسعار بها رخيصة، ولأهلها مزارع كثيرة) . واكتفى (ياقوت) بوصفها أنها (بليدة الخابور من أرض الجزيرة).

ماكسين ( مركدة ):

وضعها (المقدسي) في عداد مدن الخابور وسماها (ميكسين)، ويذكر (ياقوت) أن: ( ماكسين بلدة بالخابور)، ويرى العلماء أنها قرية (مركدة) الحالية، الواقعة على الضفة اليمنى لنهر الخابور. وكانت مشهورة بكونها سوقا للقطن، ووجود معاصر الزيتون التي تدل على وجود زراعة الزيتون في أراضيها.

دوركات ليمو.. أكبر مقاطعة آشورية على نهر الخابور:

تل الشيخ حمد... هو أحد التلال الاصطناعية المنتشرة على امتداد نهر الخابور من منبعه إلى مصبه والبالغة أكثر من / 140 / مائة وأربعين تلا، هذا التل يحتوي بين ركامه على أكبر مقاطعة أو ولاية آشورية. ويقع على الضفة الشرقية لنهر الخابور الأسفل، وقد عثر عام / 1977 / في التل على ثلاثين لوحة مسمارية في إحدى سواقي الري، تؤكد إحداها أن التل هو نفسه المدينة الآشورية (دوركات ليمو) التي تتألف من قلعة ومنطقتين سكنيتين إحداهما في الشمال، والأخرى في الشرق، يحيط بهما سور يصل إلى حوالي أربعة كيلو مترات، كما يضم الموقع منطقتين سكنيتين خارج أسوار المدينة، ومن خلال اكتشاف (دوركات ليمو ) أصبح بالإمكان استنباط معلومات تاريخية مباشرة، تدل على أن الإمبراطورية الآشورية الوسطى امتدت حدودها حتى نهر الخابور الأسفل، وإن وظيفة (دوركات ليمو) الرئيسية، حماية الجبهة الجنوبية الغربية للإمبراطورية، أما في العهد الآشوري الحديث /1000 – 600 ق . م/، كانت المدينة موقعا عسكريا يتصل بالطريق الذي كان يمر به الملوك الآشوريين.

كيف اكتشفت المدينة؟

الصدفة كشفت أهمية هذا التل الأثري، ففي العام /1975/ كانت هناك بعثة ألمانية برئاسة البروفسور(فيكتور هارتموت كونه) الأستاذ في جامعة برلين الغربية والمختص بدراسات آثار الشرق القديم. كانت مهمة البعثة القيام بإجراء مسح كامل وإحصاء شامل للتلال الاصطناعية الواقعة على ضفتي نهر الخابور لوضع أطلس توبنجن للشرق الأوسط. وأثناء عمليات المسح لفت نظر البروفسور (كونه) هذا التل الضخم المطل مباشرة على نهر الخابور وأهمية موقعه ووجود كسر فخارية متناثرة على سطحه المرتفع، وتكون لدى رئيس البعثة حدسا أنه يوجد تحت أنقاضه مدينة (دوركات ليمو الآشورية)، وعند هذا الحدس انتهى موسم المسح وعادت البعثة.

في عام /1977/ واصلت أعمال المسح للتلال الأثرية وأخذ تل الشيخ حمد اهتماما خاصا من رئيس البعثة.

أحد الأطفال يلعب مع أقرانه قرب النهر خلال فصل الصيف، ويرى ما يحدث أمامه عدد من الأجانب يهتمون بالتقاط كسر الفخار المتناثرة فوق سطح التل وعلى جوانبه.. في يوم من الأيام جاء إلى رئيس البعثة البروفسور (كونه) حاملا رقما مسماريا ظاناً أنها الكسر الفخارية التي تقوم البعثة بجمعها، ويدله إلى المكان الذي وجد فيه الرقم، ويلتقط أعضاء البعثة أكثر من ثلاثين رقما مسماريا دفعتها ساقية ري أحد المشاريع الزراعية والتي تمر على سطح التل. ثم كانت المفاجأة الثانية حين أكدت إحدى اللقى إن هذا التل هو موقع المدينة الآشورية المجهولة الموقع (دوركات ليمو) وهكذا تأكد حدس رئيس البعثة في عام /977 /، وعلى ضوء ذلك تم تشكيل أول بعثة أثرية في العام /1978/ لتبدأ موسمها الأول للتنقيب والبحث الأثري.

دوركات ليمو في المصادر التاريخية:

جاء ذكر المدينة في حوليات الملوك الآشوريين، فورد أيام الملك (آشور بل كالا) في القرن الحادي عشر قبل الميلاد. وذكرت أيام الملك (اداد نيراري الثاني) والملك (توكلتي نينورتا الثاني) وتعود النصوص التي عثر عليها إلى العهد الآشوري الأوسط وبالذات في أيام الملك (شلما نصر الأول /1208 ق . م/.

معلومات عن تل الشيخ حمد:

يقع التل على الضفة الشرقية لنهر الخابور الأسفل وعلى بعد /550 كم/ شمال شرق دمشق العاصمة. ويبعد عن مدينة دير الزور حوالي /70/ كيلو متر باتجاه الحسكة ويقع بالقرب من قرية غربية التابعة لناحية الصور. يبلغ ارتفاع التل عشرين مترا، والموقع الأثري يقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول – المركز الأثري القديم وهو القلعة. أي التل نفسه.

القسم الثاني – المدينة الأولى تقع شرق القلعة وهي مربعة الشكل ذات نموذج بنائي محدد، ربما يكون موقعا عسكريا.

القسم الثالث – المدينة الثانية شمال القلعة وهي ذات مساحة كبيرة ومحاطة بسور أثري ظاهر للعيان يصل طوله إلى حوالي أربعة كيلو مترات.

أما خارج السور فتوجد المقابر بالإضافة إلى منطقتين سكنيتين، وقد سلمت المدينة من فيضان الخابور في كل عام نتيجة لوقوعها فوق مرتفع طبيعي ساعد على استمرار السكن فيها منذ الألف الرابع قبل الميلاد . وقد أخذت المدينة أقصى مدى لها في العهد الآشوري بين /1300 – 600/ قبل الميلاد حيث بلغت مساحتها /110/ هكتارات.

نتائج المواسم الأولى للتنقيب في دوركات ليمو:

بينت الحفريات في موقع المدينة الثانية على أن تاريخها يعود للدولة الآشورية الوسطى أي القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وما عثر من كتل معمارية ضخمة البناء تؤكد على أنها منطقة عسكرية وفي مركز المدينة (القلعة) عثر على غرفة الأرشيف، وفيها ستمائة لوحة مسمارية، وهي جزء من بناء ضخم ما زالت الحفريات مستمرة للكشف عن معالمه. وتتألف المكتشفات من نصوص اقتصادية وإدارية تزودنا بمعلومات عن تصدير واسترداد حبوب وحيوانات وأقمشة ومواد مختلفة، وتشير بعض النصوص على أن (دوركات ليمو) كانت مركزا سياسيا هاما وعاصمة لمقاطعة فيها حاكم محلي. وتذكر بعض النصوص الهامة عن وجود قوات عسكرية نقلت إلى المقاطعة مما يدل على وجود حامية عسكرية وان الحاكم كان يسكن في القصر. وقد أصبح من المؤكد أن المنشأة المعمارية الضخمة المكتشفة هي جزء من القصر بدليل أن المحتويات والوظائف تشبه ما تم العثور عليه في قصور الشرق الأدنى القديم. وتقدم لنا الأختام الأسطوانية المكتشفة أرضية هامة لتطوير تاريخ الفن والفكر في الشرق الأدنى القديم لما تحتويه من موضوعات دينية وأسطورية لها علاقة مع أصحاب الأختام، وتميزت أختام العصر الآشوري الأوسط /1400 – 1100/ قبل الميلاد بنوعيتها الجيدة ورشاقة الحركة في صورها، وقد تميز فن النحت على أختام تل الشيخ حمد بالمشاهد الجميلة تؤكد على مدى رقي الفن في مقاطعة دوركات ليمو الذي يضاهي الفن في العاصمة آشور.

الاهتمام بالآثار ضرورة إنسانية تاريخية وطنية:

وكانت آثار الجزيرة قد حظيت في أوقات سابقة باهتمام المعنيين، إذ تم إرسال عدة بعثات تنقيبية، تولت مهمة الكشف عن الآثار الموجودة في المنطقة.. ففي عام /1978/ وصلت بعثة من جامعة (ييل الأمريكية)، ونقبت في (تل ليلان) بهدف إثبات أن الحضارة في منطقة الجزيرة قد بدأت قبل حضارة منطقة جنوبي العراق، وقد دلت المكتشفات أن تل ليلان كان عاصمة آشورية للملك (شمشي اداد) المعاصر لحمو رابي في حوالي /1750/ قبل الميلاد.

كما قامت بعثة إيطالية برئاسة السيد (باولو بيكو يللا) بالتنقيب في منطقة (تل بري) إذ أثبتت النتائج الأولية أن التل هو نفسه المدينة الآشورية (قحاط أو كحت)، وهناك طبقات أخرى في التل كالفارسية والساسانية والرومانية والإسلامية. وفي الثلاثينات من القرن العشرين قام البحاثة (مالوين) بالتنقيب في منطقة (تل براك)، واكتشف قصر الملك (نارام سين) الأكادي ومعبد العيون، وفي أوائل الثمانينات من القرن العشرين قامت بعثة برئاسة البروفسور (دافيد وتسي) بإتمام المشوار الذي بدأه مالوين. ولا زالت هناك مئات التلال، إضافة إلى تلال الخابور.. تنتظر الإفراج عن خباياها.

عاصمة آشورية.. تحت تل ليلان:

تزايدت الأهمية التاريخية لتل ليلان عندما عثرت البعثة الأمريكية التي نقبت في هذا الموقع على خمسين لوحة مكتوبة بالخط المسماري تعود إلى الألف الأول قبل الميلاد.

ولدى ترجمة هذه اللوحات تبين أنها تشير إلى زيارات بعض كبار القادة البابليين إلى هذه المنطقة في عصر قريب من عهد الإمبراطور البابلي (حمو رابي)، ويرى خبراء البعثة التي نقبت في التل أن هذه المكتشفات تعزز افتراض البرفسور (هارفي وايت) بأن هذا التل هو بقايا عاصمة آشورية تدعى (شبات انليل).

* (شبات انليل) عاصمة الملك الاشوري شمشي اداد:

في عام /1978/ بدأت بعثة أثرية من جامعة (ييل) ببرنامج طويل الأمد الغرض منه دراسة تاريخ وشروط المعيشة وتطورات الحضارة في هذا الموقع. وفي عام /1980/ واصلت البعثة السورية الأمريكية المشتركة للتنقيب عن الآثار برئاسة البرفسور (هارفي وايت) موسمها التنقيبي الثاني في (تل ليلان)، وكانت البعثة المشتركة المذكورة قد باشرت عملها في هذا الموقع خلال موسم العام /1979/ بهدف التحري والكشف الأثري عن المدينة الآشورية المعروفة تاريخيا باسم (شبات انليل) والتي كانت عاصمة الملك الآشوري (شمشي اداد) والمعلومات عن هذا التل تقول: أن مساحته /90/ هكتار محاط بسور ويقع على بعد /25/ كم جنوبي مدينة القامشلي وسط منطقة الخابور الزراعية الخصبة والمعروفة بزراعة الحبوب وغزارة الأمطار وجودة المحاصيل، المنطقة المسماة: (مثلث الخابور).. وعلى مصب وادي قطراني في نهر جارا، اكتشف هذا التل عام /1878/ من قبل عالم الآثار الآشوري (هرمز رسام) الذي بحث في جغرافية مثلث الخابور.

وكانت مدينة شبات انليل – كما تدل الدراسات – بلدة صغيرة ثم تحولت في فترة ما قبل الملك الآشوري (سرجون الثاني) إلى مدينة كبيرة محصنة ذات سور ضخم فيها قصور تتسع لمئات الأشخاص ومعابد ذات أبهاء طويلة، ومنشآت كبيرة وورشات لصياغة الفضة، ويدل حجم المدينة الكبير على أنها كانت تضم قطعات عسكرية– حسب تقارير هارفي وايت – يتضح أنها كانت من المدن الكبرى في شمال بلاد ما بين النهرين.

وقد حملت الرقم المسمارية والأختام الأسطوانية المكتشفة أسماء بعض الشخصيات من حكام المدن والعاملين مع الملك والمشرفين على الخدمات في هذه العاصمة الآشورية، وألقت الكثير من الأضواء على تاريخ ومؤسسات وثقافة الإنسان الآشوري الذي أسس الحضارات الأولى في الشمال السوري.

تل بري (كحت):

يرجع الفضل إلى العالم الجليل جورج دوسان في التعرف على الاسم القديم (لتل بري) الذي يقع على الضفة اليسرى لنهر الجغجغ رافد الخابور، ويبعد هذا التل حوالي مسافة /8 كم/ إلى الشمال من تل براك الواقعة في منتصف الطريق العام القديم والبالغ طوله (85 كم) بين الحسكة والقامشلي. فقد نشر جورج دوسان محتويات نقشين حجريين كانا جزءا من قصر الملك الآشوري (تيكولتي نينورتا الثاني) واحتويا النقشان المذكوران اسم المدينة التي تختفي في باطن تل بري، وهي مدينة (كحت). بناء على هذا الاكتشاف أصبح تاريخ هذا الموقع الأثري على علاقة بذكر مدينة كحت في النصوص المسمارية المكتشفة في مواقع أخرى. وتغطي تلك النصوص حقبة تبدأ بالعهد البابلي القديم (عهد محفوظات ماري) حتى عهد الملك الآشوري (سرجون الثاني)، ولقد أبانت الدراسات الأخيرة لحوليات تيكولتي نينورتا الثاني أن مدينة كحت كانت المحطة الأخيرة قبل (نصيبين) القريبة من القامشلي، في مساره عبر الجزيرة الشمالية في / 885 / قبل الميلاد . كانت بعثة إيطالية باسم معهد الميسينية والايجية الأناضولية التابع لمؤسسة البحوث العلمية في روما، تقوم بالتنقيب المنهجي في هذا الموقع منذ /1980/، ويذكر أن تل بري يقع على الطريق الغربي الشرقي في شمال الجزيرة خلال العهد الروماني – البارثي وعلى خط الحدود بين نصيبين وقرقيسياء (البصيرة) عند مصب الخابور في الفرات.

تل محباقة.. (أورو) أو (أوريما):

تل محباقة.. أحد المواقع الأثرية الكثيرة الهامة في الجزيرة السورية، يقع على الضفة اليسرى لنهر الفرات في منطقة الفرات الأوسط بين مدينة (ايمار - مسكنة) ومدينة (ازو– تل الحديدي) بالقرب من جبل عارودا.

ويأخذ هذا الموقع أهميته الجغرافية من موقعه على ضفاف نهر الفرات الذي كان أهم عصب للمواصلات بين الشمال والجنوب، وتدل بقايا الميناء والرصيف التي ظهرت في الموقع أن تل محباقة لعب دورا هاما في حركة المواصلات التجارية على هذه الطرق المائية، وبناء على ذلك ارتبطت محباقة في شبكة المواصلات المتفرعة نحو الشرق ونحو الغرب، هذه الشبكة التي يطلق عليها اصطلاحا اسم (الممر الآشوري) الذي يربط مدن منطقة نهر دجلة مثل: آشور ونوزي، ومدن منابع الخابور مثل: شبات انليل وداشكاني. مع موانئ البحر المتوسط . ومكامن المواد الخام الواقعة إلى الغرب من نهر الفرات إضافة إلى هذا الموقع الهام، فإن محباقة تتوسط أراضي خصيبة وتدل الشواهد الكتابية واللقى الأثرية والمعالم المعمارية على أنها كانت مركزا حضاريا واقتصاديا هاما، وهذا ما جعل علماء الآثار يسعون للتنقيب فيه . وكانت السيدة (غيرترود بيل) في عام 1911 أول من ذكر تل محباقة، لكن معاول التنقيب لم تمتد إليه إلا في عام 1968، وذلك في أعقاب عمليات المسح الأثري الذي قامت به المديرية العامة للآثار والمتاحف في عام 1964 ضمن إطار إنقاذ الآثار التي ستغمرها مياه غمر الفرات . وقد بدأت مواسم التنقيب الأثري عمليا في تل محباقة عام 1970، ووصل عدد هذه المواسم إلى /11/ موسما، أجرتها البعثة الأثرية الألمانية الاتحادية برئاسة البروفيسور (ديتمار مخولة).

لقد استطاعت البعثة خلال مواسم التنقيب السابقة التوصل إلى نتائج هامة يتحدث عنها الدكتور (ديتمار) قائلا: تعود السوية الأثرية العليا والأخيرة في (تل محباقة) إلى العصر البرونزي الوسيط، وهي تضم معظم معالم المدينة في ذلك العصر، ويبدو أن المدينة ظلت عامرة حتى العصر البرونزي الحديث، وكان يطوق المدينة سور ترابي، لكن يبدو أن المدينة تقلصت إلى قرية في عصر الحديد وفي أواخر الفترة الرومانية وأحدث الآثار المكتشفة كانت جزءا من مشغل خزف إسلامي.

البنية المعمارية:

أما البنية المعمارية للمدينة فقد تجلت في اكتشاف معبدين وبوابتين من بوابات سور المدينة، والأحياء السكنية، ومركز المدينة المسور، وشبكة الشوارع والأزقة. وما حوته بيوتها من عناصر معمارية، وأدوات عمل، وأدوات منزلية فخارية وحجرية ودمى وتعاويذ وأدوات زينة وحلي.. تعبر عن أزدهار المدينة في الألف الثاني قبل الميلاد.

الوثائق الأهم ؟!

لكن الوثائق الأهم، وهي الرقم المسمارية– ظلت لسنوات طويلة مستعصية المنال في تل محباقة، إلى أن جاءت مواسم عام 1984، وما بعدها لتزيح الستارة عن مكامن رقم مسمارية تتضمن أخبارا موثوقة عن المدينة وحياتها. لقد تبين للبعثة الأثرية مؤخرا، إن سكان المدينة آنذاك عمدوا إلى إخفاء وثائقهم وسنداتهم وعقود البيع والشراء والقروض وغيرها.. في مخابئ خاصة تحت أرضية البيت، أو في فجوات جدارية أو في مواضع أخرى، كي تبقى في مأمن بعيدا عن التلف أو العبث.

عثرت البعثة الأثرية خلال أحد عشر موسما (منذ عام 1970– 1988) على واحد وثمانين رقيما مسماريا، منها واحد وخمسون رقيما خلال الفترة ما بين آب ومطلع تشرين الأول من موسم عام 1988، وقد عكف علماء الملفات المسمارية منذ اكتشاف الرقم الأولى على فك طلاسمها، ووجدوا في الرقم المكتشفة مادة غزيرة وثمينة تدعم تحليلاتهم لأن جل ما عانى منه هؤلاء العلماء في عملهم السابق، تمثل في قلة الرقم وندرة وجود نظائر لها، من أجل المقارنة في مواقع مجاورة في منطقة الفرات الأوسط.

(أورو) أو (أوريما):

تضمنت الرقم التي أنجزت قراءتها معلومات اقتصادية كالقروض والعقود والمقايضة وتداول وتملك العقارات وعمليات حصر ارث ووصايا وقوائم بأسماء شهود، واسم عمدة المدينة، ومجلس شيوخها، واسم المدينة القديم، الذي يعتقد بأنه (اورو) أو (أوريما) وهناك دلائل لذكر هذا الاسم في نصوص موقع (آلالاخ – تل عطشانة) والكرنك، تعزز هذا الاحتمال كما أن الرقم المسمارية المكتشفة في اوريما يعود تاريخها إلى نهاية العهد البابلي القديم، أي ما بين النصف الثاني من القرن السادس عشر قبل الميلاد، والنصف الأول من القرن الخامس عشر قبل الميلاد، وتظهر فيها تأثيرات قادمة من مملكة (يمحاض – حلب القديمة) و(الالاخ – تل عطشانة) مع اختلاف جوهري عن رقم مملكة (ماري – تل الحريري) وبذلك تسهم مكتشفات (تل محباقة – أوريما) الأثري في التعريف بتاريخ سوريا القديم، وتفتح سفرا جديدا في منطقة الفرات الأوسط، والتي كانت حتى فترة غير بعيدة يسودها الغموض.

أخيرا وليس آخرا: كانت تلك أمثلة وأقوال وحكايا وشواهد على مدى عظمة حضارة وادي الخابور. هذه الحكايا هي الآن من الماضي البعيد. أما اليوم (والعالم في منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة للميلاد) هناك غير من أربع وثلاثين قرية آشورية على ضفتي هذا النهر وهي.. القرى التي على كتفه الأيمن حسب جريانه: تل شميرام، تل طلعة، تل تينة، تل كوران، قبر شامية، تل بالوعة، تل خريطة، تل مخاضة، تل طال، تل هرمز.

والقرى التي تقع على كتفه الأيسر حسب جريانه : تل طويل. أم وغفة. أم الكيف. تل كفجي. تل جمعة. تل أحمر. تل تمر. تل نصري. تل حفيان. تل مغاص. تل مصاص. تل جدايا. تل فيضة. تل دمشيش. تل نجمة. تل جزيرة. تل باز. تل رمان فوقاني. تل رمان تحتاني. تل شامة. تل ورديات. تل سكرة. تل بريج. تل عربوش. أم غركان. هذه القرى يسكنها أهلها وأصحابها الآشوريين الذين هم من أقدم الشعوب على هذه الأرض وأكثرهم صبرا وجلدا وتحملا لنوائب ومصائب وويلات الزمن.. لا زالوا باقون منذ عصور سحيقة يعيشون في وطنهم وفوق تراب أرضهم وأرض آباءهم وأجدادهم، يعملون ويفلحون الأرض ويبذرون فيها البذار الطيب، ويزرعون الشجر والثمر، ويبنون ويعلمون ويتعلمون، ويكافحون في سبيل العيش والحياة، ويناضلون من أجل الحق والعدل والحرية والسلام والأمان في الأرض والبلاد وفي الإنسانية جمعاء.

إبراهيم بادل

المراجع :
صحيفة تشرين – العدد الصادر في 25 / 6 / 1980
منشورات المديرية العامة للآثار والمتاحف – دمشق – 1983
صحيفة تشرين – العدد / 2849 / الصادر في 25 / 3 / 1984
جمال بلاط – تحقيق: صحيفة تشرين العدد الصادر في 12/12/ 1985
عن صفحة من مجلة الشرطة.
علي القيم – صحيفة تشرين العدد الصادر في 3 / 12 / 1988
فؤاد يوسف قزانجي (جريدة بهرا – الضياء العدد 246،  2 أيار 2004) الناطقة باسم الحركة الديمقراطية الآشورية (زوعا) – العراق

Top


صفحات من التاريخ *


تدل الحفريات والمكتشفات الأريكيولوجية (القديمة والحديثة) على ملامح حضارة راقية جداً، وضع أساساتها وطورها الإنسان في هذه المنطقة منذ فجر التاريخ، فوصلت إلى أيدي العلماء والباحثين جداول لا تحصى من الإنجازات الفكرية والعلمية والعمرانية والأدبية.. وغيرها من المجالات الإبداعية التي برع فيها ذلك الشعب. مخلّفاً إرثاً زاخراً ما زالت بصماته واضحة على مجمل مسيرة الحضارة البشرية حتى يومنا هذا، وبهذا استحقت هذه البقعة بأن توصف بمهد البشرية.

ولعل أهم ملامح تلك الحضارة هي أن الآشوريين استطاعوا تأسيس وإدارة إمبراطوريات عديدة ومتلاحقة، حكمت معظم بقاع العالم القديم، وخلّفت لنا تلك الحقب المشرقة أسماء ملوك وحكام كبار أمثال (سرجون الأول شميرام وحورابي وسرجون الثاني وسنحاريب وآشور بانيبال ونبوخذ نصر.. وغيرهم من المشاهير). واليوم يُدرس التاريخ القديم للآشوريين وحضارتهم من خلال علم خاص يدعى بـ (الأسيريولوجي) ويشتمل في علم الآثار على سبع حقب أو عصور هي:

1 ـ عصر ما قبل التأريخ أو الحقبة غي المدونة (5000 ـ 3500 ق.م)
2 ـ الحقبة السومرية القديمة (3000 ـ 2600 ق.م)
3 ـ الحقبة الآكادية (2500 ـ 2400 ق.م)
4 ـ حقبة أور (2400 ـ 2150 ق.م)
5 ـ حقبة لارسا وبابل القديمة (2250 ـ 1740 ق.م)
6 ـ عصر الاحتلال الكاشي (1740 ـ 1150 ق.م)
7 ـ الحقبة الآشورية وبابل الجديدة الممتدة حتى سقوط بابل 539 ق.م.

والرقمان 612 ق.م و539 ق.م يعنيان الكثير، فهما يؤرخان سقوط كل من نينوى وبابل بالتعاقب ليدخل الآشوريين من بعدهم مراحل تاريخية أخرى جديدة لم يتوقفوا فيها من إعادة بناء كيانهم المستقل كما في السابق، بسبب فشل كل المحاولات الرامية لذلك في عهود الاحتلال الاخميني والسلوقي والفرثي ومن ثم الساساني لتعقِبها أخيراً وليس آخراً حقبة السيطرة العربية الإسلامية. وتشير المصادر التاريخية إلى كون الآشوريين هم من أول الشعوب التي آمنت واعتنقت الديانة المسيحية في منتصف القرن الميلادي الأول، وما تزال كاتدرائية مريم العذراء في (أورميا ـ إيران) شاخصة حتى الآن وهي التي يذهب الباحثون بكونها بُنيت على يد أحد الملوك الثلاثة الذين ذهبوا لتقديم الولاء ليسوع المسيح عند ولادته في بيت لحم. وتؤكد الأعراف المتوارثة بأن ضريح ذلك الملك ما زال موجوداً في هذه الكنيسة التاريخية العريقة، ويؤكد التقليد المتوارث في كنيسة المشرق بأن مار توما الرسول وتلميذيه مار آدي ومار ماري هم الذين بشروا بلاد الآشوريين بالمسيحية، وأن مار آدي هو مؤسس كرسي بابل كما يؤكد ذلك جدول تسلسل رؤساء وبطاركة هذه الكنيسة.

وتعتبر الرها أول مملكة سياسية مستقلة تعتنق المسيحية، وريادتها هذه أثرت في اعتماد لهجتها في طقس كنيسة المشرق بأجمعها. لقد كان إيمان الآشوريين بالمسيحية صميمياً وعميقاً فمكنهم من تأسيس كنيسة عظيمة، استطاعت في أوج عظمتها من نشر إيمانها ورسالتها في بقاع شاسعة من الشرقين الأوسط والأدنى وصولاً إلى الصين وكذلك الهند. وقد قدموا سعياً لذلك الهدف الكثير من الشهداء والضحايا، ولكن شهدائهم لم يكونوا دائماً وقوداً للتوسع والانتشار الخارجي، بل أن أرقاماً كبيرة يستذكرها تأريخ كنيسة المشرق كضحايا لحملات الاضطهاد والقمع الدمويين التي مورست بحقهم من قبل سلطات الإمبراطورية الفارسية الحاكمة آنذاك.. وأحداث الاضطهاد المعروف بـ (الكبير) الذي دام أربعين عاماً (339 ـ 379م) موثقة ومعروفة في سجلاتها. بالإضافة إلى ذلك قدم الآشوريون ضحايا وخسائر جسيمة أيضاً بسبب الحروب المتواصلة بين الفرس والرومان، فقد كانت مناطقهم خاصة تلك الفاصلة بين الفرس والرومان، فقد كانت مناطقهم خاصةً تلك الفاصلة بين الدولتين. والحقيقة التي سيتلمسها قارئ التأريخ تفيد بأن الآشوريين المكتوين بنار الاحتلال الأجنبي المتواصل، وجدوا ضالتهم في الانعتاق الروحي من خلال التمسك بكنيستهم ورئاستها التي تبلورت وتطورت مع الزمن والأحداث كقيادة موحدة لهم في ظروفهم الصعبة.

ولقد وصلنا ميراث هائل وثري جداً في مجالات العلوم والفلسفة واللاهوت وفروع الثقافة الأخرى، كلها كانت نتائج ذلك التمسك الشجاع بإيمانهم من خلال مؤسستهم التي كانت بالنسبة لهم تعني أكثر من دولة. فنتاجات وأعمال مشاهير أمثال: برديصان وطيطيانوس الآشوري (صاحب الدياطسرون) ومار أفرام القديس (الملقب بنبي السريان لتنبؤه بعودة الاستقلال القومي لشعبه) ومار شمعون برصباعي البطريرك ومار نرساي الفيلسوف وغيرهم الكثير. وكذلك الأدوار اللامعة التي لعبتها جامعات ومعاهد مثل: إنطاكيا وساليق وأورهي ونصيبين وجنديسابور.. وغيرها هي شواهد موثقة على ذلك. لقد تنبهت القوى السياسية الكبرى المهيمنة على المنطقة آنذاك إلى خطورة توحد والتفاف الآشوريين حول قيادتهم المتمثلة بالكنيسة ورئاستها، فسعت إلى ضرب هذه الحالة المقلقة التي صارت تتصاعد وتقوى في ظروف حساسة ودقيقة ضمن استعار أجواء الصراع المستحكم للسيطرة على المنطقة وتجارتها ومواردها، فبرزت مع بدايات القرن الخامس الميلادي في الجسد المسيحي (التي كانت بيزنطة تمثله سياسياً) تصدعات وانشقاقات ظاهرها أساسي فلسفي لاهوتي عقائدي، ولكن في الباطن كان سياسياً تسلطياً انتهازياً. وقد أدت هذه الصراعات الجدالية إلى أن تنبذ الكنيسة الجامعة، كنيسة الآشوريين بشقيها الجغرافيين (شرق وغرب) الفرات، فظهرت كنيستان عرفتا بكنيسة السريان اليعاقبة ومركزها إنطاكيا، والأخرى كنيسة المشرق التي نُعتت بالكنيسة النسطورية.

وفي الحين الذي ما يزال بعض المؤرخين الكنسيين يشككون في الدوافع الباطنية والانتهازية البعيدة عن الإيمان المسيحي لتلك الانشقاقات، فإن الأسباب والدوافع باتت واضحة وجلية عندما تكررت الحالة. ووقع الانشقاق الآخر في كنيسة المشرق وشقيقتها في إنطاكيا أيضاً عندما قررت وحرصت روما البابوية قبل غيرها من الجهات والدول الغربية ذات النوايا الاستعمارية إلى احتواء هذه الكنائس العريقة، فنرى بهذا الخصوص (البابا انسنت الرابع) يؤكد في بيانه الصادر في تموز 1253 م على المبشرين الدومينيكان على أهمية استرداد (الخروف الضائع) إلى كنيسة روما قاصداً بذلك مختلف الكنائس الشرقية البعيدة عن خط روما والمستقلة عن سيطرتها ومنها كنيسة الآشوريين بفرعيها الشرقي والغربي. وبالفعل استنفذ المبشرون كل ما في جعبتهم من ممارسات تضمن النجاح الذي تحقق في عام 1551 بعد محاولات عديدة، فظهرت نتيجة لذلك بطريركية أخرى تسمت بالكلدانية، وافقت على الاتحاد بروما على أن تكون للأخيرة الرئاسة والكلمة الأخيرة في جميع المسائل، وأقرت روما مقابل ذلك بأن يكون البطريرك الكلداني الجديد هو المتحكم بجميع القرارات الخاصة ببطريركيته، ولكن يبقى للبابا حقه غير المشروط بالتدخل الكامل. ونفس الحال كان مع البطريركية الكاثوليكية الجديدة المنشقة من كنيسة إنطاكيا والتي تسمت بالكنيسة السريانية الكاثوليكية. نعود إلى المرحلة المهمة الأخرى التي وجد الآشوريون وكنيستهم أنفسهم فيها والمتمثلة بالسيطرة العربية الإسلامية على بلاد النهرين خلال حروب التوسع والانتشار السياسي والديني التي أعقبت الظهور الكاسح للإسلام (كعقيدة جديدة) في الجزيرة العربية بعد منتصف القرن السابع الميلادي.

Top


الجذور.. والقومية


(الأخوة في مجلة أثرا الموقرين.. أرسل لكم هذه المقالة بعد أن أرسلتها إلى جريدة المحرر العربي قبل أكثر من ثلاث سنوات ولم تنشرها وقد رأيت من المناسب طرحها للنشر في الوقت الحاضر في ضوء ما يجري الآن من تجاذب طائفي وعنصري يقوض أركان المجتمعات العربية والإسلامية ويؤدي إلى عدم الاستقرار والتخوف من المستقبل.)
عزيز آحي

أورد الكاتب محمد ح. الحاج في صحيفة المحرر العربي العدد 343 تاريخ 3 و 9 أيار عام2002 مقالة عن الهجرة والتهجير. وبرأيي أننا عندما نعالج موضوعاً ما يجب أن نعطيه حقه من الوضوح وألا نبقى بالعموميات، وربما تكون وسائل إعلامنا هي التي تحدد سقف المواضيع المنشورة، ولا أدري فيما إذا كانت صحيفة المحرر العربي ستنشر هذه الدراسة أم ستغض النظر عنها لأسباب أخرى.

من المعلوم أن الهجرة ظاهرة اجتماعية تحدث في كل المجتمعات بحدود معينة، وقد تطال أفراداً من هذه المجتمعات لأسباب مختلفة، إما للبحث عن عمل وتحسين الوضع الاقتصادي، أو لأسباب اجتماعية معينة كالحروب والنكبات الطبيعية أو غيرها من الأسباب. ومثل هذه الهجرة عرفها التاريخ القديم والحديث، أما ما تطرق إليه الكاتب محمد. ح. الحاج فإن الوضع فيه مختلف تماماً فقد تطرق الكاتب إلى موضوع تهجير المسيحيين من الوطن العربي، وقد تناول هذه الظاهرة في البداية بتشخيص سليم ثم بدأ كغيره من الإعلاميين في العموميات. فهو يقول: (أما هدفنا من البحث هو معالجة عمليات التهجير المنظم لفئات وجماعات تطال عائلات بأكملها وتقتلها من جذورها.. فئة المسيحيين العرب).

ويحدد الأهداف من عمليات التهجير هذه بعدة نقاط منها: 1 ـ محاربة فكرة أن النسيج الوطني في العالم العربي لا يعتمد الفكر الديني أساساً لإقامة وطن. 2 ـ تجريد الدين الإسلامي من خصائصه القائلة بالعدل والمساواة والحوار والتعايش.. وهنا يتهم بعض رجال الدين المسلمين في المغالاة بالتطرف والتكفير. 3 ـ إلغاء أسس التعددية التي يقوم عليها المجتمع العربي في أغلب بيئاته. 4 ـ استقطاب العنصر الشاب المثقف القادر على العطاء. 5 ـ ادعاء الغرب بأن المسيحيين مضطهدين…

ثم يحدد عمليات الهجرة المنظمة واتجاهاتها: أ ـ السريان والآشوريين والكلدان. ب ـ مسيحيي بلاد الشام والأردن ولبنان. ثم يبدأ بالبحث عن الإجراءات المطلوبة رسمياً وشعبياً ويطالب بإيجاد دراسات عاجلة توضح الخلفية الحقيقية لعمليات الهجرة (التهجير) ومن ثم التصدي لها ووقفها والعمل على حل المشاكل التي يعاني منها الراغبون في الهجرة. ومن ثم يبدأ بالعموميات والنصائح منها: 1 ـ تنمية الشعور الوطني بالفخر والانتماء. 2 ـ تنمية المفاهيم القائلة الدين لله والوطن للجميع وتجسيد ذلك فعلياً. 3 ـ العمل على النهوض بالمجتمع انطلاقاً من الأسرة ورفع المستوى الاقتصادي والثقافي. 4 ـ تعميم الثقافة الدينية على أفراد المجتمع والاطلاع على القواسم المشتركة للأديان. 5 ـ تشجيع الزيارات المتبادلة بكافة المناسبات والأعياد والأفراح.

في البداية قد أتفق مع الكاتب على صحة الأهداف من عمليات التهجير وبأنها صحيحة، ولكني أستفسر هل أن مسؤولية إصلاح الأخطاء القائمة والتي ترمي إليها أهداف التهجير تقع على عاتق الاستعمار؟ وهل سنلوم الاستعمار لأنه يرسم خططاً وأهدافاً للوصول إلى غاياته؟ أم أننا نأخذ ذلك شماعة لنعلق عليها فشلنا في تحديد أسباب الخطأ ومعالجته.

إذا كنا نريد أن نعالج أسباب الهجرة والتهجير، قبل كل شيء علينا أن نتحلى بالجرأة في الطرح ومناقشة الأسباب الحقيقية القائمة في مجتمعاتنا، كمجتمعات وكسلطة وكقوى سياسية.

في الوطن العربي الإسلام هو دين الدولة، ومن الشريعة الإسلامية يُستمد الدستور والقانون والمؤسسات الدينية الإسلامية تلعب دوراً هاماً في تحريك مشاعر الشارع المسلم بخطبهم وبياناتهم وباسم الإسلام تنشأ أحزاب سياسية، والإسلام كدين سماوي يجب أن يكون عادلاً في أحكامه بين البشر في المجتمعات التي يحكمها فيجب أن يبحث عن العدالة والمساواة وإزالة الظلم والاضطهاد ضمن المجتمعات الإسلامية وأن يشعر الجميع ضمنياً، المسيحي والبوذي واليزيدي والصابئي والذي لا دين له.. بأنهم جزء من هذه المجتمعات ويفتخرون بالانتماء إليها كمواطنين كاملي الحقوق والمواطنة وأنهم يشعرون بالأمان فيها عندما يلجأون إلى القضاء للتظلم سواء كان قضاء القانون أو العرف الاجتماعي ولا يُستثنى من ذلك رجال الدين المسلمين أو الإسلام السياسي وأن الجهاد يجب أن يكون لمواجهة الاعتداءات الخارجية وليس لضرب وهدم المجتمعات وظلم العبادة من الداخل ولذلك يجب إظهار الوجه الحضاري والإنساني للإسلام، وليس فقط طرح شعار نشر الدعوة بالجهاد والتكفير بالعنف ورفض الرأي الآخر ضمن المذاهب الدينية للإسلام نفسه، ويجب إظهار أن الإسلام كدين وسياسة قادر على استيعاب التعددية والرأي الآخر مما يُشعر جميع أبناء المجتمع بالاستقرار النفسي والاطمئنان للمستقبل. هذا هو الأساس الذي يجب أن ننطلق منه ونبحث فيه حتى نستطيع أن نحدد أسباب تخوف الفئات غير المسلمة وتحديداً السريان أبناء الشعب الآشوري (الكلدان، الآشوريين، الروم، الموارنة، والسريان الأرثوذكس) وعدم شعورها بالأمان ضمن المجتمعات الإسلامية ومنها الوطن العربي.

من المعلوم أن السريان (المسيحيين) بمختلف مذاهبهم هم من الشعوب الأصلية في هذا الوطن وأن الثقافة الوطنية لهذه البلاد كانت الثقافة السريانية، ومن خلال اللغة السريانية نشأت حضارة بلاد الرافدين والشام، وكمثال بسيط فإن أكاديميات الرها وإنطاكية ونصيبين وجنديسابور وقنشرين لم تبنَ من فراغ، وآلاف الأديرة المهدمة والقائمة المنتشرة كشاهد حي. وقد وقف السريان ضد الغزو الأوربي المسيحي البيزنطي والروماني قبل الإسلام وسعوا لبناء كنيسة وطنية سريانية (ضمن بلاد الشام والرافدين) وقد ذاقوا الأمرين لهذا السبب وهذا كان أحد الأسباب الرئيسية في مد يدهم إلى العرب المسلمين للتخلص من الاستعمار الأجنبي، كما ساهم السريان المسيحيين بدور هام في بناء الحضارة العربية الإسلامية بعد قدوم الإسلام وحتى الوقت الحاضر، كما دفع السريان ثمناً باهظاً ومزدوجاً بسبب الحروب الصليبية، من الغزو الأجنبي المسيحي من جهة ومن السلطات الإسلامية الحاكمة من جهة أخرى، وكذلك عانوا من الظلم والتشتت لاتفاق مصالح السلاطين العثمانيين المسلمين مع مصالح الحكومات الأوربية المسيحية من خلال الإرساليات التبشيرية وغيرها. وبعد تحرر البلدان العربية من السيطرة العثمانية وقيام سلطات وطنية، لم يتحسن وضع السريان المسيحيين بالرغم من أنهم قاموا بأوائل القرن العشرين بنهضة ثقافية وحضارية وزراعية واجتماعية إلا أن كل مؤسساتهم أُغلقت وطمست معالمهم الثقافية وتراثهم الحضاري الوطني، ومُحي من كتب التاريخ المدرسي، حتى اللغة السريانية التي كانت اللغة الوطنية ولغة الحضارة لبلاد الشام والرافدين، أصبح يُنظر إليها على أنها لغة غريبة، كونها لغة الكنائس السريانية المسيحية مما أدى إلى إحساس السريان بالاغتراب داخل مجتمعاتهم وأوطانهم وبالأخص فإن قوانين بلادهم خلت من المساواة والعدالة بينهم وبين أبناء مجتمعهم الإسلامي أيضاً، وأصبح يُنظر إلى كل من يسعى للمحافظة على تراثه الثقافي وشخصيته السريانية بأنه شعوبي ويسعى لهدم معالم الحضارة العربية ويُحارب بشكل مباشر أو غير مباشر حتى غدا أبناء السريان يشعرون بالإرهاب المبطن في حياتهم اليومية. مثلاً: يحق للمسلم أن يتزوج بمسيحية دون إحراج، ولا يحق للمسيحي أن يتزوج بمسلمة إلا إذا أسلم! وإذا أسلم مسيحي تحت أية شروط لا يحق له العودة إلى مسيحيته مهما كانت المبررات. أليست هذه قوانين جائرة ونظرة غرور واستعلاء على الشعوب الأخرى؟ وما هو الفرق بينها وبين عبارة (شعب الله المختار)، وأين هو دور الإعلام الوطني الحر ودور المثقفين الذين يبحثون عن العدالة والمساواة ونجدة المظلوم؟.

وسنسوق مثالاً معاكساً عندما منعت فرنسا فتاة محجبة من الدخول للحرم الجامعي، نشط الإعلام العربي الرسمي والشعبي والمثقفين واعتبروا ذلك انتهاكاً للأعراف والقيم الإسلامية واعتداء على الحرية الشخصية وانبروا للدفاع عن حق فتاة ترغب بلبس حجاب في جامعة فرنسية، وهذا حق، هنا فقط نظر الإعلام العربي والمثقفين العرب إلى الظلم بعين المظلوم، ألا ترى أن المسألة تحتاج إلى وجهة نظر؟.. من خلال هذه المقارنة البسيطة يمكن أن نفهم بعض أسباب الهجرة، إن الهجرة هي مأساة اجتماعية إنسانية بحق السريان المسيحيين (أبناء الشعب الآشوري) أولاً قبل أن تتحول إلى ضرر اجتماعي واقتصادي بحق المجتمع، فهي قبل كل شيء تفرّق بين الأهل والأخوة والآباء والأمهات وأبناء العمومة وما إلى ذلك. وثانياً هي تذويب اجتماعي قومي ومحو شخصية الأبناء. وثالثاً: معاناة المهاجر وعائلته من أزمات نفسية اجتماعية بسبب طول المدة التي يعاني منها المهاجر حتى يحصل على إقامة والتي تستغرق أحياناً أكثر من عشر سنوات. رابعاً: إلحاق الضرر بمن تبقى في الوطن اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً.

ولمعالجة هذه المأساة الاجتماعية الإنسانية في مجتمعاتنا وأوطاننا كما قلنا علينا أن نكون مُنصفين بحق شعوبنا أولاً، وان نعيد النظر في ثقافتنا وتربيتنا الوطنية ثانياً.

1 ـ يجب التفريق بين الإسلام كعقيدة دينية وبين الإسلام كشريعة لها علاقة بالحياة الاجتماعية والثقافية والتربوية للوطن، وتطوير القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية بما يتناسب والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان وعدم التمييز بين أبناء الوطن الواحد في الحقوق والواجبات.

2 ـ عدم طمس معالم الثقافة الوطنية السريانية (المسيحية) والتاريخ الوطني السرياني قبل الإسلام وتدريسه في المدارس الرسمية للدولة وتسليط الضوء على استمرارية هذا التراث وهذه الثقافة حتى الوقت الحاضر كثقافة وطنية لإنصاف الوطن وعدم إشعار جزء من أبنائه بالاغتراب عن المجتمع.

3 ـ ضرورة أن يكون الجامع كمعلم ديني مركز أمان لكل أبناء المجتمع ضمن هذا التجمع الإسلامي الكبير بغض النظر عن الانتماء الديني والقومي للفرد، أي عندما يلجأ إليه المسيحي والبوذي واليزيدي واللا دين ويرى أنه سيقف إلى جانب حقوقهم كما هم، وأن رجل الدين المسلم والإسلام السياسي سيكونون عوناً لإعادة حقوقهم المهضومة، وهذا سيؤدي إلى إعادة الثقة والأمان بالمجتمع.

4 ـ قيام وسائل الإعلام الوطنية الحكومية والشعبية بمهامها وواجباتها تجاه أبناء المجتمع ككل دون تمييز.

5 ـ قبول التعددية الإثنية والسياسية في المجتمع من قبل السلطة والمعارضة والقوى السياسية والشعب ككل وعدم اتهام الأطراف بعضها باللا وطنية واعتبار التعدد الثقافي والقومي غنىً وطنياً ونقطة افتخار أمام العالم.

عندئذٍ نستطيع أن نقول بدأنا نبحث عن أسباب التهجير ونلتمس الطريق لمعالجة واقع الخلل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والإنساني ضمن مجتمعاتنا والتي تجعل الجميع يشعر بالأمان والاستقرار والافتخار والاعتزاز بالانتماء إلى الوطن والدفاع عنه وعدم الهروب منه.

عزيز آحي ـ سوريا

Top


حصان طروادة بين الأمس واليوم


منذ قرابة عشرين عاماً التقيت في القامشلي بأحد الأوربيين، أغلب الظن أنه كان إنكليزياً ومن رعايا صاحبة الجلالة.

وبينما كنا نتناقش فيما يختص بتركيا والأتراك، قال لي وكأنه يحاول الدفاع عنهمBut they are very western now" " لكنهم الآن غربيين جداً" وبالحقيقة كي يكون هذا التصريح حقيقياً كان عليه أن يبدل ضمير الجمع" " theyبكلمة "some" حتى تصبح العبارة But some are very western now"" لكن البعض منهم غربيون جداً الآن. فإنه لا يكفي المرء أن يرتدي بزة أوربية ويضع قبعة على رأسه كي يصبح أوربياً. فليس الثوب الرهباني مثلما يقول المثل الفرنسي هو الذي يجعل من الإنسان راهباً!.

طوال قرون حاول الأتراك احتلال أوربا برمتها واستطاعوا بالفعل أن يستولوا على قسمٍ كبيرٍ من أراضيها ويضموا العديد من البلدان الأوربية والمسيحية الشرقية إلى إمبراطوريتهم.

فالصرب والبلغار والرومان واليونان والقبارصة والأرمن وأبناء الشعب الآشوري (كلدان سريان آشوريين) وغيرهم من مسيحي الشرق والغرب عانوا الكثير الكثير من ظلمهم وفظاظتهم.

زحف الأتراك السلاجقة من شمال شرقي بحر قزوين واجتاحوا أرمينيا وأعالي بلاد الرافدين عام 1045 وها هو ماتيو الأرميني يهتف متألماً: "من بوسعه أن يصف المآسي التي حلت بالأمة الأرمنية؟ من بوسعه أن يصف دموعها وآلامها وكل ما عانته من الأتراك هذه الوحوش المفترسة شاربة الدماء!.."

بعد احتلال القسطنطينية عام 1453 واستباح المدينة مدة ثلاثة أيام بلياليها وذبح الذين التجأوا إلى كنائسها، توجهت أنظار الأتراك إلى الاستيلاء على أوربا معلنين بأنهم أعداء لكل من هو ولكل ما هو مسيحي!.

في القرن السادس عشر حاول الأتراك احتلال إيطاليا والاستيلاء على روما عن طريق غزوهم لجزيرة مالطا لقربها من جزيرة صقلية. ولكن محاولتهم هذه باءت بالفشل الذريع. إذا استطاع قرابة 5000 آلاف من فرسان الهيكل وهم جماعة من الرهبان المحاربين أن يدحروا الأسطول التركي الذي كان يضم حوالي 60 ألفاً من المحاربين بقيادة السلطان سليمان القانوني. واشتد حنق الأتراك بعد أن تكبدوا خسائر فادحة وبدأوا يصلبون الأسرى المالطيين من الذين يدافعون عن الجزيرة، فردّ عليهم هؤلاء بقطع رؤوس الأسرى الأتراك ورشقها بهم كطلقات مدافع..!

وتخلى الأتراك عن فكرة مهاجمة أوربا من جهة الغرب وتابعوا زحفهم من الشرق فاجتاحوا بلاد اليونان وبلغاريا ورومانيا وبلاد الصرب وتوغلوا في أوربا حتى طرقت جحافلهم أبواب مدينة فيينا وحاصروها عام 1683 وكادت أوربا أن تقع في أيديهم لولا تدخل ملك بولونيا جان سوبيسكي بطلبٍ ملح من البابا الذي انتصر عليهم في معركة كاهلنبرغ عام 1683.

في مطلع القرن التاسع عشر كانت الإمبراطورية العثمانية لا تزال إحدى أكبر الإمبراطوريات إذ كانت تضم في أوربا شبه جزيرة البلقان برمتها والقسم الغربي من آسيا حتى بلاد فارس وفي إفريقيا مصر وليبيا وتونس والجزائر وهذه البلدان الأربعة كانت تتمتع بنوع من الحكم الذاتي. فموقعها هذا عند ملتقى الطرق بين القارات الثلاث وبين البحر المتوسط والمحيط الهندي جعلها تكتسب أهمية قصوى. وحتى القرن السابع عشر كانت للإمبراطورية التركية قوة عسكرية يهابها الجميع، ولكن بعد هذا التاريخ بدأت بالانحطاط. وبينما كان العاهل التركي يمسك ظاهرياً بجميع السلطات السياسية والدينية، إذ كان في آنٍ معاً هو السلطان أي القائد الأعلى للجيش والحرب وهو الخليفة أمير المؤمنين وحكومته كانت تسمى الباب العالي لأن مقرها كان في الأصل عند عتبة باب خيمة السلطان.

عندما بدأت الإمبراطورية بالانحطاط كانت الطاعة للسلطان قد وصلت إلى الحضيض. فالباشوات أي حكام المناطق كان كل منهم يسعى جاهداً للاستقلال عن السلطان ليؤسس لنفسه مملكة خاصة به "كمحمد علي" في مصر وغيره. والوظائف في الدولة كانت تباع لمن يدفع أكثر من سواه، والجيش الانكشاري الذي كان في السابق جيشاً مرهوب الجانب يُحسب له ألف حساب كان قد تحول إلى ما يشبه الميليشيات المسلحة ليس إلا.

من المؤلم أن نعرف أن أفراد هذا الجيش الانكشاري وبالتركية: "يني جيري" أي "الجنود الجدد" كانوا أطفالاً مسيحيين يأخذهم الأتراك كجزية من الأمم المسيحية المغلوبة على أمرها ويربونهم تربية عسكرية دينية ليصبحوا جنوداً يحارب بهم السلطان دول أوربا المسيحية..!

وبدأت الفوضى تعم والفلتان الأمني يستشري يوماً بعد يوم حتى أن أحد المجرمين استطاع أن يستولي على مدينة بكاملها ويحكمها باسم باشا!..

في ظل ظروف كهذه كانت الشعوب المسيحية المستعبدة سواء في أوربا أو في الشرق المسيحي تخضع للسلطان وترزح تحت نير الضرائب الباهظة والسخرة وغيرها من الإتاوات التي كانت تؤخذ بالقوة من قبل الموظفين الأتراك والجنود ومن قبل أفراد الجيش الانكشاري. فلا عجب في أن تتوق هذه الشعوب إلى الحرية والانعتاق والخلاص من نير عبودية الاحتلال التركي.

قام الصرب بثورتهم الأولى عام 1804 بقيادة قره جورج (جورج الأسود) وحققوا بعض الانتصارات ولكن السلطان محمود الثاني بعد أن وقّع صلحاً مع روسيا وضع كل ثقله للقضاء على الانتفاضة عام 1813 وكانت النتيجة أن سُحقت الثورة وتعرّض الصرب إلى أبشع أنواع انتقام.. فقد كانت ترد إلى مندوب الصرب إلى مؤتمر فيينا المنعقد عام 1814 ـ 1815 في أعقاب سقوط نابوليون رسائل تلتمس الحماية من المؤتمرين منها:

" عند الوصول إلى أبواب مدينة بلغراد من جهتي الطريق يوجد 60 إلى 70 صربياً موضوعين على الخوازيق وأجسادهم قد نهشتها الكلاب وافترستها هذه البهائم حيث استطاعت الوصول إليها" أما في مقاطعة كروشيفاتس فلم يبقَ سوى واحد من عشرة من الرجال والبقية قد ذبحوا أو وضعوا على الخوازيق.

وكردة فعل عما كابدوه خلال قرون من الاضطهاد وقام الثوار اليونان عند استيلائهم على مدينة يربوليتزا بقتل 12000 من الأتراك عام 1821. فردّ الأتراك على ذلك بأن أغاروا على جزيرة سيو البالغ تعداد سكانها 90000 وقتلوا 23000 من أبنائها عام 1822 في مذبحة خلّدها الرسام الشهير دولاكروا في لوحة شهيرة (مذبحة سيو) وساقوا 50000 من مواطنيها إلى أسواق النخاسة ليباعوا هناك كعبيد.

لم يكن حال المسيحيين في الشرق أفضل من ذلك ففي أرمينيا وأعالي بلاد ما بين النهرين (الجزيرة العليا) كان المسيحيون من أرمن وآشوريين (كلدان آشوريين سريان) في حالة يرثى لها بسبب ظلم الآغوات. فالعلاقة بين الأكراد المسلمين وبين المسيحيين بشكل عام كانت تشبه علاقة الإقطاعي بالعبد، وقد قاسوا الأمرين بسبب الضرائب الباهظة والإتاوات وتعديات الأكراد وكان عليهم أن يتحملوا التمييز الرسمي ضدهم واعتبارهم مواطنين من الدرجة الثالثة وعدم قبول شهادتهم وتحريم حمل السلاح عليهم. وكانت القرى النائية تتعرض للكثير من السلب والنهب والاغتصاب والقتل والإكراه على اعتناق الإسلام، فعاث الأشقياء فساداً في كل أرجاء المنطقة فيما الحكومة المركزية عاجزة حيناً وغير مستعدة أحياناً أخرى لضمان الأمن.. وعوضاً أن يضع السلطان عبد الحميد الملقب بالسلطان الأحمر حداً لهذه المظالم عمد عام 1890 إلى تنظيم (كتائب الحميدية) وقوامها 60000 من الخيالة الأكراد من اللصوص وقطاع الطرق وأطلقهم ليرهبوا المواطنين المسيحيين ويزرعوا الخراب في مناطقهم..

ولكن يبدو أن الإبادة البطيئة لم تعد تروي غليل الحكام الأتراك فانتقلوا إلى المجازر. فمن مذبحة الآشوريين عام 1843 ـ 1846 إلى مذابح الأرمن في ساسون عام 1894 إلى مذابح عام 1895 ـ 1896 التي ذهب ضحيتها مائة ألف أرمني من رجال ونساء وأطفال واجتياح 2500 قرية ومئات الكنائس والأديرة دُمرت أو تحولت إلى مساجد إلى مذبحة آضنة 1908 وصولاً إلى مذبحة الإبادة الجماعية الكبرى (الجينوسايد) بين أعوام 1915 ـ 1918 والتي قضت على زهاء مليون ونصف من الأرمن وما يقارب نصف مليون من أبناء الشعب الآشوري السرياني الكلداني.

ولا تزال قضية قبرص شاهداً على ظلم الأتراك وعنجهيتهم وضربهم بعرض الحائط بكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية. ففي عام 1974 وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي والأوربيين والولايات المتحدة الأمريكية (حامية الحريات ورائدة الديمقراطية) أقدم الترك على غزو جزيرة قبرص واحتلال حوالي 37% من أراضيها ممارسين التطهير العرقي لتأسيس ما يسمى (بجمهورية قبرص التركية) التي لم يعترف بها سوى الأتراك علماً بأن عدد سكان القبارصة الأتراك كان في ذلك التاريخ يشكل 18% فقط من مجموع عدد سكان الجزيرة ذات الأغلبية اليونانية. وعوضاً أن تقوم الولايات المتحدة بإعطاء قوة لحق القبارصة اليونان مثلما فعلت مع الكويت إبان غزو صدام لذلك البلد الصغير، أعطت حقاً لقوة ابنتها المدللة تركيا.

يقول الفيلسوف الفرنسي باسكال في كتابه (الخواطر): "إن الحق بدون قوة عاجزٌ هو، والقوة بدون حق هي غاشمة. فإذا لم يستطع بنو البشر أن يمنحوا الحق قوةً، أعطوا للحق قوة".

فهل عاملت تركيا رعاياها من السكان الأصليين للبلاد التي احتلتها على هذا الأساس؟ هل منحت نفس الحقوق التي أخذتها لقبارصتها الأتراك لمن كانت ولا تزال تحكمهم وتتحكم فيهم؟ فهي لا تزال تتشبث بإنكار مذابح الأرمن والسريان الكلدان الآشوريين وتعتبر مجرد الكلام عن هذه المذابح جريمة يعاقب عليها القانون التركي. لا بل إن رئيس الوزراء كان قد خصص جائزة للطالب يحسن إنكار هذه الجريمة البشعة أفضل من سواه. وفي 16 كانون الأول من العام 2005 قدّم إلى المحاكمة الروائي التركي أورهان بانوك بتهمة شتم الأمة التركية ذلك لأنه كان قد تجاسر وأدلى بتصريح لإحدى الصحف السويسرية في شباط من العام نفسه بأن مليون أرمني قد قتلوا في أعوام 1915 ـ 1918 ولكن في آخر لحظة ولأسباب سياسية تتعلق برغبة تركيا الملحة للانضمام إلى النادي الأوربي علقت محاكمته حتى تفصل المحكمة التركية العليا بشرعية هذه المحاكمة. كما أن هناك أتراك آخرون يواجهون نفس المصير وكان مسؤولو الاتحاد الأوربي قد صرحوا بأن محاكمة بانوك سوف تعتبر نقطة لغير صالح تركيا التي تسعى جاهدة للانضمام إلى المنظومة الأوربية.

منذ فترة ليست ببعيدة أوصلت نتائج الانتخابات في تركيا إلى السلطة حزب العدالة والتنمية ومعروفة هي للجميع اتجاهات هذا الحزب وأية شريحة من السكان يمثل. فهو الحفيد الشرعي والوارث القانوني لحزب الرفاه الذي كان يتزعمه التركي المتعصب أرباكان والذي كان يؤمن بأن الأوربي لا يمكن أن يكون صديقاً للأتراك (Gawir dost olmas) أي الكافر لا يصبح صديقاً. وكلمة كاور أي كافر كانت ولا تزال مرادفة لكلمة أوربي أو مسيحي. وعلى الرغم من كل هذا يشدد الزعيم الحالي لحزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان على أولوية الانضمام إلى الاتحاد الأوربي. فلماذا يركز الأتراك على الدخول إلى النادي الأوربي؟ وهم ليسوا أوربيين لا بحسب التاريخ ولا بحسب الجغرافيا ولا بحسب الثقافة والقيم؟

فإذا كان انتماء تركيا ودخولها في حلف شمال الأطلسي في منتصف القرن الماضي ضرورة إستراتيجية أملتها ظروف الحرب الباردة بين الشرق والغرب، فإن قبولها في حضن الاتحاد الأوربي سيكون كارثة تاريخية.. لسبب أو لآخر، ربما يكون الجيل الحالي من السياسيين الأوربيين قد نسي أو تناسى الصراع الطويل لقارته مع الأتراك وأطماعهم القديمة فيها ذلك لأن هذا الصراع قد حسم في نهاية المطاف لصالح أوربا على حساب تركيا (الرجل المريض) ولكن مهلاً أيها الأوربي فالتاريخ لم يغلق صفحاته بعد وصدام الحضارات لا يزال في بدايته والتعصب الإسلامي تزداد وتيرته يوماً بعد يوم. فإذا كان الأتراك في الماضي قد فشلوا في الاستيلاء على أوربا بالقوة العسكرية فربما يحاولون احتلالها والسيطرة عليها بطرقٍ أخرى وأساليب مختلفة.

قديماً وبسبب امرأة (هيلانة الرائعة الجمال) نشبت حرب طروادة بين الإغريق من جهة والطرواديين من جهة أخرى وبعد حصار المدينة مدة عشر سنوات لم يفلح الإغريق في الاستيلاء عليها فلجأوا إلى الحيلة. ويخبرنا الشاعر فيرجيل في ملحمته الإنياذة أن سبب خراب المدينة هو إدخال الطرواديين إلى مدينتهم الحصينة حصاناً عملاقاً مصنوعاً من الخشب تركه الإغريق منتصباً أمام أسوار المدينة المحاصرة وتظاهروا بالانسحاب فكانت الكارثة..

إن الحصان المذكور كان يضم بين جانبيه عدداً محدداً من المحاربين الإغريق الذين في هدأة الليل فتحوا من الداخل أبواب المدينة لجيش الإغريق. فما قولك بثمانين مليوناً من الأتراك يمكنهم أن ينتشروا في سائر أرجاء أوربا؟.

أيها الأوربي إلى أين؟

ما أن تدخل تركيا الاتحاد الأوربي حتى تصبح أكبر دول الاتحاد إذ سوف يناهز عدد الأتراك في ذلك الحين المائة مليون وسوف يكون لديها أكبر عدد من المندوبين في البرلمان الأوربي في ستراسبورغ بالإضافة إلى أنها سوف تصبح البوابة الكبرى لدخول ملايين المهاجرين غير الشرعيين (لأن كلمة آلاف أصبحت بالية) الذين ما أن تطأ أقدامهم الأرض التركية حتى يجدوا أنفسهم وكأنها معجزة في أوربا! أؤكد لك أيها الأوربي بأنه ليس هناك قوة على وجه البسيطة بوسعها أن توقف هذا السيل الجارف، هذا الطوفان العرمرم من أكراد وأفغان وإيرانيين وباكستانيين وأذربيجانيين وتركمان وجيجان وبنغلاديشيين وغيرهم. هؤلاء القوم سوف لن يلزمهم بعد الآن أن يركبوا سفينة او قارباً أو أن يدفعوا مبلغاً كبيراً من المال للوصول إلى غايتهم وحينذاك سيبدأ الغزو الكبير لأوربا.

مهما يكن من أمر فغن مفاوضات دخول تركيا إلى الاتحاد الأوربي قد بدأت. ففي الحادي عشر من تشرين الأول من العام المنصرم أدى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الخمسة والعشرين إلى إعطاء الضوء الأخضر للبدء بالمفاوضات مع تركيا بعد أن كادت تنهار بسبب معارضة وزيرة خارجية النمسا في بادئ المر ثم بسبب عدم قبول تركيا بالاعتراف بجمهورية قبرص قبل الدخول في المفاوضات. إن هذه المفاوضات قد بدأت بالرغم من معارضة أغلبية المواطنين الأوربيين وقد تستمر عشر سنوات. وما نرجوه هو ألا تقتصر هذه المفاوضات التي يدخل في أجندتها دراسة وتقييم سجل تركيا في مجال احترام حقوق الإنسان على التركيز على حقوق الأكراد الذين يعملون على تسويق أنفسهم على أنهم ورثة حضارة ما بين النهرين (الميزبوتاميا)!. وفي تركيا بدأ البعض منهم يدعي بأن جبال آرارات هي التي قذفت بهم إلى المناطق الذين يتواجدون فيها. وهم كانوا إحدى أيادي جريمة الإبادة الجماعية الكبرى (الجينوسايد). وهن تبرز أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه النخبة من كوادرنا في دول الشتات للعمل بشتى الوسائل المتاحة على إيصال صوتنا إلى ذوي النفوذ وتذكير المجتمع الدولي والمتنفذين في دول الاتحاد الأوربي بقضايا أمتنا ومطالبنا العادلة بالاعتراف بالجرائم الكبرى التي ارتكبت بحق الشعوب المسحية التي كانت تشكل أغلبية سكان القسم الشرقي من تركيا قبل جريمة الإبادة الجماعية الكبرى وهذا الاعتراف يجب ألا يكون اعترافاً شكلياً فارغاً من المضمون، بل يجب أن يشمل استعداد تركيا الكامل للتعويض المادي والمعنوي عما سببته هذه الجرائم البشعة من مآسٍ لشعوب المنطقة من أرمن وآشوريين (آشوريين سريان كلدان)..

يوسف باريش

Top


 الحـــــــــــرية


من الطبيعي أن يكون مفهوم الحرية من أكثر المفاهيم تعقيداً على مسار التاريخ و الفكر الإنساني حيث أن هذا المفهوم يكون مرتبط بالوعي الإنساني أولاً ومن ثم يمس كافة الطبقات والفئات الاجتماعية ثانياً.

فمنذ أن أدرك الإنسان ذاته مفصولاً عن عالم الحيوان وموجوداً في الزمان والمكان تساءل بقدر وما تسمح له من ظروف وعيه الذاتي ومقادير تصوراته وخياله أسئلة متعددة أقام من خلالها حواره الأولي مع الواقع حيث أن هناك أشكال متعددة للحوار فهناك الحوار الاجتماعي والحوار الثقافي والحوار السياسي والحوار الفكري وكل هذه الإشكال تشكل انطلاقة من واقع يستند إلى الثقة والاعتراف بالآخر حتى يكون الحوار ناجحاً وآتياً بفاكهة يانعة وناضجة ألا وهي نقاط وتقاطعات مشتركة يحددها الطرفان المتحاوران.

فعندما نتكلم عن هذا المفهوم يجب أولاً أن نطرح سؤال هام جداً كأفراد أولاً في أسرنا حيث إن الأسرة هي أساس المجتمع و هي الخلية الأولى فعندما أنا أكون حراً في أسرتي أي أن أكون متفهماً لمبادئ الحرية في أسرتي وبالتالي سوف يكون لدي الوعي اللازم حتى أواجه المجتمع وأتصرف ضمن هذا المجتمع بحرية دون رادع أو عائق لأن سوء فهم الحرية في أسرتي يعود بالشيء السلبي على الفرد حيث أننا لا يجوز أن ننسى أيضاً هذه النقطة و السؤال هو: هل أنا حر أفعل ما أشاء؟ ثم يلي هذا السؤال ارتباطات كثيرة منها إذا كنت حراً أفلا يكون غيري حراً كذلك؟ وحين يكون لغيري ما هو لي فهل يمكن أن تتعارض هذه الحريات في الإطار الاجتماعي؟

وإذا تعارضت فكيف نعمل على معالجة هذا التعارض؟

وعليه فالحيرة الأولى في وعي الإنسان حول قضية الحرية وضعته على عتبة اكتشاف المعضلات الأولية لقضية الحرية وهي: هل أفعل ما أشاء وأستطيع أن أصل إليه ومدار الأمر يتوقف على إرادتي وفعلي؟ أم أن هناك أقوى من مجموع قدراتي فيجعلني أتصرف دون أن يكون لإرادتي الذاتية أي دور؟ وبالتالي يجب أن نعير اهتمامنا لنقطة وهي أن حرية أفعال الناس تتجدد بدرجة معقوليتها أي أنا كفرد لا أستطيع أن أواجه هذا المجتمع بكامله وبالتالي نفهم من ذلك أن الحرية هي وعي الضرورة حيث أن الوعي هو الذي يحقق الحرية حيث أن الوعي ليس فكر مجرد لتحقيق الحرية حيث أن الوعي يجب أن يرتبط بالتصرف الذي يحقق ما قد تم وعيه فالحرية هي نشاط واع وهادف يتفق مع الضرورة وبالتالي يستند هذا النشاط إلى معرفة القوانين الموضوعية للطبيعة والمجتمع.

أي أن مدى الحرية لا يتوقف فقط على درجة الاستيعاب النظري لقوانين العالم وعلى درجة استيعابها العملي كذلك.

فالحرية عند شريحة معينة من المجتمع لا تتوقف على توفر المعرفة وحدها أو تطور المعرفة وحدها بل لابد من توافر الممارسة و تطورها لكي نحق هذه الغاية الكبيرة.

وقد يتساءل الإنسان عن الحرية هل هي حرية مطلقة أم غير ذلك؟ هل هي مرتبطة بمسألة التطور الاجتماعي أم معزولة عنها؟ هل الحرية مجرد شعور بها وفقط أم هي شيء آخر غير ذلك؟

وبالتالي إن الحرية ليست مطلقة حيث أنه لا يوجد شيء مطلق في هذا العالم بل كل شيء نسبي وأيضاً الحرية هي مفهوم نسبي ولا شيء مجرد فكل شيء ملموس أيضاً هي الحرية ليست مجردة بل هي حقيقة ملموسة.

أي أننا نفهم من الحرية بأنها ممارسة ملموسة وإن للحرية مكونات عديدة مكوناً ثقافياً ومكوناً اقتصادياً ومكوناً اجتماعياً ومكوناً قومياً ومكوناً سياسياً ومكونات أخرى فعلى قدر هذه المكونات كماً ونوعاً وعلى قدر معافاة العلاقة فيما بينهما تكون الحرية حيث ذكرنا في البداية أنه هناك أنواع متعددة للحوار ومنها الحوار الاجتماعي فحتى يكون الحوار الاجتماعي بناءً فلا بد أن ندرك معنى الحرية في الفكر الاجتماعي حيث أنه منذ أن وجدت الحياة على الأرض وظهر الإنسان الكائن العاقل تمتع هذا الإنسان الكائن بمجموعة من المقومات الذاتية والاجتماعية جعلته المخلوق الوحيد الذي يندرج الزمان في سياق ما يعمل وما ينتج وسائل الحياة من أجل تطوير أحواله المادية و المعنوية.

فالإنسان الفرد تاريخي في جوهره لأنه يعيش في الزمان ويتحدد وفق ظروف ويساهم بمقدار طاقته في إنتاجها ووجوده ككائن تاريخي عملي وزمني مقوماتها الماضي والحاضر والمستقبل.

و لما كانت حياة الإنسان تاريخية فالعلاقات بين الأفراد هي أيضاً تاريخية من منظور إن الإنسان لم يولد معزولاً ولا يستطيع أن يعيش منعزلاً فله حاجات لا يتم إشباعها إلا عن طريق الحياة المشتركة والآمال المشتركة وذلك ما يحدد منطق السيرورة في جدلية قائمة لا تنقطع.

وإذا كانت فكرة النشوء والارتقاء هي الفكرة التي تحرك الخليقة نحو إنسانية أكمل حتى تنتج نفسها في كل مرحلة من مراحل تطورها البشري الإطار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الملائم لاحتياجاتها وطموحها فإن الإنسان يواجه الشروط الموضوعية التي صنعته في التاريخ ثم يقدم بدوره صفحة الإنسان الصانع المطور لهذه الشروط فمدار الحياة هو بين طبيعة مطبوعة وطبيعة تترك طابعها وميسمها.

فالحرية قضية فردية واجتماعية بالآن نفسه ولو تأملنا النشاط الإنساني منذ بداية التاريخ عن طريق فهم وظيفته في سياق النشوء والارتقاء لوجدنا أنه لكي يعيش الفرد أو المجتمع الحرية لابد من تحقيقها في البداية في الوعي أولاً والتصرف على أساس هذا الوعي ثانياً.

فالوعي وحده هو الذي يمكن من دخول عالم الضرورة و التعرف على ما فيه من نظام عام للحياة والكون وقوانين للعقل وتطويع هذا النظام في التطبيق الملموس لأشكال ممارسة الحرية.

فالحرية إذاً هي التي توفر الأساس النفسي و الاجتماعي للعقل الإنساني وبدون هذا الأساس سيبقى الإنسان أسير قسرية معينة تعيقه إن لم تمنعه عن الوصول إلى أهدافه في الزمان وفي المكان وفي هذا ما يقاوم أهم شروط وجوده و ما هو مخصوص فيه أي إنسانيته.

و لذا فإن الحرية هي المفجر الأهم لملكات الإنسان كافة وفيها يتنامى عطاء التاريخ والحضارات و حين تكون كذلك من الطبيعي أن يكون التوجه المنظم على أساس أنها قضية الفرد والمجتمع والوطن على حد سواء وهكذا يتبين لنا إن الطبيعة التاريخية لحياة الإنسان التي جعلته مسؤولاً عن السيرورة الاجتماعية وصناع التاريخ وكتابة هذا التاريخ تستدعي الحرية بكل مقوماتها وإلا تعطل فعلها التاريخي وبالتالي فالحرية هي تاريخ الإنسان وإن أشكال ممارسة الحرية هي التي تحدد سمات الأنظمة الاجتماعية المتعاقبة وأساليب الحياة على الأرض ونمطية التفاعل الممكنة بين الأمم.

وهي المحدد الحاسم لأشكال النظم السياسية ولأشكال حياة الناس الملموسة وهي السبب في ازدهار وحضارات الأوطان من منظور اشتمالها بطبيعة العلاقة الكائنة بين الفرد و المجتمع والوطن.

و بالتالي لا معنى للحرية بدون الحديث عن الإنسان الكائن العاقل لأنها لا تكون موجودة ولا معنى للحديث عن الإنسان الفرد بدون الحديث عن الجماعة لأن الإنسان الفرد غير موجود في هذه الحالة.

فالحديث عن الحرية يرتبط بالحديث عن الإنسان الفرد والحديث عن الإنسان الفرد يرتبط بالحديث عن الجماعة فالحرية هي حرية الجماعة بكل أفرادها.

كما تكون الحرية لازمة لجوهر حياة الإنسان الفرد من أجل تحقيق ذاته كذلك هي لازمة لجوهر حياة المجتمع من أجل أن تبنى الحياة الاجتماعية بصورة خلاقة وتقام المؤسسات الحضارية في جوانبها الثقافية والاقتصادية والسياسية التي من شأنها أن تحقق للإنسان السعادة والطمأنينة إلى جانب الخير والعدل والجمال.

فالحرية في نظري هي قلب الحياة و جوهرها وإن تعطل القلب تعطلت الحياة ويجب أن يحاط هذا القلب بطل العناية والرعاية ليظل نشطاً قوياً يبعث الدفء والحركة في حياة الناس جيلاً بعد جيل فتشكل الإضافات المتراكمة لهذه الأجيال والمتناسبة مع نشاط هذا القلب وفاعليته أي مع ما توفر من حرية أساساً قوياً متماسكاً لحياة ثرية غنية يزداد فيها المرء قوة وقدرة على العطاء المبدع وعلى ممارسة إنسانية وتحقيق سعادته وطمأنينته.

وبالتالي أريد أن أؤكد على الحرية كقيمة كبرى في الحياة وعلى أهمية أن نتابع العمل لتعزيز مناخ الحرية في بلادنا فالإنسان الحر هو الإنسان القادر على العطاء وبالحرية لا يبقى الفرد مجرد نتائج للظروف وللتاريخ بل سوف يصبح صانعاً لهما باعتبار أن الحرية تحقق في الذات القوة والسيادة والقوة المتحققة تتوهج في حركتها المستمرة بأجمل مظاهر الحرية المبدعة.

وأيضاً نحن أحرار بقدر ما نملك من قوة وأقوياء بقدر ما نملك من حرية.

وإن كل قيد على حريتنا يعطل بالمقابل من طاقتنا وبالتالي بقدر ما يفرض علينا من قيود بمقدار ما يتعطل من طاقاتنا.

وأخيراً لا معنى للحرية التي لا تمارس وبالتالي فهي حرية غير موجودة حيث أننا لا نعيش الحرية إذا لا نمارسها ولا يمكن أن نمارسها إذا لم تتوافر فلا حرية بدون ممارسة ولا ممارسة للحرية بدون توفر الحرية.

كابي إيليا

Top


الإعلام الجنسي عند الأطفال


سيلفا حنا كره بيت


يرى الأهل أنه من المحرج الرد على تساؤلات الطفل الجنسية لأنهم يروها محرجة جدا لهم.

وتثبت الإحصائيات أن 90% من الناس تلقوا التربية الجنسية عن طريق الصدفة.

وتثبت الدراسات أن 85 % من الأهالي يفضلون أن تقوم المدرسة بهذه المهمة.

أسباب الارتباك:

1- يشعر الوالدان بأن الولد يتعرض لحياتهم الجنسية الخاصة وخاصة إذا شرح له طريقة ولادته من والديه، ومن البديهي أن المرء يحيط بالكتمان النواحي الحميمية في حياته.
2- أن الكثير يعتبرون الجنس أثم وخطيئة بالرغم من ممارستهم هم للسلوك الجنسي ويكونوا غير مميزين ما بين الجنس في علاقاتهم وما بين المجون والخلاعة (وهذا مرده للبيئة التي عاش فيها الوالدين وخاصة القمعية منها في طفولتهم).

حتى لو أنهم يريدون توضيح الأمور لأولادهم يشعرون بعدم قدرتهم على النطق.

يفكر الأهل:
1- ألن يحتقرنا ولدنا إذا عرف الحقيقة حول تلك الأمور؟
2- ألن تخجله وتربكه المعلومات التي نقدمها له؟
3- ألن تؤذيه تلك المعلومات؟

(الجنسية الطفلية) هذا ما أطلق عليه فرويد اكتشافه، الجنس لا يبرز فجأة إلى حيز الوجود عند المراهقة مع نضوج الغدد والأعضاء التناسلية، إنما له تاريخ أعرق وأقدم يبدأ مع بدء الحياة وأن مصير الجنس لدى المراهقة والرشد مرتبط إلى حد كبير بتاريخه الطفولي السابق لظهور وجهه التناسلي المكتمل.

إذا الأهل خاصة في مجتمعنا يعتقدون بأن الجنس لا يظهر قبل فترة المراهقة.

وليست لديهم فكرة واضحة عن أن تساؤل الطفل عن الأمور الجنسية هو حالة طبيعية وليست شذوذ نفسي أو خلقي كما يعتقدون (بأن الطفل ساذج وبرئ)

وأنه إذا سأل لديه استعداد للشذوذ لذا يقمعون الطفل وأسئلته. فينطبع عند الطفل أن الموضوع خطير جدا ولا يجب التكلم فيه إطلاقا.

الحياة الجنسية الطفلية:
يعي الطفل الجنس الذي ينتمي إليه والتمايز بين الجنسين حوالي (2.5 –3) سنة.
- الرضيع: يظهر الرغبة الجنسية في الرضاعة، الطفل لا يرضع فقط لأنه جائع بل خارج أوقات شبعه كنوع من الرغبة لا من الحاجة أو كنوع من الترف الحسي والشعوري وعندما لا يكون ثدي الأم يعوض عنه بجزء من جسده وهو مص إصبعه.
- لدى الطفل نزعة جنسية فمية ثم تتيقظ لذة جلدية من ملامسة جسد الأم (تتأصل في حضن الطفل لأمه أثناء الرضاعة) ثم اللذة الشرجية (يكتشفها أثناء تبرزه).

أهمية الجنسية الطفلية:

إذا أتيح للطفل أن يحيا جنسية طفلية وأن يعبر بشكل حر عن تساؤلاته (حول الجنس) أدى هذا إلى تأمين اتزانه وانشراحه والتمهيد لاكتماله النفسي عند الرشد وإنجاح خبرته الزوجية والوالدية المستقبلية وإسعادها.

أثر مشاهدة الطفل للاتصال الجنسي بين الوالدين:

يتأثر الطفل انفعاليا بما يراه ويسمعه من العلاقة بين والديه، يرى فيها ظاهرة مبهمة تحدث عنده إثارة لا يقوى على ضبطها أو فهمها لعجزه عن احتوائها بفهمه القاصر فتتحول هذه الإثارة الغير مستوعبة إلى صدمة نفسية تسبب له القلق الشديد، وتوهمه بوجود تعدي أو افتراس ويكون القلق حاد جدا إلى درجة أن الولد يحتاج إلى كبت عميق لذكراه للاحتماء فيها وأثبت أن الخوف من الظلام، الأرق، الكوابيس لدى الولد تكون نتيجة لهذه المشاهدة الليلية. والحل هو عدم جعل الطفل ينام في مخدع والديه.

(طفل – طفلة): يصبح لديهم ردة فعل تجاه الأب (الكره) لأنهم يعتقدون أنه يعتدي عليها وصورة الأم لا تبقى بقوتها أمام الولد الذي يشاهد تلك المشاهدة.

تكسر صورة الأب والأم أمام الطفل

- (الطفل يكون غير نائم) يعتقد الوالدان أن الطفل يكون نائم، ولكنه بالحقيقة يكون شاهد لما يحدث.

أهمية الأسئلة عن الجنس بالنسبة للولد وجه من وجوه حاجته إلى المعرفة العامة:

الطفل يسأل كثيرا لماذا؟ أسئلة تعبر عن يقظة العقل لدى الطفل وتلعب دورا في إنماء العقل لديه.

لا يجب أن نتضايق من أسئلة الطفل بل نرد عليها بفرح لأنها مظهر من مظاهر النمو والتقدم لدى الطفل.

- أهمية العلاقة بين الزوجين:

* يعكس الوالدين حميمية علاقتهما على أولادهما من خلال سلوكهما أمام الأولاد وإظهار التفاني والمحبة بينهما فيخلقان جو من السلام في البيت ويعكسان أن ما يجري ما بين الرجال والنساء لهو شيء جميل حقا، حتى ولو لم يكن هناك إعلام عن الجنس في البيت وهذا ما عبرت عليه إحدى فتيات الجامعة.

النتائج المحتملة لإخلال الأهل بتقديم الأجوبة المناسبة :

يتهرب الوالدين من الإجابة 1- إما بقمع السؤال وتعنيف الولد 2- تجاهل السؤال، 3- الإجابة ستعلم عندما تكبر 4- الكذب على الطفل وتزييف الحقيقة.

- النتائج 1- الكبت الجنسي: يشعر الولد أن ميدان الجنس (هذه الأسئلة) مخيف وآثم

يصدر عنه 1- نفور من الجنس: أثبتت الدراسات أن الذين تلقوا تربية جنسية تلقوا الجنس بنفسية أفضل من الذين لم يتلقوا تربية جنسية قمعية (كالرد على أسئلة الطفل بالصفع أو بالعقوبة)

2- عزل الجنس عن مسار الشخصية المتكاملة:

كبت الطاقة الجنسية يعزلها عن سائر الكيان دون أن يجردها من زخمها وتوثبها لكن يمنعها من بلوغ مستوى العلاقة الجنسية الناضجة التي تتكامل فيها الغريزة والعاطفة، الشهوة والحنان، ويتوافق فيها هاجس الإشباع الذاتي مع هاجس الآخر ومراعاة رغبته وكرامته والسعي إلى خيره وكرامته.

- يعتقد الأهل أنهم إذا شرحوا للأولاد الأمور المتعلقة بالجنس فإنهم يحضونهم على إطلاق الغريزة الجنسية ولكن العكس هو الصحيح إن التعاطي اللفظي يحول دون هذه النتيجة لأن الأهل بهذه الطريقة يضبطون الغريزة ويوجهونها فلابد للغريزة كي تتأسس وتنضبط أن تتاح لها فرصة الارتقاء من صعيد الأولية الغريزة العشوائية إلى مستوى النطق.

3- تأجج الفضول الجنسي : يبدي الطفل اهتماما فائقا ذا طابع هاجسي بأمور الجنس ( عندما تعامل أسئلته بتهميش )

- يتفوق عند الطفل الاهتمام بأمور الجنس عن الدراسة واللعب بعكس الذي تلقى تربية جنسية يرى الأمور طبيعية وتسير حياته بشكل طبيعي،

- الطفل أحيانا تكثر أسئلته كتغطية على الأسئلة التي لا يرد أهله عليها ((من أين يأتي الأولاد))؟

- لماذا بطن الأم منتفخة؟

عندما يرد على أسئلته الجنسية تخف حدة تساؤلاته.
- الفضول الجنسي يدفع الطفل أن يبحث عن كل ما هو خفي وغامض مثلا تفتيش الجيوب والأكياس، الإنصات بتطفل إلى ما يجري وراء الأبواب، ينقاد إلى ارتكاب سرقات ويمتد هذا الكبت حتى الرشد يتجلى بالتعاطي مع النمائم صغير الفضائح وكبيرها
4- الخمول الذهني: قد يؤدي إلى لجم كل حب إطلاع وكل سعي إلى المعرفة عند الولد. ((حتى أنها تلجم ذكائه، وتعيق تحصيله الدراسي)) ويوصف الولد هنا بالكسول والخمول ويحاولون بالترهيب أو بالترغيب أن يصلحوا وضعه الدراسي، هذا ما يدعى ( الغباء العصابي) كل معرفة هي محرمة وآثمة انطلاقا من بحثه عن معرفة جنسية فيعمم على نفسه التحريم في كل نواحي المعرفة فتتجمد طاقاته العقلية، بينما الحقيقة أن قدرته العقلية ملجومة ومقيدة، كالطفل الذي لا يقرأ بالرغم من ذكاءه الحاد. إذا المعرفة الجنسية تطلق طاقات العقل لدى الطفل.
5- اختلال ثقة الولد بوالديه:
- إذا تهرب الوالدين من الرد أو ردا بكذب يعتقد الطفل بعد أن تصبح له الأمور واضحة من أصدقائه بشكل مبتذل وحقير أن الجنس شيء آثم وأن والديه آثمان ويقومان بما هو معيب ومحرم فيفقد الطفل ثقته بهما.
* يتصور الولد أن والديه لا يريدون إشراكه بأسرار الراشدين لذا تضعف ثقته بهما ويعاني من كبت ينفجر عند حلول أزمة المراهقة حيث يعاني الأهل من عدم قدرتهم على ضبط تصرفات أولادهم متناسين أنهم لم يهتموا بترسيخ أسس الثقة عند أولادهم عندما كانوا صغارا
المراهق الذي تلقى تربية جنسية يمكن التحاور معه بشكل أفضل من الذي لم يتلق تربية جنسية ((يكون أهدأ))
6- اختلال ثقة الولد بنفسه: كما أوضحنا يصبح لديه كبت لقدراته العقلية والأحجام عن التعلم أما الذي يتلقى هذه التربية يعتبر أن له القيمة وأنه في عالم الكبار وأنهم يحبونه ويشركوه بأسرارهم.
7- اضطرابات في السلوك: الشرود في المدرسة لأن ذهنه موجه إلى الأسئلة الجنسية والسرقة: يسرق أشياء أخرى كما يسرق المعلومات عن الجنس.

الكذب: يكذب الولد عندما يكتشف أن والديه يكذبان عليه.

القلق والعدوانية: يعكس الطفل التعنيف الذي يقابله من والديه على أصدقاءه الانضباط المدرسي ( الورشنة ) ( الشغب )

يكون الطفل كثير الحركة وقليل التركيز كتعبير عن القلق الداخلي الذي يساوره عن هذا الموضوع.

ـ ما الذي يشجع الطفل على طرح أسئلة جنسية:

1- تقبل الوالدين لهذه الأسئلة والتجاوب معها وعدم رفضها
2- ما يعبر عنه في سلوكهما العام من موقف إيجابي حيال الجنس عندما يسمع الطفل أحاديث عن الجنس يرد عليها الوالدين بشكل طبيعي أي لا يعتبرانها أمامه أنها شيء مخيف وآثم ومحرم فهذا يشجع الطفل على طرح الأسئلة.
3- ما يعبران عنه عن علاقة زوجية سليمة بينهما عندما يسود جو من التفاهم والمحبة يشجع الطفل على طرح الأسئلة وعندما يكون هناك تفاوض ومناقشة في البيت بين أعضاء الأسرة.

توجيهات:

1- الانتباه إلى أسئلة الولد: عدم التهرب منها أو إبداء علامات تعجب أو شهقة طويلة عندما يسأل الولد عنها، أن لا نقحم الطفل بأسئلة هو لم يستفسر عنها، ولكن إذا لاحظنا عدم سؤال الطفل علينا أن نجد مناخ مناسب لنفتح معه الموضوع مثلا كولادة طفل عند الأهل أو الجيران لتتحاشى وصول معلومات خاطئة للولد.

2- طريقة الإجابة: أن لا تكون الإجابات لا تتناسب مع حاجاته الآنية ولا مع قدراته على الاستيعاب، يجب أن تكون ضمن تصوراته وفهمه وأن تكون النبرة عادية كالتي تستخدم في أي إعلام آخر أن لا تكون مسرحية، مصطنعة، لها أسلوب المواعظ لأنها تضع حاجز بين الجنس والحياة الطبيعية.

3- الإعلام المستمر: أن نبقى نجيب الطفل كلما سأل عن الموضوع، لأن الطفل ينسى ولأنه في كل فترة تتغير قدرته على الاستيعاب والإدراك لذا يجب أن يكون هناك تواصل في إعطاء المعلومات ((مثلا طفل أخبره والده من أين يخرج الولد عاد بعد 4 أشهر عندما سأله الأب قال له من السرة)) أي الطفل عاد إلى نظرية طفلية لديه.

أي يعطى الولد إجابات عن أسئلته من خلال الحوار معه وفهم ما يريد. ومن الأفضل وضع كتب خاصة موافقة لعمر الطفل ومصورة تحت متناول يد الأطفال وتذكر الباحثة أن أحد أولادها كان يدعوه (كتاب الببو)

مراحل الإعلام الجنسي حتى عتبة المراهقة:

أ)- الفترة الممتدة بين 3 و 6 سنوات: في هذه الفترة يسأل الطفل عن 1- قضية الحمل والولادة. 2- الفارق بين الجنسين

اً- يثار هذا السؤال عند الطفل عندما يحس بقدوم منافس له في العائلة أو عندما يرى ظاهرة الحمل عند أحد الأقرباء أو الجيران فتبدأ تساؤلاته من الذي وضع الطفل في جوف الأم ؟ كيف يخرج الولد من بطن أمه؟
نجيب الطفل عندما يسأل وبما يناسب تصوره فمثلا عندما يسأل من أين يأتي الطفل نخبره أن هناك جيب في بطن الأم له ممر لخارج جسمها يكبر فيه الطفل إلى أن يصبح جاهز للخروج يخرج من هذا الممر . نتوقف إلى حين يسأل الطفل... من أين يخرج؟ تأتي الأم بدمية وتشرح للطفل أن هناك فتحة للبراز وفتحة للبول هناك فتحة لخروج الطفل وتدل الأم على وجودها… على جسد الدمية.

إذا كان المتسائل طفلة ربما تسأل هل أنا لي واحدة منها طبعا كل الفتيات لهم هذه الفتحة كي يصبحن أمهات.

- ماذا تأكل الأم حتى يصبح لها طفل في بطنها؟

في هذه الفترة يربط الطفل الغذاء في حالة النفخة عند الأم هل ابتلعت شيئا كبيرا مثلا ؟ هنا واجب المربي أن يوضح للطفل أن الطعام يذهب إلى المعدة إلى جيب غير جيب الطفل لذا الأم لا تبتلع شيئا حتى تأتي بالأولاد .

- يستبعد الأطفال في هذه المرحلة دور الأب لأنهم يلاحظون التغيرات في جسم الأم لذا يجب أن يكون الإعلام متكامل كأن ترد الأم أو الأب ((الأب والأم يصنعان الطفل)) وكيف؟ في السرير لأنهما يحبان بعضهما وأرادا أن يكون لهم طفل يحبونه

الأم لديها بيضة والأب لديه بذرة (يجب أن لا تكون مبهمة هذه الكلمات) نجلب قطرتين ماء نشرح واحدة من الأم وواحدة من الأب يختلطان كقطرة واحدة في بطن الأم ويأتي الطفل من الفتحة أو الباب المخصص له كي يخرج.

يجب أن تكون المعلومات حسب تساؤل الطفل وأن لا تكون دفعة واحدة

- التساؤل عن الفارق بين الجنسين:

تثار التساؤلات عند الطفل خاصة عند طريقة التبول لماذا القرفصاء عند الفتاة ولماذا الولد يتبول منتصبا؟

- على الأهل عدم تحقير الأعضاء التناسلية أمام أولادهم بل أن يبرزوا اهتمامهم بها وبنظافتها، وأن يغضوا النظر عندما يروا الأولاد يلمسون أعضاءهم التناسلية لأنها حالة طبيعية جدا يشعر فيها الطفل بلذة عندما يلمسها وخاصة عند انتصاب العضو الذكري لدى الذكر، وشعور الأنثى بلذة عند ملامسة أعضاءها.

فإذا لم يلق الطفل تعنيف سيترك هذه العادة تلقائيا ولكن إذا لقي تعنيف فإنه سيتحدى رغبة الكبار لكن إذا كان هناك إفراط في العبث في الأعضاء التناسلية فيجب استدعاء الطبيب لوجود خلل ما (عضوي أو نفسي) مرضي يدعو العلاج... نفسي نتيجة انزواء الطفل على ذاته فيجد في جسده الذاتي ملاذ.

- عقدة الخصاء عند الذكر والدونية عند الفتاة:

نتيجة التربية القمعية يحس الطفل الذكر بخوف من أن يعاقب كالفتاة بقطع قضيبه لذا يعاني من عقدة الخصاء (سنقطعه كي تصبح فتاة).

- تشعر الفتاة أن تكوينها ناقص لعدم وجود قضيب لها وهذا أيضا انعكاس عن التربية الخاطئة التي يجب أن يتقبل الوالدين جنس ولدهما الراهن فيساعدانه بالتالي على تقبل ذاته وجنسه.

- أن نعطي للطفل حق طفولته مثلا (الصبية لا يبكون) تصنع منه إنسانا قاسي، (البنات لا يحتجن إلى التفكير) نضع إنسانا محبط من جنسه إذا نربي رجلا أن يبدي صفات بنفس درجة الأنثى كالمحبة والرحمة والحنان وأن نربي بنات أكثر ابتكارا وإقداما على الدراسة والمغامرة وأعمال العقل بمنطق يعادل منطق الرجال (مثلا من الطبيعي أن يساعد الطفل الذكر أمه في أعمال البيت ومن الطبيعي أن تتاح للفتاة اللعب بالشاحنات والسيارات مثلا كالصبيان) (دع حرية التعرف لطفلك كما يحتاج جنسه)، أن يكون هناك حب الأب لأبنه والأم لأبنتها والعكس.

أن يكون تبسيط لمفهوم الاختلاف، الولد سيصبح أب والبنت ستصبح أم (لا يجب أن كل الناس أب أو كل الناس أم) يجب أن يكون هناك أب وأم كي يأتي الأولاد، عندما يقدم شرح خاصة للبنت تفخر أنها ستكون أم وأن لديها جيب.

* مثال: فتاة صغيرة تلقت تربية جنسية، عندما سخر منها صبي لأن له قضيب ردت عليه عندما أكبر سيكون في بطني طفل أما أنت لا . سلوك الأهل هو الأهم هو الذي يرسخ عدم وجود دونية أو تفوق وبذلك يتربى الطفل على وجود تناغم ومحبة بين الجنسين .

الفترة ما بين 6 سنوات و 12 سنة تدعى (مرحلة الكمون) أي مرحلة الاستعداد لقفزة المراهقة وللتحول الجذري الذي سوف ينتقل فيها من الطفولة إلى الرشد، في هذا العمر يزداد وعي الولد لجنسه الخاص كذكر أو أنثى

- وتظهر فيها ظاهرة تكتل كل من الجنسين على حدة ولكن مع وجود تجاذب ولا يمنع من قيام علاقة حب (في المدرسة الابتدائية هذه الظاهرة شائعة جدا بين الصبية والفتيات)

ب) حاجته إلى الإعلام الجنسي: الطفل بحاجة إلى استمرار الإعلام الجنسي السابق وفقا لتطوره ونموه العقلي واتساع خبرته (في هذه المرحلة لا يجهل شيئا من خلال وسائل الإعلام) لديه معطيات عن الجنس ولكنه جاهل بالحقيقة لقضايا بالجنس. ولكن وسائل الإعلام توصل له الحقيقة في فوضى (سلعة إعلامية ناقصة، مبعثرة ومجتزأة). عن طريق أقاويل مشوهة ومشرعة فيحاول الوصول إلى المعلومة الحقيقية بشتى الوسائل.

ج) تحفظه في طرح الأسئلة: في هذه المرحلة يبدي الطفل تحفظا لأن شخصيته قد زاد تمايزها واستقلالها عن الأهل بشكل ملحوظ، ويتحسس في هذه الفترة الموانع الاجتماعية وخاصة الجنسية منها وازدياد الحياء هو ظاهرة من ظواهر هذا العمر، كما أنه يكون بحاجة لعدم استخفاف الأهل به.

ـ دور الكتاب : لأنه يوجد خجل من الأفضل وضع كتاب مخصص لهذا العمر يتكلم عن هذا الموضوع مع إبداء استعداد لمساعدة الطفل في الرد على الأسئلة كي لا يشعر بتهرب الأهل من الرد على تساؤلاته.

ـ الإعلام الجنسي المدرسي: مهم جدا لأنه يوجد أهل ليس لديهم الإلمام الكافي في كيفية توصيل المعلومة للطفل وقد لوحظ أن الأطفال عندما يسمعون لهذه الأحاديث يكفون عن قضم أقلامهم وأظافرهم وهذه الظاهرة تنم عن القلق .

ضرورة إعداد الولد لاستقبال تحولات المراهقة:

الفتاة تعد للدورة الشهرية وأهمية الاعتزاز بها وأن آلام الحيض تكون نفسية مردها عدم تقبل الأنثى لجنسها وعدم انتظام الدورة الشهرية.

الصبي تغير مظهره الجسدي وصوته وأفكاره يجب أن يضبطها (كالنظر الغير مستحب) أو التلفظ بكلمات بشعة لأنه شاب.

القذف الليلي (إن هذه المؤثرات هي بداية لرجولته وأنها ليست ظاهرة مرضية أو ذنب أو أثم يشعر به إذا ساد هذا الشعور فإنه يعيق نموه ونضجه، الإعلام ينقذ الطفل من الانجراف إلى نزواته) حتى لو اضطر الأمر إلى شرح الأمر لكن الأمر يكون بشكل مفرح (البذار والبيضة)

ـ من من الأبويين يتكلم؟

الأجدر كليهما ولكن الأفضل الأم مع الفتاة والأب مع الابن وأن يعطياهما فرصة للتفكير بمنطق وخاصة بمجتمعنا لعدم القيام بهذا الأمر إلا في وقت يصبحان أم و أب. غياب الأب مشكلة في الموضوع، ليس فقط مسؤولية الأم الرد على الأسئلة الجنسية، الكثير من الآباء يضعون مسؤولية التربية على الأم فكل سؤال يتوجه للأب يقول للولد اسأل أمك ليبعد عن نفسه الإحراج والمسؤولية عن الرد.

- التحرش الجنسي : يجب أن ينبه الطفل إلى عدم جعل أي إنسان يلمس أعضاءه التناسلية مهما يكن قريبا، لأن أكثر حالات التعدي والتحرش بالأطفال تكون من الناس المحيطين والأقارب، لذا ينبه الطفل أن الأم هي الوحيدة التي تلمس هذه الأعضاء لتنظيفها في الحمام .

- لا فرق في الأعضاء التناسلية:

- الذكر لديه قضيب وخصيتان يمثلان بمثلث متساوي الأضلاع يتوضعان خارج الجسم

- الأنثى لديها مبيضان ورحم يتمثلان بمثلث متساوي الأضلاع يتوضعان داخل الجسم

- لذا تترسخ فكرة المساواة وعدم وجود دونية أو تفوق بين الجنسين وإن أحدهما دون الآخر لا يستطيع أن يعطي حياة جديدة.

Top


بطــاقة بريدية


أفرام اسكندر

(أقسى ما في الحياة لهفة امرأة تنتظر رجلاً.. لا يأتي) ـ ميخائيل عيد

باكراً أفاقت من نومها، إحساس غامض ظل يلح عليها أنها ليست على ما يرام، وعلى نحو ما أدركت أن رحلة العمر أوشكت على نهايتها، ولكن ماذا يهم، لم يعد لديها شيء تخشى عليه أن تخسره، بغتة دهمها الخريف، وأحرق في يديها مناديل الشوق، باكراً تغضن جسدها مثل أرض عطشى تشكو عريها للغيم الآفل، ورياح الفصول العجاف ألغت خطاها، وأطفأت جمر روحها.

للمرة الأولى فكرت بالصعود إلى العلية، حيث يقبع عالمها الخاص الغارق في ظلمة الحزن منذ أمد بعيد، صعدت الدرجات الحجرية متوكئة على عصاها، انتابها سعال حاد كحشرجة، وقفت عند العتبة تلتقط أنفاسها وهي تتمتم.. لا بأس سيزول بكأس من منقوع البابونج، بأصابع مرتعشة ضغطت على أكرة الباب، بهدوء حذر مترع بالحنين، وبروح أشد قلقاًَ وخوفاً من قبل، دخلت، وبعينين ذابلتين تطلان من حفرتين عميقتين عمق الزمن مسحت فضاء الغرفة تتأمل أثاثها، الستائر، الوسائد المطرزة بالنقوش الجميلة، المرآة الجدارية التي ما زالت تتألق وسط إطار من خشب الجوز المطعّم بشروش من الفضة، خابية الماء، النافذة الشرقية المطلة على مسافة الكروم وأشجار البلوط واللوز، من هنا كانت تترقب قدومهن وأطرقت وهي تهمس بأسى.. مضى.. لن يعود، ثم نضت بعض الأغطية، كشفت عن صندوق خشبي مزين بالصدف وقطع المرايا الصغيرة التي توزعت بأشكال فنية آسرة اختلط فيها الماضي بالحاضر، كل شيء فيه يذكرها بالأيام الخوالي التي لم تدم طويلاً، إنه كونها، وشبابها، وملتقى عواطفها.


بقلب راجف ونفس متألمة، وكما لو كانت تقوم بدور كاهنة تؤدي طقساً جنائزياً، رفعت غطاء الصندوق، رائحة زكية فاحت، انتشرت في شرايينها وقع خطا، حفيف ثوب، صدى ضحكة مألوفة ومحببة إلى قلبها، كل شيء داخل الصندوق بدا على حاله لم يمسه سوء، مجموعة من الهباري، شال من الابريسم المصلاوي، وثلاثة أثواب من الحرير الآمدي الخالص، أساور وأقراط، وعلبة كحل، وبحميمية حركت في داخلها ألق البدايات، بسطت أمامها تلك الأشياء، ثم راحت تلبسها قطعة قطعة، تتأمل نفسها في المرأة، ثم تستبدلها بأخرى، فيما دموعها تسيل مدرارة وتغرق الأخاديد التي تملأ وجهها، وحالما استدركت أنه حان وقت ذهابها إلى الكنيسة لملمت تلك الأشياء وأعادتها إلى مكانها كما من قبل.

وصلت إلى الكنيسة متأخرة بعض الوقت عن موعد الصلاة، كل الذين يعرفونها استغربوا تأخرها، وربما بدا لهم أن العجوز ليست على ما يرام..!!

كانت الساعة العاشرة والدقيقة العشرون، عندما توقف ساعي البريد أمام دار العجوز وأخذ يطرق الباب، همست في نفسها، ليس من عادة أحد أن يزورني في مثل هذا الوقت، لا أحد يجيئني إلا إذا كان يشكو وضعاً صعباً، تكررت الطرقات، تمتمت متذمرة.. أكيد هي حالة ولادة، إنهم لا يصدقون أنني ما عدت قادرة على شيل مثل هذا الحمل، أنا أعرف بنات هذه الأيام، ليس بمقدورهن تحمل قليل من الألم، أوف.. ماذا حصل للدنيا، كله سببه الدلال.

صارت الطرقات أسرع وأشد من ذي قبل..

هه.. هه.. إه.. إه.. أنا قادمة. فيما مضى كنا نستيقظ قبل بزوغ الفجر، نمضي إلى الكروم وجمع الحطب، وحلب الأبقار والأغنام، ونعد الطعام وخلافه من أعمال البيت كنا نعمل ونعمل بدون شكوى أو تذمر، وبطن الواحدة فيما يكاد يسقط منها على الأرض وما من سائل، وربما أحياناً كنا ننام جائعات من التعب، أنا أذكر المرحومة حانا زوجة المقدسي سهدو فاجأتها آلام الطلق وهي تقوم بتحضير الزبيب في الكرم بعيداً عن القرية، وحدها قامت بعمل الداية وأنجزت كل شيء، وبلا معين عادت إلى البيت ومعها طفل.. ما شاء الله مثل التفاحة.

امتلأ فضاء اللحظة بوقع الطرقات.. هه.. هه.. إه.. إه.. أنا قادمة. رفعت المزلاج انفتح الباب، صر مثل دولاب عربة قديمة، وقفت بالباب وهي تلهث وضغطت براحة يدها على صدرها مؤملة أن تخفف من لهاثها وتسارع أنفاسها.

ـ ماذا تريد.. لا تقل شيئاً.. زوجتك تتألم.. حان ميعادها.. انتظرني قليلاً.

ت لا يا خالة.. زوجتي بخير.. أنا ساعي البريد وأحمل إليك بطاقة بريدية.

ـ ماذا.. بطاقة..؟

ـ أعني رسالة.. يا خالتي.

للحظات ظلت صامتة ومشدوهة كأنما تهيم في فراغ.

ـ هل سمعتني.. إنها رسالة لك، قالها بصوت مرتفع أقرب إلى الصياح ظناً منه أن سمعها ثقيل.

ـ مؤكد أنك تمزح.. استرح يا ولد

ـ صدقيني.. لست ممازحاً

ـ ولكن ليس لي من يكاتبني..!!

ـ لا أعرف.. أنت وردة يوحانن.. صح.. قالها بلهجة من أوشك صبره أن ينفذ

ـ بـلـى

تناول المظروف، ردت الباب، أعادت المزلاج إلى مكانه.. وقفت، عدلت من وضع نظارتها على عينيها، قلبت المظروف تتفحصه وهي تحدث نفسها، من المرسل؟ ولماذا أنا بالذات؟.. من ذا الذي يعنيه أمري؟.. ماذا حدث لك يا وردة.. لا أخالك ضعيفة إلى حد الاستسلام لهواجس لا مبرر لها.. كوني قوية كما كنت من قبل.. ولكن من سيقرؤها..؟.. من يا وردة.. آه.. ليس لي سوى أفتونيا، بنت الجيران، وهؤلاء لا يفصلهم عنها سوى حائط من اللبن قليل الارتفاع يكشف للناظر كل شيء في الطرف المقابل، تتوسطه بوابة صغيرة تستخدم حين الحاجة، وبصوت أجش متعثر نادتها.. وا.. أفتونيا.. سمعت الفتاة صوت العجوز فأسرعت إليها مستفسرة عن حاجتها.

ـ خير يا جدة..؟..

ـ خذي.. أعطاني إياها ساعي البريد تواً.

ـ ممـن؟..

ـ لا أعرف.. ولكن.. أنا خائفة.. لا بأس عجلي في القراءة.. من المرسل..؟

ـ إنه شخص يدعى كيوركي.. هل تعرفينه..؟..

ـ هه.. هذا غير معقول.. ومستحيل.. لطفك يا رب..!!

نز وجهها عرقاً بارداً، سرت في جسده قشعريرة أشبه بقشعريرة الموت، حام رخ الخوف في داخلها، حلّق بها عالياً.. بعيداً، هزها بعنف، أحست بوهن شديد يدب في أطرافها، يخطفها ويغوص بها في بحر من الذكريات..

ـ ما بك يا جدة..؟..

ـ لا شيء.. إنه تعب الشيخوخة يا بنيتي

ـ أوه.. هذه بطاقة بريدية، صورة قصر، لكنها تبدو قديمة كأنها هي مرسلة منذ زمن بـ..

ـ ألم يكتب شيئاً..؟..

ـ بلى.. لقد كتب يقول.. (إنه قصر قديم قريب من موقعنا، لم أزره حتى الآن لأن رئيسي لم يأذن لي بذلك، اكتشفت مقهى صغيراً يمكن الحصول فيه على كأس من الشاي، وقطعة من خبز الشعير بربع مجيدي، وقد ذهب الشباب من بيننا للاستحمام وغسل الثياب، الطقس رائع مع نسيم عليل.. أحبك.. كيوركي ـ 1 تموز 1918..

شهقت شهقة طاعنة بالنزف كحشرجة، وأجهشت بالبكاء.

عاد رخ الخوف.. حام في فضاء ذاكرتها.. بسط ظله الثقيل فوق مسارات العمر.. حلّق بها عالياً.. بعيداً راحت تحاكي نفسها.. اللعنة عليهم.. كلاب.. قتلة، كانت عسكرية موت، سوقيات لا أول لها ولا آخر، مئات، آلاف الشبان سفتهم رياح الغدر، وضيعتهم الأراضي الموحشة، والأمصار البعيدة بلا أهل ولا مأوى، لماذا؟ من أجل حروب آغاوات وباشوات أنذال، ابن الأرملة شموني هو الوحيد الذي نجا من تلك المجازر، قال.. القتل لم يكن قتلاً عادياً، والجثث لم تكن جثثاً عادية، كانت أشلاء مسحوقة بحقد يصهر حتى الحجارة.

على ما أذكر، عند منتصف الليل داهموا منازل القرية، كانوا زمراً من الجتا الأوغاد قاموا بجمع الصبايا الجميلات، وأقلعوا بنا تحت ستر الظلمة تاركين خلفهم جثث القتلى والخراب، كل شيء كان مرعباً يدفعنا إلى التفكير بالموت في كل لحظة، التجويع وهتك الأعراض، هسيس السياط وهي تفرقع، تلتصق بالأطراف، وتمزق الأنسجة، آلام من الصعب أن تمحى آثارها من الذاكرة.

ببطء أرسلت بصرها في امتداد الحلم، في مكان ما لاحت لها قريتها، شدها الماضي باتجاهها ارتدت جسدها كأغنية، نفضت عنها غبار الجوع وآثار الجرح والخوف، رممت فيها خرائب الروح، ملأتها ببهجة الصباحات المشرقة وأجراس الأعياد، حلقت حولها أشجار البطم والبلوط وهي تتعشق بالصخور العالية والمنحدرات الصعبة، عادت حمامات الشوق إلى مواعيدها فوق السطوح ترشق النوافذ بهديل الأمنيات.

كل مساء، بقلب عامر باللهفة، وجعبة ملأى بالورد والحجل وشهوة التراب كان يجيء.

ـ البيت بدونك لا طعم له ولا لون.. ولا رائحة.

ـ هكذا تجعلني أضل طريقي وأصدق نفسي.

تلألأت الدروب أمام ناظريها كجداول من الفضة، صار الأفق سرباً من السنونوات، صارت الغيوم زوارقاً حطت بها حدائق الندى، وفوضى الصخور سريراً من عشب أخضر، تطاولت الأشجار مدت أعناقها في بحر الزرقة، صارت أعلى من الجبال، ودير مار كبرئيل القائم على ذروة الهضبة صار أعلى من الأشجار، تجددت عند مدخله روحها العتيقة، امتلأت الفصول بقرع الأجراس، عيد الشعانين، فرح الأطفال بشموعهم الملونة، المزينة بزهور الربيع وهم يطوفون حول صحن الكنيسة وسط رائحة البخور وترانيم الشمامسة، وليلة سلق بيض عيد الفصح بمحلول قشور البصل اليابس.

ـ آه نفسي بولد أتكحل بصوته.

ـ هي أرزاق من عنده.. يا بنت الحلال.

ـ الحمد لله.

تذكرت آخر مرة سافرت معه إلى ولاية أورفة يومها ركبت الحنطور للمرة الأولى كانت تلك مركبة ولكن ليس كأي مركبة أخرى، رشيقة وزاهية الألوان مثل قوس قزح، الحصان يصهل يجري بها في الشوارع، يحلق براكبيها في عالم السحر والإثارة، كل شيء يخفق كأنما وعول الشوق تتقافز في الشرايين. وربما تهيأ لها أنه مقبل نحوها يناديها.. ورده.. وررر.. ده.

ـ آه.. كيوركي.. كل شيء كان مراً وموحشاً بدونك.

ـ لهذا السبب جئت لآخذك معي.

ـ تأخرت كثيراً.

مرة أخرى تحرك رخ الخوف في داخلها، المسافة عاصفة من دم، صوت العيارات النارية يخترق السهل والجبل، الحقد ينهش الجهات، صرخة حادة قاطعة كما حد السكين دوت في أعماقها تلك الليلة الحالكة السواد، حارس العنبر يتقدم منها، شهوته تسيل بشبق فوق لحيته الشعثاء، ارتدت إلى الخلف تجمع أشلاءها، عيناها غابتا رعب، كما الضبع حاصرها بزفيره اللاذع، حجب عنها الضوء والهواء، انتفض جسدها تمطى ألماً، ثم غابت عن الوعي.

ـ وردد.. ده.. ور..

ـ ها.. كيـ.. يـ.. ور.. كي

حثت الخطا.. تعثرت بأشلائها، موجة ألم شديدة الوقع تحركت تحت أضلاعها، أرسلت بصرها في امتداد مسافة العمر، تكورت على بعضها، ثم هوت على الأرض جثة باردة الفصول، فيما كانت يداها تمسكان بالبطاقة، ترفضان توديع تلك اللحظات القصيرة من الحلم.

Top


مراجعة الذات


ـ كان الهواء بارداً يوحي بهطول مطر شديد في ذلك اليوم... لكنه مع ذلك حزم أمره وقرر الذهاب لرؤيتها، وكيف لا يمضي للقائها وقلبه يركض قبله، وما المانع إن هطل المطر واشتدت الرياح... إن كانت الإرادة موجودة والرؤية ممكنة... ارتدى ثيابه على عجل ولبث ساعة في تسريح شعره مع إدراكه أن الجو سيفعل فعله فيه... لكنها هي التي ستراه عندما ينزل من التاكسي وستسحر بمنظره الخلاب وسيأسر قلبها مباشرة عندها وبكل بساطة سيكون الكلام ممكناً والحديث شيقاً. وابتسم ابتسامة ما لبثت أن كشفت عن أسنانه البيضاء التي لمعت في المرآة فسرّ أكثر وتأكد من أناقته أكثر ونظر إلى الساعة فرآها بعيدة عن الموعد، لذا قرر الجلوس والقراءة ولكن أنّى له من ذلك... كان يحاول التهام الكلمات التهاماً والتركيز بقوة عليها علّه يدخل في جو القصة ويستمتع به لكن الكلمات هربت بعيداً معلنة رفضها للخضوع لعقل أبى تحليلها....

لبث على تلك الحالة مدة طويلة رافضاً ترك الكتاب من يده ومانعاً عن نفسه القراءة.... لذا حزم أمره أخيراً وقرر النهوض للوصول إلى الموعد المحدد... مشى وأفكاره تمشي معه وأخذ يمضي وقته بمشاهدة اللافتات المكتوبة ويحيك ما استطاع من قصص وروايات حولها، ويتذكر تفاصيل قديمة رفض عقله نسيانها وأدخلها في سحابة مملوءة باللافتات وغاص أكثر في تأملاته تلك، فتذكر يوم حاول تهجئة أول لافتة صادفها في طريقه إلى البيت، ومدى معاناته في البحث عن الكلمات الصحيحة، ومحاولة فهم معنى الجملة لكنه نسي ذلك كله عند إخراجه يده من جيبه وإدراكه لهطول المطر الناعم الواخز كالإبر والمنهمر بحركة روتينية مؤلمة بعض الشيء، تذكر السجناء السياسيين السابقين ووسائل التعذيب بالماء عن طريق تركه ينزل نقطة نقطة في مكان محدد على الجبين... لكنه مع ذلك لم يفكر قط في العودة إلى المنزل ونسيان الموعد، فالإنسان يستطيع أن يقاوم البرد بإضرام النار، ويستطيع أن يواجه الجوع والعطش بشراء شيء يسد معدته، ويتغلب على مشاكل العمل بالراحة لكن أن يلغي موعداً مع حبيبة وبمحض إرادته فذلك ليس بالأمر الحسن لأن الصعوبات السابقة يمكن مداراتها بمساعدة حبيبته...

استمر في تفكيره واستنتج أن حياته كلها متناقضات... وأنه يدور في حلقة مفرغة كلها أصفار، وكان مصدر إحساسه هذا هو أنه مظلوم في هذه الحياة... فماذا مثلاً لو ولد غنياً مثل بعض الناس...؟؟ كان يكفيه عشرة آلاف ليرة كمرتب شهري من والديه لو كانا من الأغنياء. لم تكن غلطته أن ولد فقيراً محروماً من معظم متع الحياة، لأن معظم الناس فقراء لكن غلطته تجلت في رغبته بتحقيق ما أراد، بطموحاته التي تضيق نفسه بها والتي لا يجد لها مخرجاً... وأحلامه التي تكبره... كانت مصيبته الكبرى عقله، وتفكيره إلى أبعد مما هو عليه. كان يهوى الموسيقا والشعر والكتابة والقراءة والرسم والحب والنساء والدراسة و... و... جميع ما تحويه الأرض والسماء لكنه خرج صفر اليدين من كل ذلك إلا من حب فتاة بريئة تعرقله الظروف في الزواج منها ويلاعبه القدر ليقيس مدى تحمله وجلده ليفاجئه بألعوبة جديدة مؤلمة وعليه هو تلقي الصدمات والخروج منها خاوي اليدين إلا من تجارب جديدة تفيده في المستقبل، وأين هو هذا المستقبل؟ أسيقضي عمره كله يتقبل نصائح القدر لوحده بدون سند؟ كان يتخيل نفسه فأر تجارب تجري كل نوائب الدهر عليه ليصبح في النهاية نقطة علاّم يتوقف الجميع عندها ويشيرون بأيديهم باشمئزاز لأنه سقط في التجربة وهم طبعاً أذكياء لا يفكرون في التدني لمستوى هذه التجربة لأن مستواهم ـ ما شاء الله ـ أرفع، أو مضرب َمثـَـل تقاس به جميع مشاكل البشرية وتطورات الأمم... لكنه بجميع مقدسات الدنيا لديه ما يميزه عن غيره إلا أن الحياة أبت أن تعطيه حقه...

وتنهد تنهيدة عميقة وتابع ما توصل إليه... أكان يحاول كل تلك الفترة إيهام نفسه بامتلاكه قدرات هائلة وإمكانيات ضخمة صعبة التحقيق... أم أن وجوده في هذه الحياة وفي هذه الفترة بالتحديد مزيج من الأخطاء التي قد تحدث كثيراً... وربط ذلك كله بفكرة شربه للقهوة المرّة... لو أنه تمكن من ارتشافها بقطعة سكر صغيرة لغيّر نظرته في هذه الدنيا وعدّل من فكرته تلك وجلّس وضعية منظاره للمراقبة بشكل أفضل... ولكن ماذا لو كانت حبيبته قطعة السكر تلك... أليس الوضع أفضل بكثير.. أليست القهوة المطعمة بالسكر أطيب مذاقاً؟.

توقف عن المشي قليلاً ونظر إلى الساعة لكنه أدرك أنها بعيدة عن الموعد، لذا أنساق بخطوات تلقائية مع أفكاره التي عادت للثبات عند نقطة النقود... لو كان غنياً لركب سيارته الفخمة ولرأته حبيبته وهو ينزل منها وتتألق عيناه ويلمع شعره وتسيطر عليها أناقته وتسرع راكضة باتجاهه ليس لتعانقه فقط بل لتركب بجانبه وبذلك يكون قد حقق المال والجمال والوجه الحسن... ولكنه سيحرم من مشيته هذه تحت المطر... من قطراته التي تقبّـل خده وتملأ قلبه بالانتعاش... لمُنع من مراقبتها وهي تسيل ببطء على وجهه وتداعب جسده بحركة لذيذة بعض الشيء... ببرودة ممزوجة بالحرارة. بألم تصحبه بعض السعادة المتبقية... لم يدرك سبب إصراره على ربط السعادة بالمال... هو الإنسان المثقف الواعي يفكر هكذا، وهل يحق له بصفته ممثل للشباب الحالي أن يداعب عقله بتلك الطريقة، ولكن هل بقي من يقدر وعيه وثقافته؟... وهل أصبح الجيل الجديد يدرك ما يريد؟... أيريد المال وما يرافقه أم يريد التوازن والدراسة؟... الدراسة..؟!! وما نفعها في مجتمع يحتاج إلى الشطارة...! وهل ستكون نهايته كموظف صغير تحت إمرة مدير جاهل ساعدته بعض الظروف على الوصول إلى منصبه ذاك... أم سيهاجر كغيره وينسى بأنه كان في يوم ما ينتمي إلى مدينة صغيرة تقع في آخر الخريطة، يلعب في الشارع مع صبية بعمره كرة القدم ويقف كحارس لمرمى من الحجارة... والآن لأي مرمى سيقف... الحجارة موجودة والمرمى هو مدينته ولكن الحارس اختفى لأن هموم الحياة تجسدت على شكل ذئب وأكلته ...تذكر حكاية ليلى والذئب وكيفية أكل الذئب لجدتها... ولكن لماذا لا يكون ليلى القوية التي تهزم الذئب... وأين المشكلة إن تجسد بشخصية ليلى... هل ستنقص رجولته... وتـقـل قيمته، أليست الفتيات مضحيات أكثر من الرجال وأكثر تحملاً للمصائب والآلام وأبرز مثال على ذلك ألم المخاض.... تذكر أنه سمع مرة عن شجاعة الفتاة وقدرتها على قتل رجل عندما تدرك أن الخطر يحدق بها أو أن مكروهاً أصاب أولادها... وأين كان والد ليلى عندما هجم الذئب على جدتها... صحيح أنها حكاية للأطفال لكنه لم يدرك مغزاها عندما كان طفلاً لكنه نضج الآن وأصبح يفكر بتعقيد أكثر في الأمور ويبتعد عن الحل كثيراً وهو واثق أنه قريب منه...

اندهش كثيراً من قناعة بعض الأشخاص حول البقاء في مدينتهم وإصرارهم على التمسك بها قائلين:

"يجب أن ننظر للأشخاص الذين لا يمسكون بقطعة خبز بينما نمسك نحن برغيف كامل وألا ننظر إلى الأشخاص الذين يمسكون بربطة كاملة من الخبز لأننا لن نجلب لأنفسنا إلا التشاؤم والألم..."

أي محدودية في التفكير..؟ بل أية بساطة...؟ ما سبب هذه القناعة...؟ هل هي عادة شرقية أم أنها ترسبات من الأهل والمحيط...

وضاع في النظريتين... البقاء أم الهجرة، البقاء وتوديع طموحاته أم الهجرة والتزود ببعض الذكريات التي ربطته في فترة ما بمدينة بعيدة، من المؤكد أن لا أحد سيحاسبه إن حمل عشرين حقيبة لا بل مئة من الذكريات بينما سيحاسبونه على حقيبة زاد وزنها عن الثلاثين... وما دخل الجميع في عدد الحقائب التي يحملها في قلبه وروحه، وعدد السكان الذين قتلهم عند ركوبه الطائرة وأولهم والدته التي اعتبرته ميتاً عندما رأته يغادر مكان طفولته وشبابه....

وفي وسط ذلك السكون الشامل إلا من همس القطرات، هبت الريح، ووسط ذلك الظلام المطبق لا أنيس إلا من صوت قبلات المطر والأرض ومرح ملائكة الليل وشياطينه في الفضاء... وسط ذلك كله سقط في بأس واستسلام ولم يعد قادراً على التفكير... يريد الرومانسية بكل ملذاتها وأحاسيسها ويريد المادة والمال وكل ما يرافق ذلك من متع وراحة...

فتح عينيه والقنوط يمزق جوانحه ورفع يديه ووجهه إلى السماء وقال وقلبه يخرج مع كل حرف:

ـ الرحمة...

ارتخى جسمه وغرق في قلق مفاجئ... حبيبته هي كل ما لديه فإذا ما فقدت، كان معنى ذلك أنه فقد الحياة.

ماذا تبقى له إذاً؟... وماذا سيفعل؟.

هل سيستيقظ كل يوم في الصباح، ثم ينام في المساء، ألن ينتظر موعده معها مجدداً؟ ألن يراقبها وهي تهرول إليه مسرعة؟ أسيعيش بقية حياته بدون هدف، يأكل ويشرب، ثم ماذا!. ما هي النتائج والأفكار التي سيتوصل إليها بدونها.

لكنه عاتب نفسه على هذه التشاؤمية البحتة التي يفكر بها في الأمور وأخذ يبحث في ذاكرته عن مواقف جميلة صادفها في حياته فتذكر تعرفه على حبيبته وقولها له لاحقاً:

"لم أكن أعرف أنك تملك كل هذه الثقافة؟ كان شكلك يوحي بأنك من عبدة الشيطان، وخواتم الجماجم تلك أرعبتني كثيراً حتى أنني قلت وقتها بأنني لن أحدثك أبداً وبأنني لن أنظر إليك إن مررتُ بجانبك لأتحاشى سلامك ولكن أن أقع في حبك فذلك آخر ما كنت أتوقع... ولا أخفيك أنني فوجئت كثيراً عندما اكتشفت بالصدفة أنك تستمع للموسيقا الكلاسيكية وخصوصاً باخ وشوبان وتشايكوفسكي والموسيقا المعاصرة لا تستهويك كثيراً ومحادثاتك الشيقة التي تقدم فيها أفكاراً تقارب أفكاري وتنم عن ثقافة واسعة متأصلة... أتعلم..! أدركت حينها أن الشكل لا علاقة له بالمضمون وأن هناك مئات الأشخاص الموجودين في هذه الحياة الذين لا تسمح لنا الظروف برؤيتهم والتعرف إلى نفسياتهم وأفكارهم وكأن الحياة تأبى أن نلتقي ونتعرف عليهم لنفيدهم ونستفيد..."

لا أنكر أنني اعتبرت نفسي من المحظوظين في العالم، لأن فتاة مثلها اكتشفت عمقي ووعي، واستطاعت أن تصل إلى أغوار قلبي وتحفر عميقاً به تاركة أثراً لا يزول حتى لو زالت الحياة وانتهى العالم تماماً كأقوال المسيح... ولكن ما المشكلة إن اهتممت بشكلي وأين العيب إن لحقت الموضة وقلدت الفنانين، فأنا ـ في حقيقة الأمرـ اعتبر نفسي شخصاً متوازناً لأني أغذي روحي وأغذي جسدي ضمن الحدود...

ما زال المطر يهطل وإن رحلت سأنساك وإن لم أتمكن سأحاول يا حمامة حياتي القادمة أم الماضية... أم لا علاقة لك بالزمن بل بدقات قلبي واستمراره بالنبض فقط... هناك لن يكون لدي وقت للتذكر ولإحصاء ما أحببت... وما فعلت، وإن حدث وتذكرت فسأطوي الصفحة فوراً لأن ذلك سيبقيني في ألم كبير دائم وسيجعلني مريضاً نفسياً...

هناك ستتشابه الفصول لن تبقى أربعة كما في موسيقا فيفالدي وما ألفه بالفصول الأربعة، بل ستصبح جميعها فصلاً واحداً مظلماً كئيباً لأنني بعيد عنك... أأشبهك بالوطن كما فعلت أحلام مستغانمي أم أنك لست كذلك لأن الوطن أغلى... اعذريني يا عزيزتي ولكن الوطن أغلى بكثير حتى إن كنت معي هناك إلا أنني أدرك أنني بعيد عن ذكرياتي... حتى لو قلت لي أنك سـتأتين معي وتهاجرين إلا أنك لن تستطيعي أن تنسلخي عن جلدك...

أتساءل الليلة.... لماذا استوقفتني اليوم بالذات هذه الأمور، ولماذا علي أنا بالذات أن أشعر بأهمية الأشياء وإدراكها في مستوى فوق العادة...؟
وهل أدرك سكان أثينا أهميتها، هم عادة يذهبون ويجيئون على معالم كانت في السابق مكان الآلهة ويمشون على تراب مشت عليه وقامت بالبطولات في أحضانه دون أن يفكروا لحظة في أهمية الحجارة التي يدوسونها بأقدامهم وهل أدرك أهل مصر عظمة الفراعنة وأسرارهم، ولكن يبدو أن لا أحد يدرك تلك الأهمية سوى الغرباء الذين قرأوا ذلك في كتب التاريخ، وأرادوا انتهاز الفرصة للاقتراب منها، وحدهم يعاملونها بقداسة لا متناهية....

أيعقل أن تكون المعايشة اليومية هي التي تقتل الحلم وقدسية الأشياء... أيعقل أن اضطر لمغادرة مدينتي لكي أحس برهبتها وقداستها.... لا أحد سيدرك أهمية ما يملك إلا بعد أن... يفقده... ولكن لماذا سأنتظر فقدانه طالما اقتربت منه، أيتوجب عليّ الرحيل حتى أدرك أهمية مدينتي بالنسبة لي تذكرت قولاً لفيكتور هيغو:"ما أسخف الحب، لأنه ليس سوى كلمة واحدة هي أحبك، وما أعمق الحب لأنه هناك ألف طريقة لقولها..."

لكنني سأقولها بطريقة واحدة... بطريقة رجل شرقي قادم من مدينة صغيرة بعيدة لا تذكر في أي مكان... مدينة أحتفظ بها لنفسي وأبرز بها أنانيتي وأشبع رغباتي... الوطن كالحب كلاهما كلمة واحدة ولكن هناك ألف طريقة لقولها ولممارستها...

لا أنكر أنني تفاجأت كثيراً من حديثي الروحي هذا، من مراجعة الذات التي قمت بها بسببك...

لو لم أكن مسرعاً للقائك لما انتهيت بهذه الخفة من ارتداء ثيابي، ولما اضطررت إلى المشي تحت المطر وتحمل البرد لأجلك أنت... كنت جازماً على فتح موضوع مؤلم معك سينتهي بالوداع والشجار لكنني أنهيته بنفسي ومات قبل أن يولد...

نينورتا توماس

Top


الأرقام السريانية


ܐܪܕܟܠܐ ܐܠܝܐܣ ܨܘܡܶܐ

Top


ܚܘܒܐ ܚܛܝܦܐ

 

ܘܰܩܪܳܬܰܢܝ ܒܬܶܡܪܶܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܝܗܿ
ܕܰܢܥܰܩܶܒ ܥܰܠ ܒܳܥܘܬܳܗܿ
ܒܳܬܪܳܗܿ ܗܰܠܟܼܬܝ ܐܰܩܠܶܬ ܗܘܺܝܬ
ܘܡܶܢܫܶܠܝ ܣܰܚܳܝܳܐ ܢܰܓܕܶܗ
ܘܰܡܣܰܪ̈ܕܳܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܣܰܝܦܳܐ
ܕܰܐܝܕܳܐ ܕܫܰܠܝܛܳܐ ܐܝܬܶܝܗܿ
ܬܶܗܪܳܐ ܚܙܺܝܬ ܓܶܝܪ ܒܶܪ̈ܘܠܶܐ
ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܣܬܰܕܰܪܘ ܬܡܳܢ
ܘܰܢܚܺܝܪܶܟܼܝ ܒܰܕܡܽܘܬ ܠܰܘܙܳܐ
ܘܰܩܕܳܠܶܟܼܝ ܒܰܕܡܘܬ ܪܰܝܡܳܐ
ܕܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܟܼܳܣܳܐ ܕܚܘܒܳܐ
ܒܕܶܒܩܳܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ
ܘܢܰܦܨܰܚ ܠܠܶܒܰܝ̈ܢ ܥܰܝܺܝ̈ܩܶܐ
ܒܰܕܡܽܬ ܘܰܪܕܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ
ܠܰܝܠܰܝ ܐܺܡܳܡ ܡܩܰܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ

  ܒܰܛܠܺܝܢܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܦܶܓܥܶܬ
ܘܠܳܐ ܝܶܗܒܰܬ ܦܶܠܥܳܐ ܠܗܰܘܢܳܐ
ܐܶܠܳܐ ܐܰܝ̱ܟ ܡܡܰܚܝܳܐ ܕܒܰܠܺܝܥ
ܐܰܟܼܡܰܢ ܕܰܛܒܺܝܥ ܒܓܼܰܘ ܝܰܡܳܐ
ܥܰܝ̈ܢܶܝܗܿ ܡܰܒܪ̈ܩܳܢ ܐܶܝ̱ܟ ܫܶܡܫܳܐ
ܘܫܰܪܝܰܬ ܡܡܠܠܐ ܒܫܽܘܒܗܳܪܳܐ
ܘܟܰܕ ܦܶܬܚܰܬ ܦܽܘܳܗܿ ܐܰܚܕܰܢܝ
ܫܡܺܝܥ ܠܺܝ ܕܒܶܪ̈ܘܠܶܐ ܒܝܰܡܳܐ
ܐܰܦܰܝ̈ܟܝ ܣܳܡܩ̈ܳܢ ܐܰܝ̱ܟ ܘܰܪܕܳܐ
ܫܰܪܘܰܝܢܳܐ ܕܳܡܶܐ ܠܰܘܡܬܶܟܼܝ
ܬܳܝ ܠܶܟܼܝ ܐܳܘ ܒܰܪܬܳܐ ܕܚܰܘܳܐ
ܘܰܢܚܰܕܶܐ ܚܰܕ ܠܐܰܚܪܺܢܳܐ
ܘܢܶܕܚܘܩ ܡܶܢܰܢ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ
ܫܶܕܪܶܟܼܝ ܦܐܶܐ ܘܠ ܡܶܬܡܰܠܰܠ
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܰܢ ܕܨܳܪܶܟܼܝ ܫܽܘܒܚܳܐ
ܕܘܟܬܪ ܒܫܝܪ ܡܬܝ ܛܘܪܝܐ    


Top


ܣܘܓܝܬܐ ܕܥܕܥܐܕܐ ܩܕܡܝܐ ܕܦܠܟܠܘܪ

 

ܟܰܠܕܳܝܶܐ ܐܳܬܼܘܪܳܝܶܐ
ܡܥܘܡܩܶܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܐܰܬܼܳܝܶܐ


ܘܒܰܙܰܠܓܶܐ ܕܝܫܡܫܰܝܕܰܢ
ܘܠܘ ܫܦܪܳܐ ܕܘ ܐܰܡܢܰܝܕܰܢ

ܟܳܪܬܼܚܳܐ ܒܰܥܽܘܡܩܰܝܕܰܢ
ܟܳܙܳܩܪܳܐ ܠܰܚܳܠܡܰܝܕܰܢ

ܘܬܫܥܝ̈ܬܳܐ ܕܰܩܰܡܳܝܳܐ
ܒܕܰܪ̈ܓܼܶܐ ܪܳܡܶ ܘܥܶܠܳܝܶܐ

ܡܰܛܘܪܳܝܶܐ ܘܫܰܠܘ̈ܝܶܐ
ܟܽܠܶܗ ܡܶܢܰܢ ܒܰܝܬܳܝܶܐ

ܫܪܳܓܼܳܐ ܠܰܡܕܝܢܳܝܘܬܳܐ
ܝܳܪܬܼܘܬܼܳܐ ܕܣܘܪܝܳܝܘܬܳܐ

 

ܐܚܢܰܢܰܐ ܐܣܘܪ̈ܝܳܝܶܐ
ܗܰܕܳܡܶܐ ܒܚܰܐ ܓܘܫܡܳܐ

ܒܰܓܰܘܢܶܐ ܘܒܰܙܰܘܥܰܝܕܰܢ
ܟܪܡܙܝܢܰܐ ܠܘ ܫܘܒܚܰܝܕܰܢ

ܚܘܒܰܝܕܳܟܼ ܝܰܐ ܦܳܠܳܟܠܘܪ
ܡܙܝܓܼܬܳܝܳܐ ܒܘ ܐܰܕܡܰܝܕܰܢ

ܐܘ ܡܚܙܝܬܐ ܕܰܢܰܗܪ̈ܝܶܐ
ܡܩܰܕܫܳܐ ܗܬ ܣܘܥܰܡܝܕܰܢ

ܪ̈ܩܕܶܐ ܘܐܡܢܶܐ ܥܰܡܳܝܶ
ܐܘܡܬܳܢܳܝܶܐ ܘܐܬܼܘܪܳܝܶܐ

ܐܘ ܓܰܙܳܐ ܕܫܳܒܗܳܪܘܬܼܐ
ܕܥܪܠܢ ܒܫܘܒܚܳܐ ܘܓܐܝܘܬܼܐ

ܡ̈ܠܐ܇ ܣܢܐܓܼܪܐ ܣܗܝܠ ܕܢܚܐ    


Top